Prorektor ds. rozwoju

płk dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. WAT

Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Studia ukończył w 1999 r. na kierunku elektronika i telekomunikacja (specjalność: urządzenia optoelektroniczne). Równolegle studiował według indywidualnego toku nauczania z ukierunkowaniem na technikę laserową. Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: pedagogika w Instytucie Nauk Humanistycznych WAT oraz zaawansowane techniki i metody pracy dydaktycznej na Wydziale Mechatroniki WAT. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1999 r. w I Okręgowych Warsztatach Technicznych w Grudziądzu. W 2000 r. rozpoczął pracę w Instytucie Optoelektroniki WAT zajmując kolejno stanowiska: starszego inżyniera, asystenta, adiunkta oraz profesora uczelni. W 2006 r. z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską, za którą otrzymał nagrodę Rektora-Komendanta WAT w kategorii: najlepsza rozprawa doktorska w roku akademickim 2005/2006. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektronika uzyskał w 2015 r. Za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego został wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów (2016).

 

Jest specjalistą w zakresie laserów ciała stałego pobudzanych diodowo. Zajmuje się m.in. badaniami nad laserami i wzmacniaczami światłowodowymi dużej mocy generującymi promieniowanie w obszarze widmowym bliskiej i średniej podczerwieni, źródłami supercontinuum oraz prowadzi prace w zakresie aplikacji ww. układów do zastosowań w technice wojskowej oraz medycynie. Współautor kilku medycznych układów laserowych przeznaczonych do stosowania w chirurgii otolaryngologicznej, chirurgii endoskopowej i robotycznej oraz unikalnych w skali światowej źródeł supercontinuum. Współautor jednej monografii, autor bądź współautor przeszło 150 prac naukowych opublikowanych w czasopismach recenzowanych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz w materiałach pokonferencyjnych. Współautor 4 patentów oraz 1 zgłoszenia patentowego, kierownik 12 projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Europejską Agencję Obrony. Uczestniczył w realizacji 15 innych projektów badawczo-rozwojowych. Od 2009 r. czynnie uczestniczy w pracach kilku grup zadaniowych działających pod patronatem NATO Science and Technology Organization (NATO STO). Członek Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Od 2015 r. redaktor tematyczny w czasopiśmie „Opto-Electronics Review”. Członek Kapituły Godności Honorowej WAT. Za działalność naukową i wojskową otrzymał nagrody indywidualne i zespołowe przyznane przez Rektora-Komendanta WAT i NATO STO. Odznaczony złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz medalem Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej III klasy.