Jak założyć organizację

Podstawa prawna funkcjonowania organizacji studenckich i doktorantów

Zgodnie z zapisami zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 27/RKR/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie warunków funkcjonowania w WAT uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów, studenci i doktoranci WAT mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich i uczelnianych organizacjach doktorantów.

Jak założyć organizację – krok po kroku

Pierwszym krokiem w celu założenia uczelnianej organizacji jest opracowanie regulaminu organizacji, który będzie określał:

 

 • nazwę organizacji;
 • nazwę jednostki organizacyjnej WAT, przy której organizacja będzie działać;
 • cele organizacji oraz sposoby ich realizacji;
 • sposób nabycia i utraty członkostwa;
 • prawa i obowiązki członków;
 • organy organizacji, tryb dokonywania wyboru i odwołania, uzupełnienia składu, ich kompetencje, a także warunki ważności ich uchwał;
 • sposób reprezentowania organizacji;
 • zasady dokonywania zmian regulaminu organizacji;
 • sposób rozwiązania organizacji.

 

Warto przesłać do nas projekt regulaminu w celu sprawdzenia.

 

Drugi krok, to zatwierdzenie regulaminu. W tym celu osoby, które chcą założyć organizację (minimum 5 osób) aranżują zebranie założycielskie, na którym uchwalają regulamin oraz wybierają członków Zarządu. Następnie sporządzany jest protokół wraz z listą obecności na zebraniu.

 

Zatem po zebraniu założycielskim powinniście mieć Państwo następujące dokumenty:

 

 • protokół wraz z listą obecności;
 • uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacji;
 • uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie wyboru członków Zarządu.

 

Kolejny krok, to wypełnienie pisma informującego o powstaniu organizacji, które zawiera:

 

 • datę utworzenia i nazwę organizacji;
 • adres siedziby organizacji;
 • nazwę jednostki organizacyjnej WAT, przy której organizacja będzie działać;
 • dane opiekuna albo opiekuna naukowego.

 

Pismo informujące o powstaniu organizacji podpisują wszyscy członkowie organu reprezentującego organizację.

 

Do pisma informującego dołącza się również:

 

 • wykaz członków organizacji obejmujący: imiona i nazwiska, numer albumu, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e‑mail oraz własnoręczny podpis;
 • skład organów organizacji wraz z dokumentami będącymi podstawą ustalenia ich składu (uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie wyboru członków Zarządu oraz protokół z zebrania założycielskiego);
 • regulamin organizacji (wraz z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacji);
 • decyzję dziekana o powołaniu opiekuna lub opiekuna naukowego albo kandydaturę opiekuna lub opiekuna naukowego jeżeli jednostką organizacyjną WAT, przy której będzie działać organizacja nie jest wydział.

 

Ostatnim krokiem na drodze do założenia własnej uczelnianej organizacji jest złożenie pełnej dokumentacji do Działu Spraw Studenckich. Warunkiem wpisania organizacji do ewidencji jest kompletność pisma informującego o powstaniu organizacji oraz zgodność regulaminu organizacji z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem WAT i regulaminem studiów.


Osoby zainteresowane założeniem uczelnianej organizacji proszeni są o zgłaszanie się do Działu Spraw Studenckich – pokój 89 bud. 100, tel. 261 837 274 lub napisanie na adres kamila.falacinska@wat.edu.pl