Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych
Informacje dla studentów

Rejestracja

Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych udziela wsparcia studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym w sytuacji, kiedy stan ich zdrowia utrudnia realizację studiów w trybie standardowym. Proponowane przez Koordynatora rozwiązania mają na celu wyrównanie szans studentów w dostępie do kształcenia.

 

Zasady udzielania pomocy

 

Szanując niezależność osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych oraz ich prawa, wsparcie udzielane jest tylko osobom, które zgłoszą się do Koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych i udokumentują swoją sytuację zdrowotną przedstawiając stosowne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Wymagana dokumentacja

 

Student zgłaszający się po wsparcie  powinien przedstawić dokumenty potwierdzające jego sytuację zdrowotną.

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczane w oryginałach lub w postaci kopii z poświadczoną zgodnością z oryginałem.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

O stypendium dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się student lub doktorant (dotyczy tylko tych doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przez rokiem akademickim 2019/2020), którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności bądź inne równoważne orzeczenie.


Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Dziale Spraw Studenckich w pokoju nr 93 znajdującym się w Budynku Głównym (sztab).


Szczegółowe informacje na temat stypendium dla osób niepełnosprawnych można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich pod numerem telefonu 261 839 241 lub pod adresem e mail dagmara.radlgruber@wat.edu.pl


Zgodnie z „Regulaminem świadczeń dla studentów WAT” należy:

  1. wypełnić właściwy wniosek w systemie USOS – usos.wat.edu.pl (zakładka „Dla wszystkich -> „Wnioski”).
  2. wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami do Działu Spraw Studenckich.