Studia cywilne pierwszego stopnia

Proces rekrutacji oraz informacje dla kandydatów na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023

(od października 2022 r.)

Rekrutacja na studia cywilne pierwszego stopnia krok po kroku

Termin rejestracji do 15 lipca 2022 r. Rejestracja na studia wyłącznie poprzez internetowy system IRK

 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości.

 

Studia inżynierskie prowadzone są na technicznych kierunkach studiów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

 

Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa” oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

Studia pierwszego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

 

Studia cywilne pierwszego stopnia są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON.

 

Studia stacjonarne są bezpłatne.

Etapy rekrutacji na studia cywilne pierwszego stopnia

 • ETAP 1 - Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym IRK

  Załóż konto w internetowym systemie rejestracji – IRK. Wypełnij znajdujące się tam  podanie-ankietę z danymi osobowymi. Prześlij kolorową fotografię w formie cyfrowej. Wskazówki dotyczące rejestracji w IRK.

   

   

 • ETAP 2 - Wybierz kierunek studiów

  W ramach opłaty rekrutacyjnej możesz wybrać do 3 kierunków studiów na każdej formie. Na pierwszym miejscu wybierz kierunek na którym zależy Ci najbardziej. Zmiany wybranych kierunków oraz ich kolejności możesz dokonać do ostatniego dnia rejestracji, tj. do 15 lipca.

 • ETAP 3 - Wnieś opłatę rekrutacyjną

  Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Wpłaty należy dokonać niezwłocznie po rejestracji na indywidualny numer konta wygenerowany podczas rejestracji internetowej.

 • ETAP 4 - Wprowadź wyniki maturalne

  Wprowadź do systemu IRK w swoim indywidualnym koncie wyniki, które mają być podstawą naliczania punktów rankingowych. Tegoroczni maturzyści mogą zarejestrować się wcześniej, a wyniki maturalne mogą uzupełnić po otrzymaniu świadectwa dojrzałości. Nie pobieramy wyników matury z Krajowego Rejestru Matur. Niewprowadzenie wyników jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania na studia.

 • ETAP 5 - Sprawdź wyniki rekrutacji

  Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 18 lipca 2022 r. Na Twoim Indywidualnym Koncie Rejestracyjnym (IRK) pojawi się informacja o wyniku rekrutacji

Jeśli po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia, tj. wpisania na listę studentów, do 23 lipca zobowiązany jesteś – osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem poczty – dostarczyć do akademii dokumenty:

 

 • kserokopię świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis OKE świadectwa dojrzałości należy przedstawić do wglądu, w celu poświadczenia zgodności kserokopii z oryginałem;
 • ewentualnie dokumenty potwierdzające osiągnięcia na olimpiadach;
 • w przypadku przesłania dokumentów pocztą, świadectwo dojrzałości musi być w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

 

Dostarcz dokumenty na adres:

 

Wojskowa Akademia Techniczna

00 – 908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

 

budynek główny akademii, Sekcja ds. Rekrutacji
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30

 

Nieprzedstawienie oryginału lub odpisu OKE świadectwa dojrzałości, jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania na studia i skutkuje nie wpisaniem na listę studentów.

 

Wraz z informacjami o przyjęciu na studia, zostaną podane terminy spotkania inaugurującego roku akademicki.

Informacje dla kandydatów na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia

 • Informacje ogólne

  Studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości

   

  Studia inżynierskie prowadzone są na technicznych kierunkach studiów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera

   

  Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa” oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata

   

  Studia pierwszego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych

   

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia (wszystkich kierunków) mogą ubiegać się o zakwalifikowanie na studia drugiego stopnia (magisterskie) prowadzone w Akademii lub innych uczelniach

   

  Studia cywilne pierwszego stopnia są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON

   

  Studia stacjonarne są bezpłatne

   

  Za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce (zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych) oraz wydanie określonych dokumentów związanych z tokiem studiów pobierane są opłaty.

   

  W czasie studiów studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną, a studenci zamiejscowi także o odpłatne zakwaterowanie w domu studenckim – szczegóły w zakładce Sprawy studenckie.

 • Kierunki studiów, zakres – ścieżka wyboru, limity miejsc
 • Zasady postępowania rekrutacyjnego

  Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów, na pierwszy semestr, prowadzona jest na szczeblu Akademii (centralnie) wyłącznie poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Na kolejne semestry, rekrutacja odbywa się bezpośrednio w wydziałach.

   

  Kandydat może zarejestrować się na studia stacjonarne lub niestacjonarne; może również jednocześnie zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne, z tym że w przypadku rejestracji jednoczesnej, najpierw jest rozpatrywany na studiach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych

   

  Interesujący kierunek studiów kandydat określa w IRK w podaniu-ankiecie; kandydat, w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, ma prawo określić do trzech kierunków na każdym rodzaju studiów; w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów

   

  Wybór zakresu – ścieżki wyboru dokonywany jest w trakcie studiów; uruchomienie określonej ścieżki wyboru uwarunkowane jest liczbą chętnych studentów.

   

  Kwalifikowanie na studia odbywa się na podstawie list rankingowych ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów – o miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych; uczelniana komisja rekrutacyjna może określić minimalną wartość punktów rankingowych z jaką kandydaci zostaną zakwalifikowani na poszczególne kierunki – w przypadku nie wypełnienia limitu miejsc na kierunku, będzie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca na ten kierunek

   

  Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

   

  • dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” od roku 2007 – wszystkie modyfikacje – wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
  • dla kandydata ze świadectwem „starej matury” (czyli wystawionym przez szkołę) – wyniki części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości.

   

  Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:

   

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych na kierunki inżynierskie oraz 30 pkt. na kierunki licencjackie: „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa” oraz „zarządzanie”
  • fizyka z astronomią (fizyka) – na kierunki inżynierskie, dodatkowo na kierunkach „chemia” i „inżynieria materiałowa” brana pod uwagę jest chemia, na kierunku „biogospodarka”, brana jest pod uwagę chemia lub biologia, na kierunkach: „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna” („informatyka”, „kryptologia i cyberbezpieczeństwo”, „informatyka w medycynie”), brana pod uwagę jest informatyka a na kierunkach: „geodezja i kataster” i „inżynieria geoprzestrzenna” brana pod uwagę jest również geografia  – max. 30 pkt.,
  • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – na kierunki licencjackie: „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa” oraz „zarządzanie” – max. 45 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych

   

  Dla kandydata z „nową maturą”, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

   

  Na kierunki „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa” i „zarządzanie” podstawą naliczenia punktów rankingowych z przedmiotu geografia lub historia, lub WOS jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych

   

  Na kierunek „biogospodarka” podstawą naliczania punktów rankingowych z przedmiotu fizyka lub chemia lub biologia jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

   

  Na „biocybernetykę i inżynierię biomedyczną” oraz na „kierunki informatyczne”: („informatyka”, „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” oraz „informatyka w medycynie”) podstawą naliczania punktów rankingowych z przedmiotu fizyka lub informatyka jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

   

  Na kierunek „geodezja i kataster” oraz „inżynieria geoprzestrzenna” podstawą naliczania punktów rankingowych z przedmiotu fizyka lub geografia jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

   

  Na kierunek „chemia” i „inżynieria materiałowa” podstawą naliczania punktów rankingowych z przedmiotu fizyka lub chemia jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

   

  Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym dwa języki obce, a także jeżeli zdawał na „starej maturze” (wynik w formie ocen, a nie %) określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych

  Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów rankingowych

   

  Dla kandydata – absolwenta klasy dwujęzycznej zdającego na egzaminie maturalnym określone przedmioty w języku polskim i obcym, podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

   

  Kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów rankingowych za język obcy, jeżeli jest laureatem stopnia centralnego olimpiady językowej

   

  Maksymalne liczby punktów rankingowych (100 pkt.) Otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad, o których mowa w uchwale nr 52/WAT/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023

   

  Szczegółowy system naliczania punktów rankingowych zawiera Uchwała Senatu WAT nr 47/WAT/2021 z 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023.

 • Rejestracja

  Kandydat może zarejestrować się wyłącznie poprzez Internet w IRK

   

  Termin rejestracji – od 1 marca do 15 lipca

   

  Do zarejestrowania kandydata wymagane są:

   

  • wypełnienie w internecie podania-ankiety o przyjęcie na studia, w którym kandydat podaje m.in. wyniki i/lub oceny będące podstawą naliczenia punków rankingowych (przepisane ze świadectwa dojrzałości) oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady); tegoroczni maturzyści mogą zarejestrować się wcześniej, a wyniki maturalne mogą uzupełnić po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, nie później jednak niż do 23 lipca;
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej

   

  Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi i wynosi 85 zł (wysokość opłaty może ulec zmianie po ogłoszeniu decyzji MNiSW) bez względu na liczbę określonych przez kandydata kierunków i form studiów.

   

  Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta przydzielony podczas rejestracji internetowej

   

  Adres do korespondencji:

   

  Wojskowa Akademia Techniczna
  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

  00 – 908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

 • Wskazówki dotyczące rejestracji w IRK
 • Ogłoszenie wyników

  Decyzję o przyjęciu poprzez wpisanie na listę studentów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.

   

  Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 18 lipca 2022 r. Poprzez internet (podanie w IRK aktualnego statusu kandydata i wysłanie informacji poprzez e‑mail); do kandydatów niewpisanych na listę studentów zostanie wysłana pisemna decyzja o nieprzyjęciu na studia w akademii.

   

  Wraz z informacją o przyjęciu zostaną wysłane informacje o terminie i miejscu inauguracji roku akademickiego

   

  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, w terminie, od dnia ogłoszenia wyników, nie późniejszym jednak niż do 23 lipca, zobowiązany jest – osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem poczty – dostarczyć do akademii:

   

  • kserokopię świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości do wglądu;
  • poprzez IRK, kolorową fotografię w formie cyfrowej;
  • w przypadku przesłania dokumentów pocztą, świadectwo dojrzałości musi być w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

   

  Niedostarczenie świadectwa dojrzałości w terminie, o którym mowa powyżej, traktowane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia studiów w akademii i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych

   

  Miejsce składania dokumentów:

   

  Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  budynek główny akademii, Sekcja ds. Rekrutacji

  czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30
  (w okresie lipiec – wrzesień dodatkowo w czwartek do godz. 18.00)

   

  Skreślenie z listy przyjętych następuje również w przypadku stwierdzenia zawyżenia wyników, ocen lub osiągnięć uzyskanych w szkole średniej wpisanych przez kandydata w podaniu-ankiecie, w stosunku do dostarczonych dokumentów

   

  W terminie 14 dni od otrzymania decyzji uczelnianej komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora; odwołania wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane; decyzję w sprawie odwołania podejmuje rektor; decyzja rektora jest ostateczna.

   

  26 lipca zostaną ogłoszone ostateczne listy osób przyjętych – każdy zarejestrowany kandydat będzie miał podany swój aktualny status w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 • Rekrutacja uzupełniająca

  W przypadku wolnych miejsc, będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca na określone kierunki studiów – na studia stacjonarne kwalifikowanych jest więcej kandydatów niż przewidywany docelowy limit miejsc, więc mimo rezygnacji i skreśleń kandydatów, wolnych miejsc może nie być

   

  Informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów ogłoszona będzie 27 lipca i prowadzona będzie do wyczerpania limitów miejsc, nie dłużej jednak niż do 22 września 2022 r.

 • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w 2022 roku

  Od 1 marca do 15 lipca – rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) – wymagane wypełnienie podania-ankiety – dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych – oraz wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

   

  18 lipca – ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia; wysłanie informacji o przyjęciu i decyzji nieprzyjęciu na studia; informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów.

   

  Od 19 do 23 lipca – dostarczanie do Akademii przez kandydatów przyjętych wymaganych dokumentów – niedostarczenie świadectwa dojrzałości skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

   

  26 lipca– ogłoszenie ostatecznych list przyjętych

   

  22 września – zakończenie rekrutacji

   

  1 października – immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT

 • Informacje adresowe

  Wojskowa Akademia Techniczna
  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

  00 – 908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

   

  www.wat.edu.pl

   

  tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
  fax: 261 837 938, 261 839 159

 • Opłaty za studia niestacjonarne
 • Tabela do liczenia punktów rankingowych
 • Minimalne wartości punktów rankingowych

  Minimalne wartości punktów rankingowych z jakimi są zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów zależą od wielu, zmieniających się co roku czynników (limity miejsc, liczba zarejestrowanych kandydatów, przedmioty wybrane przez tych kandydatów na maturę i ich poziom, trudność zadań maturalnych z przedmiotów uwzględnianych przez Akademię) i są co roku innenie można się nimi sugerować.

   

  Poniżej przedstawione są minimalne wartości punktów rankingowych kandydatów zakwalifikowanych na studia I stopnia w latach 2019 – 2021.

   

  Minimalne wartości punktów rankingowych