Proces rekrutacji na studia wojskowe

HARMONOGRAM

  1. Rejestrację na jednolite studia magisterskie  w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego prowadzimy do 2 lipca.
  2. Sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna: 4-5 lipca poinformowanie kandydatów o konkretnym terminie sprawdzianu i rozmowie; Sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się jednego dnia w terminie 12-16 lipca. UWAGA: „Kandydat(ka) musi posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie o zdolności do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego  wydane nie wcześniej niż 14 dni przed terminem egzaminu wstępnego przez lekarza rejonowego, medycyny rodzinnej, internistę lub medycyny sportowej.
  3. 12-16 lipca uzupełnienie dokumentów: świadectwo dojrzałości (kserokopia – oryginał do wglądu), zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia), życiorys.
  4. 19 lipca podjęcie decyzji w sprawie zakwalifikowania do przyjęcia na studia na poszczególne kierunki oraz nieprzyjęcia na studia – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz nieprzyjętych).
  5. 20-23 lipca przesłanie do WKU wykazów kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
  6. Do 25 sierpnia dostarczenie przez WKU orzeczeń lekarskich i psychologicznych.
  7. 27 sierpnia ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych na studia.
  8. Powołania do służby kandydackiej przewidujemy: 9 i 10 września.