Kształcenie w Szkole Doktorskiej

Proces kształcenia w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i jest ukierunkowany na przygotowanie doktoranta do opracowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora. Jest prowadzony na podstawie Programu kształcenia, w tym Indywidualnego Programu Kształcenia (IPK) oraz Indywidualnego Planu Badawczego (IPB). Kształcenie w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem pozytywnie zaopiniowanej przez promotora rozprawy doktorskiej.

Program kształcenia

W Szkole Doktorskiej WAT obowiązuje jeden program kształcenia dla doktorantów wszystkich dyscyplin naukowych. Program kształcenia określa: zasady jego realizacji, wykaz przedmiotów w module podstawowym i modułach fakultatywnych, opis zakładanych efektów uczenia się i sposób ich weryfikacji, sposób organizacji praktyk zawodowych i innych form kształcenia oraz zasady funkcjonowania wewnętrznego system zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej WAT jest podstawą programu kształcenia doktoranta, który obejmuje:

  • moduł podstawowy obowiązkowy dla wszystkich doktorantów I roku kształcenia w Szkole Doktorskiej niezależnie od dyscypliny naukowej;
  • Indywidualny Program Kształcenia zawierający wybrane przez doktoranta przedmioty z modułu fakultatywnego dla dyscypliny naukowej prowadzonej w Szkole Doktorskiej, praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu oraz ewentualnie inne formy kształcenia wspierające doktoranta w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej lub prowadzeniu działalności badawczej.

 

Program kształcenia doktoranta powinien obejmować ogółem co najmniej 300 godzin zajęć dydaktycznych i min. 20 godzin praktyk zawodowych – łącznie co najmniej 30 punktów ECTS. Doktorant obowiązkowo realizuje przedmioty z modułu podstawowego w wymiarze ogółem 100 godzin zajęć (9 pkt ECTS) i 20 godzin praktyk zawodowych (1 pkt ECTS) w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.

 

W ramach Indywidualnego Programu Kształcenia doktorant realizuje przedmioty z modułu fakultatywnego w wymiarze min. 200 godz. (min. 20 pkt ECTS), praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze od 20 do 180 godzin – max. 60 godzin rocznie od trzeciego semestru, którym przyporządkowano 1 punkt ECTS oraz ewentualnie inne formy kształcenia, których wymiar godzinowy może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych.

 

Suma punktów ECTS przyporządkowana w IPK przedmiotom fakultatywnym, praktykom zawodowym i innym formom kształcenia ujętym w IPK powinna wynosić min. 21 pkt.

Indywidualny program kształcenia

Indywidualny Program Kształcenia (IPK) jest opracowywany przez doktoranta w porozumieniu z promotorem w pierwszym semestrze kształcenia w Szkole Doktorskiej. Podstawą jego opracowania są przedmioty z modułu fakultatywnego dla właściwej dla doktoranta dyscypliny naukowej. W ramach IPK, doktorant może także wybrać przedmioty z modułu fakultatywnego dla innych dyscyplin naukowych prowadzonych w Szkole Doktorskiej, wskazać przedmioty realizowane poza WAT, w uczelni lub instytucji naukowej krajowej lub zagranicznej, oraz zaproponować realizację innych form kształcenia (praktyki, staże, szkolenia, aplikacje itp.) realizowanych w i poza WAT. Przedmioty planowane do realizacji poza WAT oraz inne formy kształcenia powinny być skorelowane z prowadzonymi przez doktoranta badaniami i procesem przygotowywania rozprawy doktorskiej.

Indywidualny Plan Badawczy

Indywidualny Plan Badawczy (IPB), czyli plan prowadzenia przez doktoranta badań naukowych ukierunkowanych na przygotowanie rozprawy doktorskiej. Stanowi on dla doktoranta „naukową mapę drogową” oraz rodzaj umowy doktorant – szkoła doktorska – promotor.

 

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem, opracowuje IPB do końca pierwszego roku kształcenia w Szkole Doktorskiej. Zawiera on w szczególności:

  • temat, koncepcję i zakres rozprawy doktorskiej;
  • harmonogram jej przygotowania, w tym termin jej złożenia;
  • termin spełnienia wymagań określonych w art.186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

IPB może określać również miejsce i termin realizacji stażu naukowego lub wyjazdu studyjnego do krajowej lub zagranicznej uczelni, uczestnictwo lub wygłoszenie referatu na krajowej lub międzynarodowej konferencji naukowej, przygotowania i złożenia wniosku grantowego oraz wydania publikacji naukowych.

Ewaluacja

Po każdym semestrze kształcenia dokonywana jest ewaluacja postępów doktoranta w zakresie realizacji programu kształcenia, w tym Indywidualnego Programu Kształcenia i  Indywidualnego Planu Badawczego poprzez m.in. zaliczenia przedmiotów ujętych w programie kształcenia, w tym IPK, praktyki zawodowej, innych form kształcenia, jeśli występują w IPK oraz seminarium doktoranckiego stanowiącego ocenę realizacji etapów IPB.

 

Formalną ewaluacją postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, realizacji IPB, jest ocena śródokresowa przeprowadzana w trakcie czwartego semestru kształcenia. Ocenę przeprowadza trzyosobowa komisja, z udziałem co najmniej jednego recenzenta spoza uczelni. Pozytywna ocena pozwala na dalsze kształcenie w Szkole Doktorskiej WAT oraz upoważnia do otrzymywania wyższego stypendium doktoranckiego. Negatywna, skutkuje skreśleniem z listy doktorantów.