Proces rekrutacji na studia wojskowe

HARMONOGRAM (w 2022 r.)

  1. Rejestrację na jednolite studia magisterskie  w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego prowadzimy od 1 marca do 11 lipca 2022 r. Rejestracja obejmuje założenie konta w IRK oraz dostarczenie do Sekcji ds. Rekrutacji: wniosku o powołanie do służby wojskowej z kwestionariuszem osobowym (dokumenty podpisane i opatrzone datą), wydrukowanej ankiety osobowej z IRK, życiorysu (w formie opisowej,odręcznie podpisany i opatrzony datą), odpisu skróconego aktu urodzenia (oryginał !!!) oraz pisemnej zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
  2. Sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna: do 3 lipca poinformowanie kandydatów o konkretnym terminie sprawdzianu i rozmowie; Sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się jednego dnia w terminie 11-15 lipca. UWAGA: „Kandydat(ka) musi posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie o zdolności do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego  wydane nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu wstępnego przez lekarza rejonowego, medycyny rodzinnej, internistę lub medycyny sportowej lub oświadczenie kandydata/ki o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych, podpisane w obecności członka komisji rekrutacyjnej.
  3. 11-15 lipca uzupełnienie dokumentów: świadectwo dojrzałości (kserokopia – oryginał do wglądu), zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wyłącznie w formie ,,klasycznej papierowej,, (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed terminem stawiennictwa na rozmowę i sprawdzian fizyczny).
  4. 18 lipca podjęcie decyzji w sprawie zakwalifikowania do przyjęcia na studia na poszczególne kierunki oraz nieprzyjęcia na studia – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz nieprzyjętych).
  5. 19-22 lipca przesłanie do WCR wykazów kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
  6. Do 24 sierpnia dostarczenie przez WCR orzeczeń lekarskich i psychologicznych.
  7. 26 sierpnia ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych na studia.
  8. Powołania do służby wojskowej przewidujemy: 8 i 9 września.