Informacja w sprawie oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej WAT w roku akademickim 2021/2022

Harmonogram przeprowadzenia oceny śródokresowej

Ocena śródokresowa doktorantów zostanie przeprowadzona od 20 do 30 czerwca 2022 r. i od 5 do 6 września 2022 r. (tylko dla doktorantów uczestników IV. edycji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Doktorat wdrożeniowy” i stypendysty programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej).

 


Lp.

Dyscyplina naukowa

Liczba doktorantów

Termin oceny, godzina rozpoczęcia

1

automatyka, elektronika i elektrotechnika

9

20 i 21 czerwca 2022 r.,
godz. 9.00

1

( stypendysta programu NAWA)

6 września 2022 r.,

godz. 12.00

2

informatyka techniczna i telekomunikacja

7

22 czerwca 2022 r.,

godz. 9.00

3

inżynieria lądowa i transport

1

20 czerwca 2022 r.,

godz. 13.00

4

inżynieria materiałowa

2

21 czerwca 2022 r.,

godz. 13.00

1

( uczestnik IV. edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”)

5 września 2022 r.,

godz. 9.00

5

inżynieria mechaniczna

16

23, 24 i 27

czerwca 2022 r.,

godz. 9.00

3

( uczestnicy IV. edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”)

6 września 2022 r.,

godz. 9.00

6

nauki o bezpieczeństwie

12

28 i 29 czerwca 2022 r.,

godz. 9.00

7

nauki chemiczne

5

30 czerwca 2022 r.,

godz. 9.00

2

( uczestnik IV. edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” i doktoranta po zawieszeniu kształcenia)

5 września 2022 r.,

godz. 11.00

Ogółem

59

 


Informacja o indywidualnym terminie i godzinie przeprowadzenia oceny śródokresowej zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej i przekazana doktorantom pocztą elektroniczną w terminie do 31 maja 2022 r.

Komisja ds. oceny śródokresowej

 1. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez trzyosobową komisję ds. oceny śródokresowej, w skład której mogą wchodzić tylko osoby posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki lub dziedzinie i dyscyplinie naukowej, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, w tym, co najmniej 1 osoba, zatrudniona poza Akademią oraz co najmniej 1 osoba zatrudniona w Akademii jako podstawowym miejscu pracy.
 2. Komisja ds. oceny śródokresowej zostanie powołana przez rektora dla każdej dyscypliny naukowej prowadzonej w Szkole Doktorskiej w terminie do 31 maja 2022 r.
 3. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

Sposób przeprowadzenia oceny

 1. Ocena śródokresowa obejmuje okres od rozpoczęcia przez doktoranta kształcenia w Szkole Doktorskiej do dnia złożenia raportu śródokresowego.
 2. Komisja ds. oceny śródokresowej przed prezentacją doktoranta zapoznaje się z:
  • sprawozdaniem z przedmiotu Analiza obszaru badawczego,
  • sprawozdaniem semestralnym z realizacji IPB po III semestrze kształcenia i opinią semestralną  promotora albo promotorów,
  • indywidualnym planem badawczym,
  • raportem śródokresowym i opinią śródokresową promotora albo promotorów.
 3. W ramach oceny śródokresowej doktoranta członkowie Komisji ustalając wynik oceny dla poszczególnych kryteriów opierają się na analizie i ocenie:
  • dokumentów związanych z realizacją przez doktoranta indywidualnego planu badawczego i przygotowaniem rozprawy doktorskiej
  • autoprezentacji doktoranta (max. 20 minut) dotyczącej realizacji indywidualnego planu badawczego;
  • rozmowy ewaluacyjnej (dyskusji naukowej) z doktorantem dotyczącej zagadnień związanych z realizacją indywidualnego planu badawczego.
 4. Prezentacja doktoranta i rozmowa ewaluacyjna odbywać się będzie w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams.
 5. Planuje się, że czas przeprowadzenia oceny będzie wynosił ok. 40 minut – ok. 20 minut prezentacja i 20 minut dyskusja.
 6. Pytania komisji i dyskusja będzie realizowana bezpośrednio po prezentacji doktoranta.
 7. Moderatorem spotkania w MS Teams będzie dyrektor Szkoły Doktorskiej lub zastępca.
 8. Doktoranci na 10 minut przez zaplanowaną godziną oceny powinni dołączyć do spotkania w Teams i oczekiwać w „poczekalni” lub zostaną wywołani przez moderatora. Informacja w tej sprawie zostanie przesłana razem z datą i godziną oceny. Planowana godzina rozpoczęcia oceny jest godziną orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od czasu trwania oceny doktorantów.
 9. Doktorant zobowiązany jest do posiadania komputera z kamerą i mikrofonem oraz łącza internetowego umożliwiającego właściwą komunikacje z komisją i identyfikację wizualną. W przypadku braku wymaganego sprzętu Szkoła Doktorska umożliwi wykorzystanie komputera w sali wykładowej SDR.

Kryteria i ustalanie wyniku oceny śródokresowej

 1. Komisja ustala wynik oceny śródokresowej doktoranta na podstawie następujących kryteriów:
  • terminowości realizacji etapów przygotowania rozprawy doktorskiej określonej w IPB;
  • zgodności zrealizowanych etapów przygotowania rozprawy doktorskiej (zadań, zagadnień, badań) z zaplanowanymi w IPB;
  • zgodności stopnia realizacji (udziału procentowego w całości rozprawy) zaplanowanych etapów przygotowania rozprawy doktorskiej zawartych w IPB;
  • aktywności naukowej doktoranta - zgodności i stopnia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć (konferencje, staże, publikacje);
  • stopnia zaawansowania przygotowania rozprawy doktorskiej i możliwość terminowego złożenia rozprawy.
 2. Przy ocenie poszczególnych kryteriów członkowie Komisji mogą dodatkowo wziąć pod uwagę i uwzględnić:
  • osiągnięcia naukowe doktoranta;
  • udział doktoranta w projektach, grantach, programach,
  • planowane przedsięwzięcia aktywności naukowej ujęte w IPB w semestrach V-VIII (w przypadku braku takich przedsięwzięć w semestrach I-IV),
  • zgodę Dyrektora Szkoły Doktorskiej na przesunięcie terminu oceny śródokresowej,
  • opóźnienia w realizacji indywidualnego planu badawczego spowodowane uzasadnionymi czynnikami losowymi, np. brak możliwości przeprowadzenia stażu, badań, udziału w konferencjach, jeżeli zostały one wskazane w raporcie śródokresowym doktoranta i opinii promotora.
 3. Każdy członek komisji dokonuje oceny doktoranta w ramach poszczególnych kryteriów ustalając wynik jako pozytywny lub negatywny.
 4. Komisja, dla każdego kryterium ustala wynik końcowy jako pozytywny lub negatywny. 
 5. Wynik pozytywny kryterium uzyskuje doktorant, jeżeli co najmniej 2 członków komisji dla tego kryterium ustaliło wynik pozytywny
 6. Warunkiem pozytywnej oceny śródokresowej doktoranta jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kryteriów.

Wymagania prezentacji

 1. Czas trwania prezentacji - ok. 20 minut ±2 minuty.
 2. Liczba slajdów nie powinna przekraczać 20.
 3. Pierwszy slajd z znakami wizualizacyjnymi WAT i Szkoły Doktorskiej, pozostałe slajdy co najmniej logo SDR.
 4. Prezentacja powinna zawierać syntetyczne informacje w zakresie proponowanej w pkt 6 struktury prezentacji.
 5. Zagadnienia dotyczące realizacji indywidualnego planu badawczego (pkt 4 i 5 struktury prezentacji) powinny stanowić główny element prezentacji i stanowić ok. 40% czasu trwania całej prezentacji.
 6. Struktura prezentacji doktoranta:
  • Strona tytułowa - temat rozprawy doktorskiej, dane promotora/ promotorów, promotora pomocniczego, doktoranta;
  • Wprowadzenie
   1. uzasadnienie podjęcia tematyki badań;
   2. cel i hipotezy badawcze oraz przyjęta metodologia;
   3. stan wiedzy w zakresie wybranej problematyki badawczej – przegląd literatury;
  • Indywidualny Plan Badawczy - plan
   1. etapy rozprawy doktorskiej i planowane do realizacji zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień planowanych do realizacji w III i IV semestrze;
  • Indywidualny Plan Badawczy – realizacja i wyniki
   1. informacja o zrealizowanych w I i II semestrze przedsięwzięciach związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
   2. Informacja o zrealizowanych zagadnieniach zaplanowanych na III i IV semestr kształcenia oraz uzyskanych wynikach;
   3. Informacja o niezrealizowanych zagadnieniach zaplanowanych na III i IV semestr kształcenia lub niewypełnienia zakładanego udziału procentowego - przyczyny i planowany termin realizacji;
   4. dodatkowe zagadnienia zrealizowane w ramach prowadzonych badań.
  • Aktywność naukowa
   1. publikacje,
   2. konferencje udział lub organizacja, 
   3. staże, 
   4. projekty, granty, programy
   5. konkursy nagrody
   6. inne osiągnięcia.
  • Wnioski i wskazanie kierunku dalszych badań, planowanych modyfikacjach, problemach i proponowanych sposobach ich rozwiązania.

Wynik oceny śródokresowej

 1. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
 2. Komisja przygotowuje wynik oceny śródokresowej doktoranta w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia oceny śródokresowej doktoranta, natomiast uzasadnienie wyniku oceny śródokresowej w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia oceny. W uzasadnieniu komisja może określić rekomendacje dotyczące zmian w indywidualnym planie badawczym.
 3. Informacja o wyniku oceny doktoranta wraz z uzasadnieniem udostępnia się w terminie do 30 dni od dnia przeprowadzenia oceny  na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w zakładce Ocena śródokresowa.
 4. W przypadku uzyskania przez doktoranta oceny negatywnej dyrektor wszczyna procedurę skreślenia doktoranta z listy doktorantów.

Odwołanie od wyniku oceny śródokresowej

 1. Od wyniku oceny śródokresowej przysługuje doktorantowi odwołanie do dyrektora Szkoły Doktorskiej. Podstawą odwołania mogą być tylko zastrzeżenia do sposobu przeprowadzania oceny śródokresowej.
 2. Termin na wniesienie odwołania wraz z uzasadnieniem wynosi 14 dni od dnia udostępnienia wyniku oceny.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, rektor na wniosek dyrektora:
  • wyznacza termin przeprowadzenia ponownej oceny śródokresowej;
  • powołuje komisję, w skład której nie mogą wchodzić członkowie komisji, do której doktorant zgłaszał zastrzeżenia.
 4. Od oceny negatywnej uzyskanej przez doktoranta w wyniku ponownej oceny śródokresowej nie przysługuje odwołanie.