Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2020/2021

Osoby uprawnione do kredytu

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024 i 2245) student, który nie ukończył 30. roku życia i doktorant , który nie ukończył 35. roku życia.

Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego może złożyć student, doktorant, a także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym, że zawarcie umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia zaświadczenia potwierdzającego status studenta lub doktoranta

Składanie wniosku o kredyt

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok.

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:
 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.

Zawarcie umowy o kredyt

Umowę kredytu studenckiego zawiera się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu studenckiego.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy lub instytucji kredytującej nie doszło do zawarcia umowy w terminie umowa może zostać zawarta w terminie 60 dni od dnia złożenia odpowiednio wniosku albo zaświadczenia.


Instytucja kredytująca, na podstawie danych zawartych w oświadczeniach ustala wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie kredytu studenckiego.

Kredytu studenckiego nie udziela się, jeżeli:

1) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie kredytu studenckiego, jest wyższa niż wysokość miesięcznego dochodu ustalana przez ministra uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego.

2) ocena zabezpieczenia spłaty kredytu studenckiego dokonana przez instytucję kredytującą jest negatywna dla każdej z wysokości miesięcznej transzy kredytu studenckiego.

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat.


Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz.


Jeżeli w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia student rozpocznie studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, kredyt studencki może być wypłacany na tych studiach bez konieczności ponownego składania wniosku o kredyt, przy czym łączny okres otrzymywania kredytu studenckiego nie może przekroczyć 6 lat.


Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.


Wysokość miesięcznej transzy kredytu studenckiego wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł albo 1000 zł. 600 zł – rata podstawowa.


Kredytobiorca może złożyć w instytucji kredytującej, z którą zawarł umowę kredytu studenckiego, wniosek o zmianę wysokości miesięcznej transzy kredytu studenckiego.

Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca niezwłocznie powiadamia instytucję kredytującą o następujących okolicznościach: skreślenia z listy studentów, urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów; zawieszenia w prawach studenta, ukończenia studiów.

 

Umowa kredytu powinna zawierać informacje o sposobach weryfikacji posiadania statusu studenta albo doktoranta w okresie obowiązywania umowy- nie częściej niż dwa razy w roku.

 

W przypadku ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokość instytucja kredytująca wypowiada umowę kredytu studenckiego i żąda jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia.

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty.

Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat.

Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego wynosi 1,2 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

Zmniejszenie wysokości raty spłaty kredytu

W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu na wniosek kredytobiorcy wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% jego średniego miesięcznego dochodu.

Zawieszenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może zostać zawieszona przez instytucję kredytującą, jeżeli kredytobiorca znalazł się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności utratą przez niego lub jego małżonka stałego źródła dochodu lub zdarzeniem losowym, powodującym krótkotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w tym chorobą kredytobiorcy lub członka jego rodziny, koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Zasady umarzania kredytów studenckich określa art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468).

Kredyt studencki może być umorzony częściowo przez instytucję kredytującą w przypadku: wyróżniającego wyniku ukończenia studiów przez kredytobiorcę, szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy oraz w całości w przypadku trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań, braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy, śmierci kredytobiorcy.

Kredytobiorca, nie wcześniej niż 60 dni przed rozpoczęciem spłaty kredytu studenckiego, może złożyć do ministra wniosek o umorzenie kredytu studenckiego, jeżeli po zawarciu umowy kredytu studenckiego:

1) znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności utratą przez niego lub jego małżonka stałego źródła dochodu skutkującego koniecznością korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub zdarzeniem losowym powodującym długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w tym chorobą lub niepełnosprawnością kredytobiorcy lub członka jego rodziny, koniecznością sprawowania opieki nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem jego rodziny, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę albo

2) trwale utracił zdolność do spłaty zobowiązań spowodowaną w szczególności całkowitą i nieodwracalną niezdolnością kredytobiorcy do podjęcia działalności gospodarczej, wykonywania pracy lub świadczenia usług przynoszących przychód lub wynagrodzenie.


Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%
– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim. 


Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwej instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem rektora uczelni albo dyrektora instytutu badawczego, instytutu PAN, instytutu międzynarodowego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego albo prezydenta federacji, potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich. Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień złożenia w instytucji kredytującej wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub kształcenia w szkole doktorskiej.


Zainteresowani studenci mogą otrzymać zaświadczenia do banku w Dziale Spraw Studenckich pok. 91A bud. 100.

Przepisy

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie  kredytów studenckich (Dz. U. z 209 grudnia 2018 r. poz. 2468)