Opieka zdrowotna i ubezpieczenia studentów

OPIEKA ZDROWOTNA

Leczenie stacjonarne i ambulatoryjne zapewniają zakłady służby zdrowia na powszechnie obowiązujących zasadach. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska WAT przy ul. Kartezjusza 2 udziela świadczeń zdrowotnych studentom w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • stomatologicznej opieki zdrowotnej,
 • w formie ambulatoryjnej.


Badania diagnostyczne i analityczne są wykonywane w godzinach pracy gabinetów, poradni i laboratorium. Doraźna pomoc lekarska i pielęgniarska jest udzielana w godzinach pracy lekarza i pielęgniarek dyżurnych. Przyjęcie na leczenie stomatologiczne odbywa się na podstawie zapisu na wizytę lekarską, dokonanego bezpośrednio lub telefonicznie.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW

Od 1999 roku obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego kształcącego się w dowolnym systemie studiów studenta nałożony został na:

 

 • rodziców studenta – do 26 roku życia, jeżeli jest na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • uczelnie (na wniosek studenta) do 26 roku, jeżeli nie jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców,
 • powyżej 26 roku życia.

 

Studenci zainteresowani ubezpieczeniem zdrowotnym proszeni są o wypełnienie oświadczenia i przekazanie do pokoju nr 14 w budynku nr 100 (budynek główny).

INFORMACJA DLA STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) NA ROK 2020/2021

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późń. zm.), ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Jednocześnie ubezpieczenie NNW jest konieczne podczas odbywania praktyk i staży (także zagranicznych) zgodnie z regulaminem Wojskowej Akademii Technicznej.

Informacje podstawowe

Zakład ubezpieczeń: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

 

Okres ubezpieczenia: 1 października 2020 r. – 30 września 2021 r.

 

W przypadku zawarcia ubezpieczenia NNW po 1 października 2020 r. okres ubezpieczenia będzie liczony od następnego dnia do 30.09.2021r.

 

Ochrona 24 h/dobę, zakres terytorialny: Polska + cały świat.

 

W każdym z zaproponowanym wariancie ubezpieczenia znajduje się rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu.

Sumy ubezpieczenia oraz składki

Wariant I
 • Suma ubezpieczenia: 30 000,00 PLN
 • Składka roczna za 1 osobę: 41,00 PLN

 

Wariant II

 • Suma ubezpieczenia: 25 000,00 PLN
 • Składka roczna za 1 osobę: 23,00 PLN

 

Wariant III

 • Suma ubezpieczenia: 20 000,00 PLN
 • Składka roczna za 1 osobę: 18,00 PLN

 

Wariant IV

 • Suma ubezpieczenia: 15 000,00 PLN
 • Składka roczna za 1 osobę: 14,00 PLN

 

Zakres wariantów ubezpieczenia:

 

W wariantach IV, III oraz II ochrona obejmuje:

 • śmierć w wyniku NNW (w tym również na terenie placówki oświatowej oraz w wyniku udaru mózgu i zawału serca)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (w tym w wyniku padaczki)
 • koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NNW na terenie placówki oświatowej
 • koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW
 • pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie
 • rozpoznanie sepsy
 • śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w wyniku NW
 • wstrząśnienie mózgu w wyniku NW
 • zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem
 • rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna)
 • operacje w wyniku choroby
 • zdiagnozowanie wady wrodzonej serca

 

W wariancie I oprócz w/w zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • oparzenia w wyniku NW
 • odmrożenia
 • pobyt w szpitalu w wyniku NW
 • pobyt w szpitalu w wyniku choroby
 • PAKIET KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z sumą gwarancyjną 10 000 PLN.
 • rozszerzenie o OC w związku z odbywaniem praktyk studenckich

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia poszczególnych wariantów znajduje się na stronie internetowej z dedykowanym kodem dostępu.

Forma zawarcia ubezpieczenia

 • Osoba zainteresowania ubezpieczeniem NNW wchodzi na stronę klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
 • Kod dostępu do dedykowanej oferty: mev5h 
 • Na platformie wybieramy odpowiedni wariant i oświadczamy zapoznanie się z OWU (załącznik)

Na pierwszej stronie znajdują się warianty II, III i IV.

 

UWAGA: Wariant IV znajduje się na następnej stronie w ofercie internetowej. Na dole strony, należy wcisnąć przycisk NASTĘPNY i pojawi się wariant nr IV.

 • Uzupełniamy dane osoby Ubezpieczającej i Ubezpieczonej oraz wybieramy osobę ubezpieczoną.
 • W podsumowaniu weryfikujemy wskazane dane i przechodzimy do płatności.

Dokument potwierdzający ubezpieczenie NNW zostanie przesłany na wskazany adres mailowy.

Zgłaszanie szkód

Zgłaszanie szkód:

 

 

Dokumenty potrzebne do procesu likwidacji szkody, to m.in.:

 

 • dokumenty medyczne z udzielenia pomocy Ubezpieczonemu oraz z procesu leczenia następstw wypadku – np. karta informacyjna udzielonej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, SOR, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.
 • legitymacja studencka.

Broker ubezpieczeniowy

Z ramienia Kancelarii Brokerskiej MENTOR S.A. osobą do kontaktu jest:

Tomasz Potarzyki
Broker ubezpieczeniowy

Mentor SA Oddział we Wrocławiu

e‑mail tomasz.potarzycki@mentor.pl

tel. +48 71 342 4361

tel. kom. +48 607 537 408