Pion Ogólny

Pion Ogólny Wojskowej Akademii Technicznej jest wojskową jednostką organizacyjną wchodzącą w skład administracji centralnej uczelni. Pion Ogólny jest bezpośrednio podległy pionowi funkcjonalnemu prorektora ds. wojskowych i jest organem właściwym w zakresie planowania, organizowania oraz koordynowania przedsięwzięć dotyczących gotowości mobilizacyjnej i bojowej, analizy i oceny wyszkolenia żołnierzy zawodowych Pionu oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ściśle współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Akademii mając istotny wkład w realizację procesu kształcenia i szkolenia żołnierzy uczestniczących w zajęciach i szkoleniach realizowanych na Wojskowej Akademii Technicznej. Pion Ogólny sprawuje także bezpośredni nadzór nad uroczystościami o charakterze patriotycznym i patriotyczno-religijnym organizowanymi na szczeblu centralnym Akademii.