Erasmus+

None

Erasmus+ jest programem europejskiej współpracy międzyuczelnianej opracowanym dla potrzeb szkolnictwa wyższego na lata 2014 – 2020. Program Erasmus+ zastąpił tym samym dotychczasowy program Longlife Learning Programme Erasmus, funkcjonujący w latach 2007 – 2013. Podstawowym celem programu Erasmus+ jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz promowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. W ramach programu Erasmus+ przyznawane są stypendia na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli.

 

Kto może korzystać z programu Erasmus+?

 

Do wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ uprawnieni są zarówno studenci, doktoranci, absolwenci jak i pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ mogą być kwalifikowani studenci/doktoranci, którzy:

 • są zarejestrowani na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w Wojskowej Akademii Technicznej,
 • w momencie wyjazdu są studentami co najmniej II roku studiów I stopnia,
 • w trakcie wyjazdu nie przebywają na urlopie określonym w regulaminach studiów w WAT.

 

Dokąd można wyjechać?

 

Obecnie WAT ma podpisane umowy z  uczelniami zagranicznymi z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii ‚Turcji, Węgier i Włoch, z czego 15 uczelni to uczelnie wojskowe, a 42 uczelnie cywilne.

Szczegóły dotyczące wyjazdów na dany stopień studiów znajdują się w Przewodniku dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

 

Na jak długo można wyjechać?

 

Minimalny okres pobytu na studiach w ramach programu Erasmus+ wynosi 3 miesiące, a na praktyce 2 miesiące.  Na każdym z trzech stopni studiów można wyjechać na studia i/lub praktykę trwających łącznie do 12 miesięcy w ramach jednego stopnia studiów).

Minimalny okres pobytu pracownika na wyjeździe wynosi 2 dni (z wyłączeniem czasu podróży). Łączny maksymalny okres okres pobytu pracownika na wyjeździe wynosi 2 miesiące w roku (z wyłączeniem czasu podróży).

 

Stypendium

 

Liczba stypendiów przyznawanych studentom i nauczycielom w ramach programu Erasmus+ jest uzależniona od kwoty dofinansowania przyznanego WAT przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+ ma charakter uzupełniający, co oznacza, że nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wyjazdem.

Wysokość stawek stypendium jest ustalona odgórnie przez FRSE.

 

Stawki stypendium w ramach programu Erasmus+ na wyjazdy studentów, doktorantów i absolwentów w roku akademickim 2020/2021

 

I grupa: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 • studia 520 EUR/miesiąc
 • praktyki 620 EUR/miesiąc

 

II grupa: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 • studia 500 EUR/miesiąc
 • praktyki 600 EUR/miesiąc

 

III grupa: Bułgaria, Chorwacja Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia Węgry, Turcja

 • studia 450 EUR/miesiąc
 • praktyki 550 EUR/miesiąc

 

Stawki stypendium w ramach programu Erasmus+ na wyjazdy pracowników uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celu szkoleniowym w roku akademickim 2020/2021

 

I grupa: Dania, Finlandia Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 • stawka 180 EUR/dzień*

 

II grupa: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 • stawka 160 EUR/dzień*

 

III grupa: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

 • stawka 140 EUR/dzień*

 

* Podane stawki odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku wyjazdów na dłuższe okresy od 15. dnia pobytu wypłacana stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt trwający do 14 dni.

PO WER
None

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) można otrzymać dofinansowanie na realizację wyjazdów:

 • studentów wyjeżdżających do krajów Unii Europejskiej na studia i posiadających prawo do „dodatku socjalnego”,
 • studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia i praktykę do krajów Unii Europejskiej.

 

Projekt PO WER  jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcji 1 Mobilność edukacyjna.

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywać dodatkowo 200 euro na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Wniosek o dodatkowe fundusze (wzór poniżej) należy składać do Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+.

 

Stawki stypendium w ramach programu PO WER na wyjazdy dla studentów i doktorantów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę w roku akademickim 2020/2021

 

I grupa: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 • studia 3 069 PLN/miesiąc
 • praktyki 3 069 PLN/miesiąc

 

II grupa: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 • studia 2 984 PLN/miesiąc
 • praktyki 2 984 PLN/miesiąc

 

III grupa: Bułgaria, Chorwacja Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia Węgry, Turcja

 • studia 2 771 PLN/miesiąc
 • praktyki 2 771 PLN/miesiąc

 

Stawki stypendium w ramach programu PO WER na wyjazdy dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych na studia i praktykę w roku akademickim 2020/2021

 

I grupa: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 • studia 2 217 PLN/miesiąc
 • praktyki 2 643 PLN/miesiąc

 

II grupa: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 • studia 2 131 PLN/miesiąc
 • praktyki 2 558 PLN/miesiąc

 

III grupa: Bułgaria, Chorwacja Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia Węgry, Turcja

 • studia 1 918 PLN/miesiąc
 • praktyki 2 345 PLN/miesiąc

Procedura kwalifikacyjna

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące elementy:

 

Studenci

 • poziom znajomości języka obcego,
 • średnia ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów,
 • działalność uczelniana (np. w kole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów)/działalność pozauczelniana (np. w organizacji pozarządowej)/dodatkowe osiągnięcia
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Przydatne linki

Kontakt

Sekcja ds. Wymiany Akademickiej

Budynek nr 100, pok. 88

 

Kierownik Sekcji ds. Wymiany Akademickiej
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

 

mgr Karol Wilk

karol.wilk@wat.edu.pl
tel. 261 837 988

 

Pracownicy Sekcji ds. Wymiany Akademickiej

 

Piotr Cuprjak

piotr.cuprjak@wat.edu.pl
tel. 261 839 760

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (WLO), Wydział Cybernetyki (WCY), Wydział Elektroniki (WEL),
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG), Wydział Inżynierii Mechanicznej (WIM), Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa (WML), Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC), Instytut Optoelektroniki (IOE)

Koordynatorzy wydziałowi

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

dr Łukasz Nyszk, lukasz.nyszk@wat.edu.pl

 

Wydział Cybernetyki

mgr Janina Lach, janina.lach@wat.edu.pl

 

Wydział Elektroniki

dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, prof. WAT, jerzy.pietrasinski@wat.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

dr inż. Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

mjr dr inż. Krzysztof Gocman, krzysztof.gocman@wat.edu.pl

 

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

mjr dr inż. Konrad Wojtowicz, konrad.wojtowicz@wat.edu.pl

 

Wydział Nowych Technologii i Chemii

dr inż. Wojciech Kiciński, wojciech.kicinski@wat.edu.pl

 

Instytut Optoelektroniki

por. mgr inż. Bartosz Bartosewicz, bartosz.bartosewicz@wat.edu.pl

 

Koordynator ds. wojskowych

ppłk dr Grzegorz Waszkiewicz, grzegorz.waszkiewicz@wat.edu.pl