Instytut Optoelektroniki

Historia

Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w obecnym kształcie utworzono 19.10.1994 r. po połączeniu Instytutu Elektroniki Kwantowej (IEK) i Instytutu Optoelektroniki (IO). Przeprowadzane zmiany organizacyjne nie przeszkodziły w kontynuacji prac realizowanych przez zespoły badawcze w poprzednich strukturach organizacyjnych. Dzięki temu tematyka prowadzonych prac w IOE stała się stosunkowo szeroka i objęła fizykę i optykę laserów, optoelektronikę, detekcję promieniowania elektromagnetycznego (UV, VIS, IR), oddziaływanie promieniowania z materią oraz numeryczne modelowanie oddziaływań wysokoenergetycznych. Kontynuowane są prace badawczo-wdrożeniowe na rzecz wojska, budowane są kolejne urządzenia dla potrzeb medycyny oraz dopracowywane metody terapii.

Powstanie IOE sprawiło, że badania w zakresie techniki laserowej zostały zgrupowane w jednym instytucie, który przez to stał się największym polskim ośrodkiem badawczym w zakresie optoelektroniki. Bazując na podstawowej tematyce badawczej związanej z laserowymi źródłami promieniowania, detekcją promieniowania i jego oddziaływaniem z materią, IOE realizuje projekty w ramach UE, EDA i NATO. Rozwinęła się współpraca międzynarodowa, przy jednoczesnej kontynuacji wspólnych przedsięwzięć w ramach wieloletniej, wypróbowanej współpracy z zakładami wyspecjalizowanymi w produkcji zbrojeniowej, pokrewnymi instytutami badawczymi oraz największymi warszawskimi uczelniami.

Instytut Optoelektroniki WAT jest spadkobiercą i kontynuatorem dorobku naukowego Instytutu Elektroniki Kwantowej (IEK), Instytutu Optoelektroniki Wydziału Elektroniki (IO WEL), oraz części Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM).

Instytut Optoelektroniki (IOE) prowadzi prace o charakterze badawczym i stosowanym w zakresie fizyki laserów, fotoniki, optyki, spektroskopii, nanotechnologii, termowizji, detekcji sygnałów oraz oddziaływania promieniowania laserowego z materią. Realizowane programy badawcze oraz opracowywane i wdrażane urządzenia związane są z potrzebami wojska, gospodarki narodowej, medycyny, ochrony środowiska oraz metrologii. Działalność Instytutu obejmuje zarówno badania podstawowe jak i stosowane kończące się opracowaniem prototypów.

Instytut jako podstawowa jednostka organizacyjna Akademii prowadzi działalność edukacyjną w zakresie optoelektroniki, obejmującą wykłady i zajęcia praktyczne dla studentów i doktorantów. Od roku akademickiego 2009/2010 Instytut samodzielnie prowadzi studia II-go stopnia o specjalności systemy optoelektroniczne i lasery.

Struktura instytutu

 • Zakład Techniki Laserowej
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych
 • Zakład Systemów Optoelektronicznych
 • Zakład Techniki Podczerwieni I Termowizji
 • Centrum Inżynierii Biomedycznej
 • Akredytowane Laboratorium Badawcze

Oferta naukowo-badawcza instytutu obejmuje prace w obszarach

 • techniki i technologii laserowej, w szczególności nowych ośrodków laserowych, laserów pompowanych diodami półprzewodnikowymi, przestrajalnych laserów na ciele stałym, laserów gazowych;
 • techniki termowizyjnej obejmującej: teletermodetekcję, aplikacje wojskowe urządzeń termowizyjnych, metrologię elementów i urządzeń podczerwieni;
 • optoelektronicznych systemów sterowania obiektami, w tym systemów kierowania ogniem, pokładowych systemów analizy danych, głowic śledzących;
 • trenażerów, dalmierzy, oświetlaczy i symulatorów laserowych;
 • detekcji materiałów wybuchowych oraz skażeń chemicznych i biologicznych;
 • wykrywania, rozpoznania, identyfikacji i śledzenia celów;
 • metrologii optoelektronicznej;
 • oddziaływania promieniowania laserowego z materią;
 • techniki THz;
 • nanotechnologii;
 • plazmoniki;
 • techniki światłowodowej;
 • technologii elementów i zespołów optycznych i optoelektronicznych;
 
W Instytucie Optoelektroniki działa akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze w zakresie optoelektroniki.

Kontakt

Strona instytutu

 

tel. 261 839 430