Ośrodek Szkoleniowy w Zegrzu

Lokalizacja i dojazd

 

Ośrodek położony jest w Zegrzu Północnym, nad Zalewem Zegrzyńskim.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00–908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.
 2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e‑mail iod@wat.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wynajęcia domku wypoczynkowego i realizacji usług dostępnych na terenie ośrodka.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1, lit. b tj. realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy, zlecenia lub zamówienia i świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług lub sprzedaży lub najmu rzeczy,
  • art. 6 ust. 1, lit. c tj. realizacji obowiązku przewidzianego prawem, w szczególności sporządzenia i przechowywania dokumentacji, wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. dane na  fakturach przez 5 lat ; dane związane z realizacją umowy do  30 dni po jej zakończeniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Ośrodek Szkoleniowy w Zegrzu
ul. Groszkowskiego 2, 05-131 Zegrze
tel. +48 261 883 265

 

e‑mail beata.suszynska@wat.edu.pl
INFORMACJA / RECEPCJA /OCHRONA