Projekty

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest jed­nost­ką nauko­wą, któ­rej atu­tem jest moż­li­wość kom­plek­so­we­go pro­wa­dze­nia pro­jek­tów badaw­czych na kie­run­kach uzna­nych przez Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go za stra­te­gicz­ne dla roz­wo­ju nauki, z uwzględ­nie­niem prac stu­dyj­nych i opra­co­wań pro­gnoz roz­wo­ju sys­te­mów i urzą­dzeń, doradz­twa tech­nicz­ne­go w zakre­sie for­mu­ło­wa­nia ten­den­cji roz­wo­ju nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, eks­per­tyz, opi­nii nauko­wych i badań kwa­li­fi­ka­cyj­nych. Rezul­ta­ty prac badaw­czych WAT mogą mieć sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w pro­ce­sach tech­no­lo­gicz­nych, ochro­nie śro­do­wi­ska, medy­cy­nie i prze­my­śle.

Naukow­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czą tak­że w licz­nych mię­dzy­na­ro­do­wych przed­się­wzię­ciach nauko­wo-badaw­czych reali­zo­wa­nych w ramach pro­gra­mu Hory­zont 2020, Pak­tu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go (NATO), Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny (EDA), Pol­sko-Nor­we­skie­go Mecha­ni­zmu Finan­so­we­go a tak­że Fun­du­szy Struk­tu­ral­nych.