Informatyzacja WAT

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej oraz systemów IT uczelni

Projekt „Informatyzacja Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego – modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej oraz systemów IT uczelni” realizowany był w latach 2009 – 2015. Przedmiotem projektu była rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej i systemów IT publicznej szkoły wyższej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Celami szczegółowymi projektu były:

 1. Ułatwienie dostępu do Internetu studentom i pracownikom uczelni oraz poprawa sprawności działania i bezpieczeństwa użytkowania infrastruktury teleinformatycznej realizującej funkcję połączenia z Internetem
 2. Poprawa sprawności działania i bezpieczeństwa użytkowania infrastruktury informatycznej dla systemu klasy ERP
 3. Usprawnienie procesów przetwarzania informacji realizowanych w ramach działalności Uczelni, w tym w szczególności:
  1. usprawnienie procesów zarządzania i integracja wymiany danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami uczelni
  2. usprawnienie wymiany danych pomiędzy Uczelnią, a jednostkami zewnętrznymi poprzez integrację systemu informatycznego WAT z systemami zewnętrznymi
 4. Poprawa bezpieczeństwa i efektywności użytkowania budynków WAT poprzez wdrożenie systemów inteligentnych.
 
Projekt obejmował następujące działania:
 1. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w domu studenckim i akademiku wojskowym
 2. Rozbudowa systemu UTM
 3. Wymiana serwera i macierzy, zakup oprogramowania do optymalizacji zapytań SQL
 4. Wdrożenie systemu bibliotecznego
 5. Wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą informatyczną
 6. Wdrożenie systemu zarządzania procesami obsługi studiów USOS
 7. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów
 8. Modernizacja systemu ERP
 9. Wdrożenie systemu ochrony technicznej WAT
 10. Wdrożenie biometrycznego systemu rejestracji wydawanych posiłków „Stołówka WAT”
 11. Wdrożenie biometrycznego systemu głosowania „Senat WAT”

 

Przedsięwzięcie integrowało wymianę danych pomiędzy 8 wydziałami Uczelni oraz ponad 30 jednostkami organizacyjnymi WAT zdefiniowanymi w strukturze organizacyjnej, a także wymianę danych pomiędzy WAT a wieloma instytucjami zewnętrznymi (MON, ZUS, inne uczelnie, biblioteki) dzięki integracji systemu WAT z systemami zewnętrznymi. Po modernizacji i rozbudowie system informatyczny WAT realizuje wiele nowych funkcjonalności. Wymiana danych została usprawniona i ujednolicona. Szczególne znaczenie ma to w przypadku systemu zarządzania procesami obsługi studiów oraz systemu obiegu dokumentów. Nowy system zintegrowany z USOS (Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów) to jednolity system, identyczny dla każdego z wydziałów. System Obiegu Dokumentów ułatwia wymianę danych pomiędzy wszystkimi jednostkami organizacyjnymi WAT.

Projekt był przedsięwzięciem o dużym poziomie złożoności i kompleksowości. W wyniku realizacji projektu zostały stworzone lub rozbudowane systemy nie przeznaczone do użytku przez klienta (back-office), obsługujące procesy zarządzania i administrowania WAT. Projekt obejmował wdrożenie w sumie 10 różnych modułów i systemów:

 1. system biblioteczny
 2. system zarządzania procesami obsługi studiów
 3. systemu obiegu dokumentów
 4. system zarządzania infrastrukturą informatyczną
 5. zmodyfikowany moduł kadrowo-płacowy
 6. moduł gospodarki magazynowej
 7. system obsługi rozliczeń telefonicznych
 8. system ochrony technicznej
 9. biometryczny system rejestracji wydawanych posiłków „Stołówka WAT”
 10. biometryczny system głosowania „Senat WAT”

Następnie zintegrowano część z nich z systemami stworzonymi lub tworzonymi w innych przedsięwzięciach. System biblioteczny został zintegrowany z katalogiem centralnym zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT. System zarządzania procesami obsługi studiów jest systemem zintegrowanym z USOS, który stosowany jest już na kilkudziesięciu polskich uczelniach, a także z systemem Płatnik służącym do obsługi płatności do ZUS oraz systemem informacji o szkolnictwie wyższym POL-ON.

Wdrożenie nowych modułów kadrowo-płacowego, gospodarki magazynowej oraz systemu obsługi rozliczeń telefonicznych obejmowało ich integrację z wdrożonym wcześniej systemem klasy ERP. Łączna liczba systemów, z którymi integrowane zostały moduły i systemy wdrożone w ramach projektu wynosi 8 (1. NUKAT, 2. USOS, 3. Płatnik, 4. POL-ON, 5. BIP, 6. e‑PUAP, 7. MIL-WAN, 8. system klasy ERP).

Platforma informatyczna wsparcia badań naukowych wat.pl

Ostatnie dwa lata w działalności Wojskowej Akademii Technicznej to gwałtowny rozwój informatycznej infrastruktury technicznej oraz usług informatycznych w naszej uczelni. Przeprowadziliśmy szereg inwestycji w zakresie informatyzacji, które skutkują tym że Wojskowa Akademia Techniczna dysponuje jednymi z najnowocześniejszych w Europie rozwiązaniami informatycznymi, które wspierają naszą działalności dydaktyczną i naukowo-badawczą.


Wojskowa Akademia Techniczna kończy obecnie prace nad projektem pt. „Platforma Informatyczna Wsparcia Badań Naukowych WAT.PL” pozyskanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Priorytet 2, Infrastruktura strefy B+R, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”. Głównym celem projektu była realizacja inwestycji związanej z rozwojem infrastruktury informatycznej dla potrzeb badań naukowych i prac rozwojowych, inicjowanych, koordynowanych i prowadzonych przez pracowników naukowych Wojskowej Akademii Technicznej, zarówno wewnątrz uczelni jak i związanych ze współpracą ponadregionalną i międzynarodową środowisk naukowych.


Wojskowa Akademia w ramach ww. projektu pozyskała 100% dofinansowanie w wysokości ok. 15 mln złotych z czego nakłady poniesione na wdrożenie samego Kontenerowego Centrum Przetwarzania Danych z infrastrukturą chmury prywatnej zamknęły się w kwocie ok 7 mln złotych. Z punktu widzenia interesów gospodarczych dużych przedsiębiorstw czy też z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności, kwota ta, przy uzyskanej funkcjonalności, wydaje się być kwotą do zaakceptowania.


Pozyskane w ramach prac projektowych przez pracowników Działu Informatyki WAT unikalne kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania ww. technologii mogłyby zostać wykorzystane w przyszłości przez współpracujące z Wojskową Akademią Techniczną podmioty gospodarcze i instytucje.

Nowoczesna infrastruktura światłowodowa

Wybudowaliśmy od podstaw nowoczesną sieć światłowodową wykonaną w technologii jednomodowej, która łączy nasze najważniejsze laboratoria badawcze i dydaktyczne. Sieć światłowodowa została wykonana w topologii podwójnego, 72-włóknowego pierścienia. Takie rozwiązanie zapewnia nam wysoką niezawodność połączeń, a nadmiarowość włókien wykorzystujemy nie tylko do transmisji danych komputerowych, ale również transmisji sygnałów innych systemów technicznych takich jak system telefoniczny, system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, system przeciwpożarowy oraz system monitoringu wizyjnego. Dzięki tej inwestycji zaspokoiliśmy potrzeby Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie infrastruktury światłowodowej na długie lata.

Sieć szkieletowa w technologii sdn 40 gbit/s

W ramach informatyzacji WAT zbudowaliśmy nową szkieletową sieć akademicką oparą na architekturze tzw. SDN (Software Defined Network). Jest to jedna z pierwszych tego typu sieci w Europie. Architektura naszej sieci obok olbrzymiej szybkości transmisji danych na poziomie 40 Gbit/s pozwala na szybkie dostarczanie nowych usług i aplikacji w coraz bardziej dynamicznym środowisku IT. Architektura SDN to koncepcja, w ramach której centralnie działające oprogramowanie steruje siecią dowolnej wielkości i o dowolnym stopniu komplikacji. Dzięki możliwości wnikania bezpośrednio w aplikacje, oprogramowanie może z jednej strony w czasie rzeczywistym reagować na potrzeby aplikacji i użytkowników (pasmo, priorytet, trasę, różnicę w opóźnieniu, użytkownika, konkretną aplikację użytkownika etc) a z drugiej – w dowolnym stopniu, poruszając się tylko w ramach ograniczeń sprzętu – kontrolować infrastrukturę.

Kontenerowe Centrum Przetwarzania Danych i Chmura Prywatna WAT

Zakończyliśmy wdrażanie naszej informatycznej chmury prywatnej, która docelowo wspierać ma nasze zespoły naukowo-badawcze w ich codziennej pracy nad zaawansowanymi innowacyjnymi technologiami. Chmura prywatna w naszym wydaniu do wysokodostępny kontener mobilny wyposażony infrastrukturę obliczeniową, która dzięki zastosowaniu mechanizmów wirtualizacji udostępni naszym użytkownikom naukowym i ich partnerom niespotykane dotychczas możliwości zasobów obliczeniowych oraz usługi informatyczne w postaci środowisk chmurowych typu IasS (Infrastructure as a Service) i PasS (Platform as a Service). Nasz kontener to część tzw pasywna (czyli zaawansowane i niezawodne systemy chłodzenia i zasilania), ale również i aktywna (wysokowydajne serwery obliczeniowe typu blade oraz szybkie i niezawodne macierze dyskowe). W tym zakresie nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa – ciągle pracujemy nad pozyskaniem nowych funduszy, które umożliwią dalsze rozwijanie naszej koncepcji chmury prywatnej, by w przyszłości móc wyjść z naszymi usługami na zewnątrz.


Idea Kontenerowego Centrum Przetwarzania Danych to rozwiązanie które może zapewniać wsparcie informatyczne zarówno dla dużych przedsiębiorstw, np. banków czy spółek energetycznych, ale również instytucji, odpowiedzialnych za działania kryzysowe oraz bezpieczeństwo Państwa takich jak MON czy też MSW.


Jedną z największych zalet Kontenerowego Centrum Przetwarzania danych jest możliwość jego niemal błyskawicznego przystosowania do potrzeb użytkownika. Budowa tradycyjnej, stacjonarnej serwerowni o zbliżonych możliwościach zajmuje kilkanaście miesięcy. Odmiana mobilna może zostać wyprodukowana i dostarczona w bardzo krótkim czasie. Kompletne środowisko można uruchomić w czasie rzędu tygodni praktycznie w każdym miejscu. Jeśli dojdzie do poważnego zdarzenia losowego, takie jak np. pożar, katastrofa budowlana, proces odbudowy funkcjonalności tradycyjnej serwerowni może trwać nawet dwa lata. Dla zapewnienia ciągłości działania firma lub instytucja może skorzystać z tego typu rozwiązania (które nie wymaga żadnych rozległych robót budowlanych). W ten sposób można przeprowadzać prace modernizacyjne, przenosząc tymczasowo do kontenera część infrastruktury IT, uruchamiać nowe serwerownie w odległych lokalizacjach, a także obsługiwać silne, choć bardzo rzadko występujące szczyty obciążenia przy pomocy własnej infrastruktury


W zależności od potrzeb Kontenerowe Centrum Przetwarzania Danych może zostać przystosowane do pełnej mobilności rozumianej jako rozwiązanie z wbudowanymi podsystemami zasilania awaryjnego oraz chłodzenia umieszczone na niskopodłogowej platformie kołowej jak i też mobilności częściowej tzn. takiej która zapewnia na szybki demontaż kontenera z miejsca jego posadowienia i przewiezienie do nowego, uprzednio przygotowanego miejsca docelowego lub zapasowego.


Infrastruktura zawarta w Kontenerowym Centrum Przetwarzania Danych integruje tzw. rozwiązania pasywne począwszy od szaf-racków, przez jednostki zasilaczy, wydajne listwy zasilające , jednostki klimatyzacji precyzyjnej, po rozwiązania służące do monitoringu i zarządzania infrastrukturą.

Zastosowane rozwiązania, w tym ciągły monitoring systemu, awaryjne zasilanie, wydajne systemy przeciwpożarowe, klimatyzacja oraz rozwiązania zmniejszające zużycie energii zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa działania systemu oraz ograniczają koszty.

Artykuł w Polska Zbrojna

Platforma komunikacji elektronicznej wat

Po długich staraniach udało się nam wdrożyć w WAT naszą nowoczesną platformę komunikacji elektronicznej opartą o jednolite rozwiązani i produkty wiodącego producenta oprogramowani IT. Udostępniliśmy naszym użytkownikom, mechanizm zcentralizowanych usług katalogowych, nowoczesny system poczty grupowej powiązanej z kalendarzami i planowaniem zadań i książką adresową, wewnętrzny komunikator video, oraz szereg usług ułatwiających codzienną pracę naszych użytkowników min. prywatny dysk wirtualny, dostęp VPN. Na chwilę obecną nasza platforma komunikacji elektronicznej pracuje na ponad 100 serwerach wirtualnych skonfigurowanych w taki sposób by naszym użytkownikom zapewnić ciągłość, wydajność i bezpieczeństwo w ich pracy.

 

Korporacyjny portal intranetowy

Rozpoczęliśmy budowę naszego przyszłego informatycznego miejsca pracy. W ramach aktualnie trwającego projektu zmieniamy dotychczasowy system kancelaryjnego obiegu dokumentów oraz tworzymy serwis intranetowy WAT. Nowe rozwiązanie będzie w 100% spójne z naszą platformą komunikacji elektronicznej, a w jego ramach udostępnimy naszym użytkownikom przestrzeń pracy grupowej, gdzie będą mieli bieżący dostęp do wszystkich niezbędnych informacji przechowywanych i przetwarzanych w WAT. Wdrożenie rozpoczęliśmy, a pierwszych pozytywnych efektów spodziewamy się już na początku przyszłego roku

Data publikacji: październik 2015