Rektor-Komendant

płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, którą ukończył z I lokatą w 2004 r. na Wydziale Elektroniki, w dziedzinie elektronika i specjalności optoelektronika oraz studiów podyplomowych na Wydziale Cybernetyki WAT w zakresie integracji europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 2004 r. w 3 Pułku Drogowo-Mostowym w Chełmnie na stanowisku dowódcy plutonu w kompanii remontowej. W latach 2005-2008 odbywał studia doktoranckie na Uniwersytecie Stanowym w Kolorado w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora. W 2009 r. rozpoczął pełnienie służby wojskowej w Wojskowej Akademii Technicznej w Instytucie Optoelektroniki jako kolejno: starszy inżynier, asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny i profesor. W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego inżyniera na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzją z dnia 30 lipca 2018 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk technicznych.


Autor i współautor 1 książki, 11 rozdziałów w monografiach, 114 publikacji z listy filadelfijskiej, 120 artykułów z innych czasopism recenzowanych oraz ponad 330 abstraktów konferencyjnych. W swoich publikacjach porusza zagadnienia związane z opracowywaniem nowych źródeł laserowo-plazmowych do generacji promieniowania z zakresu skrajnego nadfioletu i miękkiego promieniowania rentgenowskiego do zastosowań w nanoobrazowaniu, holografii, spektroskopii absorpcyjnej, optycznej koherentnej tomografii, czy też radiobiologii. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym w ponad 30 jako zaproszony prelegent (invited speaker). Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego ACS, Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego PTPS. Od 2017 r. edytor tematyczny w czasopiśmie „Applied Optics”. Podczas swojej kariery naukowej kierował 7 projektami, m.in. finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program LIDER). Jako wykonawca brał też udział w 17 innych projektach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009-2011) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011-2014). Laureat wielu nagród. Za działalność naukową i wojskową płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak otrzymał nagrodę R&D 100 (USA, 2008), Medal Młodego Uczonego (2014), srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (2014), Medal Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej III klasy (2018), srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (2018) oraz nagrodę Ministra Obrony Narodowej (2013 i 2019).