Konferencje naukowe

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na orga­ni­zu­je każ­de­go roku sze­reg kra­jo­wych oraz mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cji nauko­wych, któ­rych celem jest wymia­na myśli i doświad­czeń, a tak­że pre­zen­ta­cja wyni­ków pro­wa­dzo­nych badań oraz inte­gra­cja pol­skie­go śro­do­wi­ska nauko­we­go.

Każ­de­go roku WAT jest orga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji nauko­wo-tech­nicz­nej w ramach EKOMILITARIS, licz­nie repre­zen­to­wa­nej przez uczel­nie oraz ośrod­ki nauko­wo badaw­cze z kra­ju i zagra­ni­cy. EKOMILITARIS to już tra­dy­cja wpi­sa­na w histo­rię pro­pa­go­wa­nia myśli nauko­wej przez naszą Alma Mater.

2022

 1. XIII Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej
  Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej  i wojskowej. Teoria i praktyka
  8-10 czerwca 2022 r., Hotel Trylogia, Zielonka k. Warszawy

  Instytut Logistyki WLO przy współpracy Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) i Centrum Certyfikacji Jakości WAT serdecznie zapraszają na konferencję naukową której celem jest popularyzacja osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń w obszarze bezpieczeństwa, logistyki wojskowej i cywilnej oraz integracja środowiska logistycznego.
  knls.wat.edu.pl

 2. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna TKI2022
  Techniki Komputerowe w Inżynierii
  Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT
  Instytut Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT
  18-21 października 2022 r., Hotel Mrągowo Resort & Spa
  tki.wat.edu.pl

2021

 1. VI edycja Seminarium Branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa (SBESB)
  Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT
  16 lutego 2021 r., Warszawa

 2. Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencji Naukowa pt. Współczesny wymiar zarządzania kryzysowego w świecie zagrożeń informacyjnych
  Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT we współpracy z Zakładem Systemów Bezpieczeństwa Wojskowej Akademii  Technicznej w Warszawie oraz Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie
  14 kwietnia 2021 r.

 3. Międzynarodowa studencka konferencja CERC 2020
  Wojskowa Akademia Techniczna jest współorganizatorem tej największej międzynarodowej studenckiej konferencji dotyczącej techniki wojskowej
  23 – 24 kwietnia 2021 r., Bukareszt, Rumunia

 4. I Krajowa Konferencja Metrologii 2021 (KKM 2021)
  Przedsięwzięcie to, zorganizowane przez Wydział Elektroniki (WEL) Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wojskowe Centrum Metrologii (WCM) zostało objęte honorowym patronatem JM Rektora-Komendanta WAT oraz Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN
  25 – 27 maja 2021 r.

 5. IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny
  Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje.
  Organizatorami byli: Safety Project Jarosław Stelmach, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
  20 – 22 października 2021 r., Warszawa, WAT

 6. VI edycja Konferencji Optoelektronicznej pod hasłem „Fotonika w wojskowej i cywilnej rewolucji technologicznej XXI wieku”
  Konferencja została zorganizowana została przez PCO SA we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską i Polską Platformą Technologiczną Fotoniki. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i ministra obrony narodowej. Patronem medialnym był portal Defence24.
  17–18 listopada 2021 r., Jachranka

 7. VIII edycja Sympozjum „Rozpoznanie Obrazowe w Bezpieczeństwie i Obronności – ROBO”
  Organizatorzy: Katedra Rozpoznania Obrazowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT oraz firma ESRI Polska, dystrybutora oprogramowania ArcGIS.
  2 grudnia 2021 r., Warszawa, WAT

2020

 1. XII Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencja Naukowa pt. Formacje policyjne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
  Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT
  9 stycznia 2020 r., Warszawa

 2. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Mathematical Cryptology and Cybersecurity (MC&C 2020)
  Wojskowa Akademia Techniczna, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne. Patronat nad konferencją objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  16 – 17 stycznia 2020 r., Warszawa

 3. Międzynarodowa studencka konferencja CERC 2020
  Wojskowa Akademia Techniczna jest współorganizatorem tej największej międzynarodowej studenckiej konferencji dotyczącej techniki wojskowej
  6 – 7 listopada 2020 r., Bukareszt, Rumunia

 4. X edycja konferencji „GIS w Stolicy”
  Gospodarzem wydarzenia było Koło Naukowe Geoinformatyki i teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, któremu pomagali studenci warszawskich uczelni, w tym studenci z Koła Naukowego Studentów GeoPixel, działającego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji  w Wojskowej Akademii Technicznej
  30 listopada 2020 r.

 5. VII edycja Sympozjum Rozpoznanie Obrazowe w Bezpieczeństwie i Obronności – ROBO
  Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT oraz firma ESRI Polska
  10 grudnia 2019 r., Warszawa

 6. Międzynarodowa konferencja młodych naukowców pt. States of emergency – national and international conditions
  Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT w Warszawie oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
  10 – 11 grudnia 2020 r.

 7. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania. Zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych (NKiMZ 2020)
  Zakład Systemów Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Współorganizatorami były: Wydział Cybernetyki WAT, Zarząd Główny Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania oraz Wydział Zarządzania Narodowego Uniwersytetu Studiów Politycznych i Administracji Publicznej w Bukareszcie (Rumunia)
  11 grudnia 2020 r.

2019

 1. I Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Nauko­wa JĘZYK – BEZPIECZEŃSTWO – TECHNOLOGIA „Języ­ki obce w sys­te­mie bez­pie­czeń­stwa NATO” 
  Stu­dium Języ­ków Obcych, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
  24 – 25 paź­dzier­ni­ka 2019 r., War­sza­wa

 2. VI edycja Sympozjum Rozpoznanie Obrazowe w Bezpieczeństwie i Obronności – ROBO
  Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT oraz firma ESRI Polska.
  10 grudnia 2019 r., Warszawa

 3. Seminarium Naukowe Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych (FESM) pt. Nowoczesność i innowacyjność w kształceniu funkcjonariuszy służb mundurowych. Metody aktywizujące jako współczesna alternatywa skutecznej edukacji
  12 grudnia 2019 r., Warszawa

2018

 1. XXXIV Kon­fe­ren­cja Elek­tro­ni­ki, Tele­ko­mu­ni­ka­cji i Ener­ge­ty­ki Stu­den­tów i Mło­dych Pra­cow­ni­ków Nauki SECON 
  2018 26 – 27 kwiet­nia 2018 r., War­sza­wa.

 2. X Kon­fe­ren­cja Nauko­wa Logi­sty­ki Sto­so­wa­nej 
  Tech­no­lo­gie podwój­ne­go zasto­so­wa­nia w logi­sty­ce cywil­nej i woj­sko­wej. Teo­ria i prak­ty­ka. 
  6 – 8 czerw­ca 2018 r., Cen­trum Szko­leń i Kon­fe­ren­cji Geo­vi­ta w Jadwi­si­nie gm. Serock.

 3. XII Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Uzbro­je­nio­wa UZBROJENIE 2018 
  Nauko­we Aspek­ty Tech­ni­ki Uzbro­je­nia i Bez­pie­czeń­stwa 
  17 – 20 wrze­śnia 2018 r., Hotel WINDSOR, Jachran­ka.

 4. XII Sym­po­zjum Tech­ni­ki Lase­ro­wej STL 2018 
  25 – 27 wrze­śnia 2018 r., Jastar­nia.

 5. VI Kon­fe­ren­cja Nauko­wa wiWAT 2018 
  4 – 6 grud­nia 2018 r., Hotel 4Żywioły – Falen­ty.

2017

 1. XXX Kon­fe­ren­cja Nauko­wa „Pro­ble­my Roz­wo­ju Maszyn Robo­czych”
  Temat prze­wod­ni: Eco i elek­tro­mo­bil­ność maszyn robo­czych i pojaz­dów.
  24 – 27 stycz­nia 2017 r., Zako­pa­ne.

 2. XI Szko­ła-Kon­fe­ren­cja MWK’17 Metro­lo­gia Wspo­ma­ga­na Kom­pu­te­ro­wo
  23 – 26 maja 2017 r.

 3. IX Kon­fe­ren­cja Nauko­wa Logi­sty­ki Sto­so­wa­nej
  Temat prze­wod­ni: Tech­no­lo­gie podwój­ne­go zasto­so­wa­nia w logi­sty­ce cywil­nej i woj­sko­wej. Teo­ria i prak­ty­ka.
  6 – 8 czerw­ca 2017 r., Ustroń.

 4. XXI Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Nauko­wo-Tech­nicz­na „Uzbro­je­nie 2017”
  Pro­ble­my roz­wo­ju, pro­duk­cji i eks­plo­ata­cji tech­ni­ki uzbro­je­nia.
  19 – 22 czerw­ca 2017 r., Jachran­ka.

 5. Kra­jo­we Sym­po­zjum Tele­ko­mu­ni­ka­cji i Tele­in­for­ma­ty­ki KSTiT 2017
  13 – 15 wrze­śnia 2017 r., War­sza­wa, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na.

 6. Kon­fe­ren­cja Nauko­wa e‑Mobilność Wyzwa­nia, szan­se i zagro­że­nia
  21 – 22 wrze­śnia 2017 r., War­sza­wa. 

 7. 48. Kon­fe­ren­cja Nauko­wo-Tech­nicz­na Radio­lo­ka­cji
  13 – 14 listo­pa­da 2017 r., Cen­trum Kon­gre­so­we Hotel War­sza­wian­ka, Jachran­ka. 

 8. 9. Kon­fe­ren­cja Urzą­dze­nia i Sys­te­my Radio­elek­tro­nicz­ne
  14 – 16 listo­pa­da 2017 r., Cen­trum Kon­gre­so­we Hotel War­sza­wian­ka, Jachran­ka. 

 9. V Edy­cja kon­fe­ren­cji nauko­wej Wie­dza i Inno­wa­cje WAT 2017 – wiWAT 2017
  5 – 7 grud­nia 2017 r., Hotel 4Żywioły.

2016

 1. XI Sym­po­zjum Tech­ni­ki Lase­ro­wej
  27 – 30 wrze­śnia 2016 r., Jastar­nia.

 2. XXX Kon­fe­ren­cja Nauko­wo-Tech­nicz­na „Inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa ochro­na przed skut­ka­mi nad­zwy­czaj­nych zagro­żeń”
  13 – 16 wrze­śnia 2016 r., Zako­pa­ne.

 3. XI Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Uzbro­je­nio­wa nt. „Nauko­we aspek­ty tech­ni­ki uzbro­je­nia i bez­pie­czeń­stwa”
  19 – 22 wrze­śnia 2016 r.

 4. XIV Kon­fe­ren­cja Nauko­wo-Tech­nicz­na „Tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w inży­nie­rii” TKI 2016
  18 – 21 paź­dzier­ni­ka 2016 r.

 5. Kon­fe­ren­cja Nauko­wa „Dzia­łal­ność nauko­wo-dydak­tycz­na uczel­ni woj­sko­wych w obsza­rze logi­sty­ki Sił Zbroj­nych RP”
  16 listo­pa­da 2016 r., WAT

 6. XI Kon­fe­ren­cja Nauko­wo-Tech­nicz­na „Sys­te­my Roz­po­zna­nia i Wal­ki Radio­elek­tro­nicz­nej”
  21 – 23 listo­pa­da 2016 r.

 7. IV Kon­fe­ren­cja Mło­dych Naukow­ców, Wie­dza i Inno­wa­cje, wiWAT 2016
  6 – 8 grud­nia 2016 r., Biblio­te­ka Głów­na WAT.

2015

W 2015 roku Pro­rek­tor ds. nauko­wych WAT współ­or­ga­ni­zo­wał nastę­pu­ją­ce kon­fe­ren­cje nauko­we:

 1. Pol­ska myśl tech­nicz­na w II Woj­nie Świa­to­wej. W 70 rocz­ni­cę zakoń­cze­nia dzia­łań wojen­nych w Euro­pie
  WAT, Cen­tral­na Biblio­te­ka Woj­sko­wa.

 2. Pik­nik Nauko­wy Pol­skie­go Radia i Cen­trum Nauki Koper­nik
  WAT.

 3. Kon­fe­ren­cja „Moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia kom­po­zy­tów gra feno­wych w Siłach Zbroj­nych RP C3Graf-2015”
  WAT, Inspek­to­rat Imple­men­ta­cji Tech­no­lo­gii Obron­nych.

 4. II Sym­po­zjum „Roz­po­zna­nie obra­zo­we w bez­pie­czeń­stwie i obron­no­ści – ROBO”
  WAT, Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji.