Obowiązek lustracyjny

Kto i kiedy składa oświadczenie lustracyjne?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.) osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji publicznych wskazanych w art. 4 tejże ustawy, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji, a w przypadku żołnierza zawodowego przed doręczeniem mu decyzji o wyznaczeniu na stanowisko służbowe zobowiązana jest przedłożyć odpowiedniemu organowi oświadczenie, dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi  organami  w okresie  od  dnia  22 lipca  1944 r.  do  dnia 31 lipca  1990r.  zwane  dalej „oświadczeniem lustracyjnym”.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3 a powyższej ustawy złożenie „oświadczenia lustracyjnego” powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. W tym przypadku osoba zobowiązana do złożenia „oświadczenia lustracyjnego” składa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Kto ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego?

Zgodnie z  art. 4 pkt 18, pkt 44 lit. b i pkt 51 ww. ustawy obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego (informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego) dotyczy następujących osób: członka rady uczelni, rektora, członka kolegium elektorów, członka senatu, osoby będącej członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( tj. członka rady dyscypliny naukowej), osoby pełniącej funkcję organu w rozumieniu tego przepisu (art. 4 pkt 18), osoby pełniącej funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni publicznej (art. 4 pkt 44 lit. b) oraz audytora wewnętrznego w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (art. 4 pkt 51).

 

Zgodnie z § 16 Statutu WAT osobami pełniącymi funkcje kierownicze na Uczelni są: prorektor, dziekan, dyrektor filii, dyrektor szkoły doktorskiej, prodziekan, dyrektor instytutu, kierownik katedry, kierownik zakładu, kierownik pracowni, kierownik laboratorium, kierownik studium, kierownik centrum naukowego oraz powołani ich zastępcy

Jaki organ jest właściwy do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego?

Zgodnie z art. 8 pkt 17, pkt 41 i pkt 48 ww. ustawy organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego w stosunku do powyższych osób jest Rektor.

Wypełnione  i podpisane oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się bez wezwania Rektora:

 

  • w Dziale Personalnym WAT – dotyczy pracowników cywilnych, w przypadku wyrażenia zgody na objęcie funkcji kierowniczych o których mowa w § 16 Statutu WAT;
  • w Wydziale Kadr Wojskowych – dotyczy żołnierzy zawodowych w przypadku wyrażenia zgody na objęcie funkcji kierowniczych o których mowa w § 16 Statutu WAT;
  • w Biurze Rektora (pok. 179, I piętro, bud. 100) – w pozostałych przypadkach.

 

 Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się w zaklejonej kopercie z oznaczeniem „do Rektora” oraz z podaniem na kopercie:

 

  • imienia i nazwiska;
  • dopisku „oświadczenie lustracyjne” lub „informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego” (należy wybrać właściwy wpis);
  • daty złożenia oświadczenia.

 

Złożone „oświadczenia lustracyjne” Rektor niezwłocznie przekazuje do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.