Proces rekrutacji na studia wojskowe

Skontaktuj się z nami

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Wojskowa Akademia Techniczna

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00 – 908 Warszawa

 

tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
faks 261 839 159

rekrutacja@wat.edu.pl

 

czynna:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.30

 

Wydział Kadr Wojskowych

tel. 261 839 162, 261 839 958, 261 837 164

Wybrane akty prawne

Zarządzenie nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2021/2022,

 

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 52/WAT/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023

 

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 20/WAT/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przenoszenia studentów cywilnych na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w Wojskowej Akademii Technicznej

Najczęściej zadawane pytania

 • Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych?

  Student studiów wojskowych jest powoływany do służby kandydackiej i tym samym – od pierwszego dnia studiów w WAT – staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego studenci wojskowi przechodzą podstawowe szkolenie wojskowe, zakończone uroczystą przysięgą.

   

  W czasie studiów student wojskowy realizuje równolegle dwa programy (moduły) nauczania: ogólny i wojskowy, a po zajęciach podlega porządkowi i rygorom wojskowym. Kształcenie wojskowe przygotowuje podchorążego do zawodu oficera – dlatego zajęć jest więcej, a w czasie wakacji zaledwie miesiąc urlopu (ale za to płatnego!).

   

  Studia wojskowe mają też dodatkowe korzyści: studenci mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w akademikach, całodzienne wyżywienie i umundurowanie, a co miesiąc wynagrodzenie – na pierwszym roku jest to ok. 1200 zł i wzrasta w każdym roku studiów.

   

  Studia wojskowe kończą się egzaminem magisterskim i egzaminem na oficera (z przedmiotów wojskowych). Absolwenci otrzymują więc dwa dyplomy: tytuł magistra inżyniera oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika. Mają też zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi.

   

  Student studiów cywilnych realizuje jedynie program politechniki, ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia, a po zakończeniu studiów otrzymuje tytuł inżyniera/licencjata (I stopień) lub magistra inżyniera/magistra (II stopień).

 • Jakie dokumenty należy dostarczyć w czasie rejestracji?

  Kandydaci na studia wojskowe, po obowiązkowej rejestracji w IRK, muszą dostarczyć do WAT do 2 lipca, „papierowy” wniosek o przyjęcie do służby kandydackiej wraz z: kserokopią świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, życiorysem (w formie opisowej, nie CV), odpisem skróconym aktu urodzenia (kserokopią), a najpóźniej w dniu egzaminu:

   

  • kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w 2021 r. – oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości do wglądu,
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego Karnego – zalecane „klasyczne-papierowe” uzyskane z sądu lub HTML na nośniku z dołączonym wydrukiem treści
  • skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopię) – jeżeli nie został złożony
  • życiorys (w formie opisowej, nie CV) – jeżeli nie został złożony.

   

  Można to zrobić osobiście, przez inną osobę albo wysłać pocztą/kurierem.

  Uwaga! Brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy osób ubiegających się o miejsce w Uczelni!

 • Ile punktów rankingowych należy uzyskać, żeby dostać się na studia w WAT?

  WAT nie określa progów punktowych – kwalifikujemy na kierunek najlepszych, do wypełnienia limitu miejsc na tym kierunku. Minimalna wartość punktów rankingowych z jaką zostali zakwalifikowani kandydaci, zależy od kierunku, limitu miejsc, liczby kandydatów, ich wyników maturalnych, itp. Zobacz też ile punktów rankingowych potrzebowali kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia w latach ubiegłych, na studia wojskowe i cywilne.

 • Jaki był w latach ubiegłych próg punktowy do zakwalifikowania na WAT?

  Tabele punktowe z poprzednich lat możesz sprawdzić tutaj, ale pamiętaj, że na wysokość progu punktowego wpływa wiele czynników i te wartości co roku są inne.

 • Czy na studiach wojskowych można mieszkać poza akademikiem?

  Nie. Studentów wojskowych obowiązuje zakwaterowanie w akademikach na terenie WAT. Miejsce zakwaterowania można opuścić tylko na podstawie przepustki za zgodą przełożonego.