Studia cywilne drugiego stopnia

Proces rekrutacji oraz informacje dla kandydatów na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022

(od lutego 2022 r.)

Rekrutacja na studia cywilne drugiego stopnia krok po kroku

Termin rejestracji: od 1 grudnia do 15 lutego 2022.

Rekrutacja obejmuje rejestrację w internetowym systemie rekrutacyjnym oraz złożenie dokumentów.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów:

 

 • identycznych jak realizowane w WAT;
 • pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii.

 

Studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

 

Studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON.

Etapy rekrutacji na studia cywilne drugiego stopnia

 • ETAP 1 - Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym IRK

  Załóż konto w internetowym systemie rejestracji – IRK. Wypełnij znajdujące się tam  podanie-ankietę z danymi osobowymi prześlij kolorową fotografię w formie elektronicznej.

 • ETAP 2 - Wybierz kierunek studiów

  W ramach opłaty rekrutacyjnej możesz wybrać jeden kierunek na każdej formie studiów. Korekty, zmiany wybranych kierunków możesz zrobić do ostatniego dnia rejestracji, tj. do 15 lutego 2022 r.

 • ETAP 3 - Wnieś opłatę rekrutacyjną

  Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Wpłaty należy dokonać niezwłocznie po rejestracji na indywidualny numer konta podczas rejestracji internetowej.

 • ETAP 4 - Dostarcz dokumenty

  Po zarejestrowaniu w systemie internetowym IRK musisz dostarczyć do uczelni osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą:

   

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia);
  • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów;
  • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.
 • ETAP 5 - Sprawdź wyniki rekrutacji - Termin: 19 lutego 2022 r.

  Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 19 lutego 2022 r. Na Twoim Indywidualnym Koncie Rejestracyjnym (IRK) pojawi się informacja o wynikach rekrutacji, również na adres Twojej poczty elektronicznej zostanie przesłana informacja o wynikach rekrutacji.

   

  Wraz z informacjami o przyjęciu na studia, zostaną podane terminy spotkania inaugurującego roku akademicki.

Rekrutacja na studia cywilne drugiego stopnia

 • Informacje ogólne

  Studia drugiego stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów:

   

  • identycznych jak realizowane w WAT,
  • pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii.

   

  Studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych;

   

  Studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON;

   

  Studia stacjonarne są bezpłatne;

   

  Za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce (zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych) oraz wydanie określonych dokumentów związanych z tokiem studiów, pobierane są opłaty.

 • Kierunki studiów, zakres – ścieżka wyboru, limity miejsc
 • Zasady postępowania rekrutacyjnego

  Rejestracja kandydatów do Akademii – na poszczególne kierunki studiów – prowadzona jest centralnie.

   

  Kandydat może zarejestrować się na studia stacjonarne lub niestacjonarne; może również jednocześnie zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne – w przypadku rejestracji jednoczesnej, najpierw jest rozpatrywany na studiach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych.

   

  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na określony kierunek studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

   

  Interesujący kierunek kandydat określa w Internetowej Rejestracji Kandydatów lub w podaniu o przyjęcie na studia; kandydat w ramach jednej opłaty ma prawo określić po jednym kierunku na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

   

  Uruchomienie określonego kierunku uwarunkowane jest liczbą kandydatów – decyzję o uruchomieniu podejmuje Komisja Rekrutacyjna danego kierunku studiów.

   

  Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Komisja Rekrutacyjna tego kierunku, biorąc pod uwagę:

   

  • wynik ukończenia studiów,
  • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach;
  • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
  • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

   

  Na podstawie wyników ukończenia studiów i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej – o przyjęciu kandydata, decyduje miejsce na liście rankingowej. Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata na studia. Liczba przyjętych kandydatów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

   

  Dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych

 • Rejestracja, wymagane dokumenty, miejsce i terminy rejestracji

  Rejestracja kandydatów – od 1 grudnia 2021 r. do 15 lutego 2022 r.

   

   

  Przy rejestracji kandydat zobowiązany jest złożyć:

   

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
  • dokument potwierdzający posiadane kompetencje: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
  • kolorową fotografię w formie elektronicznej (przesłaną przez IRK).

   

  Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł i nie podlega zwrotowi – kandydat w ramach tej opłaty może zaproponować jeden kierunek studiów stacjonarnych i jeden kierunek studiów niestacjonarnych.

   

  Wpłaty należy dokonać na konto otrzymane w czasie rejestracji w IRK lub na poniższy nr konta:

   

  WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
  78 1240 6960 0350 0000 0000 0000

  z określeniem tytułu wpłaty: „OPŁATA REKRUTACYJNA – luty 2022”

   

  Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dostarczyć do WAT wraz z dokumentami do rejestracji (w przypadku wpłaty na konto z IRK, potwierdzenie dokonania wpłaty nie jest konieczne)

   

  Miejsce rejestracji (składania dokumentów):

   

  Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  budynek główny Akademii, Sekcja ds. Rekrutacji

  czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30
  (styczeń – luty w czwartek dodatkowo w godz. 8.00 – 18.00);

   

  adres do rejestracji za pośrednictwem poczty:

   

  Wojskowa Akademia Techniczna
  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

  00 – 908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

 • Ogłoszenie wyników

  Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 19 lutego 2022 r. poprzez internet (podanie w IRK aktualnego statusu kandydata); do kandydatów nieprzyjętych zostanie wysłana pisemna decyzja o nieprzyjęciu na studia w akademii.

   

  W terminie 14 dni od otrzymania decyzji komisji rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora; odwołania wniesione po tym terminie, nie będą rozpatrywane; decyzję w sprawie odwołania podejmuje rektor; decyzja rektora jest ostateczna.

 • Rekrutacja uzupełniająca

  W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się rekrutację uzupełniającą na określone kierunki studiów – mogą w niej uczestniczyć kandydaci już zarejestrowani i nieprzyjęci – w takim przypadku, muszą na piśmie wyrazić chęć ponownego kandydowania, z ewentualnym wskazaniem innego kierunku – a także kandydaci jeszcze niezarejestrowani.

  Rejestracja w rekrutacji uzupełniającej oraz zmiana kierunku będzie możliwa do wyczerpania limitu miejsc na kierunku, w terminie od 21 do 24 lutego 2022 r..

  Kandydaci, w rekrutacji uzupełniającej, muszą zarejestrować się osobiście w Sekcji ds. Rekrutacji, składając komplet dokumentów, w tym: dyplom oraz suplement lub indeks i wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne, o ile wcześniej tego nie dokonali.

 • Informacje adresowe

  Wojskowa Akademia Techniczna
  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

  00 – 908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

   

  www.wat.edu.pl

   

  e‑mail rekrutacja@wat.edu.pl

   

  tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
  fax: 261 837 938, 261 839 159

 • Opłaty za studia niestacjonarne

  Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2021/2022 studia niestacjonarne – dotyczy również studiów drugiego stopnia rozpoczynających się w lutym 2022 r. na kierunkach, na które rekrutacja będzie prowadzona