Równouprawnienie w WAT

Społeczność Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczyna wdrażanie programu polityki równości przyjmując jako pierwszy Plan Równości Płci w WAT.  W życie uczelni Plan wprowadza Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 88/RKR/2022 z dnia, 15 lutego 2022 r. w sprawie Planu Równości Płci w Wojskowej Akademii Technicznej. Plan Równości Płci jest programem strategicznym na lata 2022-2024, który  określa cele oraz  działania, jakie podejmowane będą na rzecz wyrównywania szans rozwoju osób stanowiących społeczność Wojskowej Akademii Technicznej, bez względu na płeć. Proponowane działania dotyczą sfery zawodowej, uczenia się oraz  dobrostanu wszystkich osób pracujących i uczących się w Wojskowej Akademii Technicznej. W Planie Równości Płci w WAT zdefiniowano następujące cele i działania:

 

Struktura Planu Równości Płci dla Wojskowej Akademii Technicznej opiera się na pięciu kluczowych obszarach oraz zawiera zidentyfikowane na podstawie diagnozy cele i działania, za pomocą których założone przedsięwzięcia będą realizowane.

 

CEL 1. Zwiększanie świadomości społeczności akademickiej na temat ważności zagadnień dotyczących równości płci oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności

 

  • Stworzenie i rozwijanie instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie dyskryminacji w uczelni.
  • Edukacja społeczności akademickiej na temat przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć i zalet płynących z różnorodności.
  • Zapewnienie systemu wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć.

 

CEL 2. Wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet

 

  • Wspomaganie motywacji kobiet do pokonywania kolejnych szczebli kariery.

 

CEL 3. Zwiększenie równowagi płci w rekrutacji pracownic i pracowników i w szkołach doktorskich

 

  • Dążenie do równowagi płci w procesie naboru na stanowiska i rekrutacji na studia.

 

CEL 4. Ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym

 

  • Zwiększenie świadomości społeczności akademickiej na temat praw związanych  z macierzyństwem i rodzicielstwem.
  • Identyfikacja potrzeb rodziców – mężczyzn i kobiet – w obszarze godzenia nauki/pracy na uczelni z opieką nad dziećmi i zwiększanie ich poczucia sprawstwa w wypełnianiu tych ról.
  • Wprowadzenie dobrych praktyk dotyczących godzenia ról rodzicielskich i zawodowych wynikających z przepisów prawa pracy.
  • Zachęcanie kobiet i mężczyzn do podjęcia nauki i pracy w uczelni, która dostrzega i akceptuje różnorodność potrzeb personelu.

 

CEL 5. Zwiększenie zrównoważonej reprezentacji płci w: przewodniczeniu w komisjach wydziałowych, uczelnianych, w kadrze zarządczej, w zespołach eksperckich i recenzenckich oraz przewodniczeniu wydarzeniom naukowym i popularyzatorskim

 

  • Uwzględnianie perspektywy oraz doświadczeń kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji i sprawowania przywództwa w organizacji

 

Równy udział kobiet i mężczyzn w edukacji to jeden ze wskaźników demokracji oraz warunek skutecznego wykorzystania potencjału obywatelek i obywateli w tworzeniu dobrego społeczeństwa. Oprócz korzyści dla demokracji, szeroko rozumiana równość, w tym równość płci, sprzyja dobrostanowi jednostek, zwiększa ich zaufanie do osób sprawujących władzę, przyczynia się do podnoszenia standardów życia i tworzenia inkluzywnego społeczeństwa, zorganizowanego na sprawiedliwych zasadach.  

 

Plan Równości Płci opracowany w Wojskowej Akademii Technicznej (obejmujący okres 2022-2024) to dokument, który powstał w odpowiedzi na wyzwania współczesności związane z potrzebą zapewnienia społeczności akademickiej przyjaznych i bezpiecznych warunków nauki i pracy oraz możliwosci godzenia tych ról z życiem osobistym. W swoich założeniach Plan Równości Płci zakłada poszanowanie takich wartości jak: równość, tolerancja, różnorodność i prawa człowieka. Plan zobowiązuje społeczność uczelni, w tym osoby sprawujące funkcje decyzyjne, do respektowania standardów etycznych, w których zasada równości jest jednym z priorytetów w tworzeniu przyjaznego ludziom środowiska nauki i pracy, a przeciwdziałanie dyskryminacji stanowi stale obecną perspektywę, na wszystkich poziomach organizacji jaką jest uczelnia wyższa. 

 

Dokument jest podstawą budowania relacji międzyludzkich opartych na zaufaniu, podzielaniu wspólnych wartości i przestrzegania zasad etycznych. Od jakości tych relacji zależy przyszłość jednostek zaangażowanych w realizację indywidualnych i grupowych celów, ich profesjonalizm, sukces indywidualny i zbiorowy. 

 

Wojskowa Akademia Techniczna jest zaangażowana w promowanie równości kobiet i mężczyzn w obszarze badań oraz innowacji na rzecz całej społecznosci akademickiej. Wynika to z ugruntowanych ram regulacyjnych w Unii Europejskiej w zakresie równości płci, które mają szerokie zastosowanie na rynku pracy, w tym w sektorze badawczym. Praktyka życia społecznego w zakresie wyrówynywania szans mężczyzn i kobiet, również na polu nauki, domaga się ciągłego doskonalenia. Tylko w ten sposób można przezwycięzać niesprawiedliwe zróżnicowania, które sytuują jedną płeć w gorszej pozycji w stosunku do drugiej. Wojskowa Akademia Techniczna w ramach niniejszego Planu będzie promować, wdrażać i monitorować pozytywne działania dotyczące równości płci i różnorodności oraz przeciwdziałać przejawom dyskryminacji na uczelni.