IV Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Europy środkowej i wschodniej”

25 maja 2022 r. w auli im. gen. W. Andersa Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT przy ul. gen. S. Kaliskiego 2 (bud. 135) odbędzie się IV Konferencja naukowa „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Europy środkowej i wschodniej.”


Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego w dążeniu do wypracowania wspólnych poglądów na bieżące zagrożenia dla suwerenności i funkcjonalności państwa, a zarazem potencjalnych i realnych możliwości przeciwdziałania im. Dążenia te ukierunkowane są na budowanie pożądanego stanu bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz regionu Europy Środkowej. Podejmowana problematyka rozpatrywana będzie interdyscyplinarnie, w oparciu o prezentację wyników badań naukowych dotyczących uwarunkowań geopolitycznych, militarnych oraz pozamilitarnych, przy uwzględnieniu wpływu nowych technologii dla rozwoju sztuki wojennej i polityki międzynarodowej.


Organizatorem wydarzenia jest: Instytut Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie.


Współorganizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem, Vasil Levski National Military University in Veliko Tarnovo, Land Forces Faculty, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.


Patronat medialny objęli: Wydawnictwo Adam Marszałek oraz Centrum Badań Wschodnich.


Więcej szczegółów dotyczących konferencji na wlo.wat.edu.pl/konferencja.