Erasmus+

PROJEKT KA-131

 

Kto może korzystać z programu Erasmus+?

 

Do wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ uprawnieni są zarówno studenci, doktoranci, absolwenci jak i pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ mogą być kwalifikowani studenci/doktoranci, którzy:

 • są zarejestrowani na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w Wojskowej Akademii Technicznej,
 • w momencie wyjazdu są studentami co najmniej II roku studiów I stopnia,
 • w trakcie wyjazdu nie przebywają na urlopie określonym w regulaminach studiów w WAT.

 

Dokąd można wyjechać?

 

Obecnie WAT ma podpisane umowy z  uczelniami zagranicznymi z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii ‚Turcji, Węgier i Włoch, z czego 18 uczelni to uczelnie wojskowe, a 45 uczelnie cywilne.

Szczegóły dotyczące wyjazdów na dany stopień studiów znajdują się w Przewodniku dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

 

Na jak długo można wyjechać?

 

Minimalny okres pobytu na studiach w ramach programu Erasmus+ wynosi 3 miesiące, a na praktyce 2 miesiące. Na każdym ze stopni studiów, niezależnie od liczby kierunków i instytucji wysyłających, można wyjechać na studia i/lub praktykę trwające łącznie do 12 miesięcy (do 24 miesięcy dla JSM) w ramach jednego stopnia studiów.

 

Minimalny okres pobytu pracownika na wyjeździe w celu udziału w szkoleniu lub prowadzenia zajęć dydaktycznych wynosi 2 dni (z wyłączeniem czasu podróży). Łączny maksymalny okres pobytu pracownika na wyjeździe wynosi 2 miesiące w roku (z wyłączeniem czasu podróży). 

 

W ciągu tygodnia lub krótszego okresu pobytu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej:

 • 8 godzin zajęć dydaktycznych – wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • 4 godzin zajęć dydaktycznych – wyjazd łączony szkoleniowo-dydaktyczny.

 

W przypadku mobilności dydaktycznej trwającej dłużej niż 7 dni liczba godzin przeprowadzanych zajęć jest proporcjonalnie zwiększona.

 

Rozliczenie wszystkich wyjazdów następuje z dokładnością do 1 dnia. Bez względu na długość wyjazdu okres finansowania wynosi maksymalnie 5 dni.

 

Stypendium

 

Liczba stypendiów przyznawanych studentom i nauczycielom w ramach programu Erasmus+ jest uzależniona od kwoty dofinansowania przyznanego WAT przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+ ma charakter uzupełniający, co oznacza, że nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wyjazdem.

Wysokość stawek stypendium jest ustalona odgórnie przez FRSE.

 

Stawki stypendium w ramach programu Erasmus+ na wyjazdy studentów, doktorantów i absolwentów w roku akademickim 2021/2023

 

I grupa: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

 • studia 520 EUR / miesiąc
 • praktyki 670 EUR / miesiąc

 

II grupa: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

 • studia 500 EUR / miesiąc
 • praktyki 650 EUR / miesiąc

 

III grupa: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 • studia 450 EUR / miesiąc
 • praktyki 600 EUR / miesiąc

 

Rozliczenie wszystkich wyjazdów następuje z dokładnością do 1 dnia a kwota stypendium i długość mobilności ustalane są przed wyjazdem studenta. Z  poszanowaniem ustalonego  minimalnego  okresu  trwania mobilności, jeśli potwierdzony okres pobytu będzie krótszy  niż ten  wskazany w umowie o dofinansowanie o więcej niż 5 dni, kwota stypendium będzie proporcjonalnie pomniejszona; w przypadku zmiany okresu pobytu o 5 lub mniej dni kwota stypendium nie będzie zmieniona.

 

Stawki stypendium w ramach programu Erasmus+ na wyjazdy pracowników uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celu szkoleniowym w roku akademickim 2021/2023

 

I grupa: Dania, Finlandia Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

 • stawka 180 EUR / dzień

 

II grupa: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

 • stawka 160 EUR / dzień

 

III grupa: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

 • stawka 140 EUR / dzień

Procedura kwalifikacyjna

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące elementy:

 

Studenci

 • poziom znajomości języka obcego,
 • średnia ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów,
 • działalność uczelniana (np. w kole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów)/działalność pozauczelniana (np. w organizacji pozarządowej)/dodatkowe osiągnięcia
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Przydatne linki

Kontakt

Sekcja ds. Wymiany Akademickiej

Budynek nr 100, pok. 84 i 88

 

Kierownik Sekcji ds. Wymiany Akademickiej
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

 

mgr Karol Wilk

karol.wilk@wat.edu.pl
tel. 261 837 988

Budynek nr 100, pok. 84

 

Pracownicy Sekcji ds. Wymiany Akademickiej

 

Magdalena Moś

magdalena.mos@wat.edu.pl

tel. 261 839 398

Budynek nr 100, pok. 88

 

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (WLO), Wydział Cybernetyki (WCY), Wydział Elektroniki (WEL), Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG), Wydział Inżynierii Mechanicznej (WIM), Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa (WML), Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC), Instytut Optoelektroniki (IOE), wyjazdy pracowników

 

Joanna Kumor

joanna.kumor@wat.edu.pl

tel. 261 839 218

Budynek nr 100, pok. 88

 

Koordynator Programów NAWA

Koordynatorzy wydziałowi

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

dr Łukasz Nyszk, lukasz.nyszk@wat.edu.pl

 

Wydział Cybernetyki

mgr Janina Lach, janina.lach@wat.edu.pl

 

Wydział Elektroniki

mgr Katarzyna Kwiatkowska, katarzyna.kwiatkowska@wat.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

dr inż. Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

ppłk dr inż. Krzysztof Gocman, krzysztof.gocman@wat.edu.pl

 

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

ppłk dr inż. Konrad Wojtowicz, konrad.wojtowicz@wat.edu.pl

 

Wydział Nowych Technologii i Chemii

dr inż. Wojciech Kiciński, wojciech.kicinski@wat.edu.pl

 

Instytut Optoelektroniki

kpt. mgr inż. Bartosz Bartosewicz, bartosz.bartosewicz@wat.edu.pl

 

Koordynator ds. wojskowych

ppłk dr Grzegorz Waszkiewicz, grzegorz.waszkiewicz@wat.edu.pl