Dział Spraw Studenckich

Dział Spraw Studenckich (DSS)

Dział Spraw Studenckich jest jednostką organizacyjną administracji centralnej, bezpośrednio podległą prorektorowi ds. studenckich, właściwą w zakresie realizacji zadań dotyczących działalności studenckiej i doktoranckiej. Podstawowymi zadaniami Działu Spraw Studenckich są:

 1. obsługa w zakresie przyznawania dla studentów i doktorantów:
  • świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne i zapomogi – tel. 261 837 871, 261 837 290, stypendium Rektora – tel. 261 837 147, stypendium dla osób niepełnosprawnych – tel. 261 839 241)
  • stypendiów doktoranckich i zwiększenia stypendiów doktoranckich dla doktorantów na studiach doktoranckich (tel. 261 837 034),
  • stypendiów z Własnego Funduszu Uczelni (tel. 261 837 147),
  • stypendiów z Funduszu Aktywizacji Studentów i Doktorantów za działalność w organizacjach studenckich (tel. 261 837 147);
 2. przydzielanie miejsca w domach studenckich tel. 261 837 147);
 3. koordynowanie zadań związanych z Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (tel. 261 839 241);
 4. wsparcie przy organizacji ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i doktorantów (tel. 261 837 147);
 5. wsparcie działalności organizacji studenckich, w tym studenckiego ruchu naukowego (tel. 261 837 381, 261 837 274);
 6. współpraca i wsparcie działalności Samorządu Studenckiego i Doktorantów (tel. 261 839 397, 261 839 294)
 7. koordynowanie działalności Biura Karier WAT - aktywizacja zawodowa studentów, doktorantów (tel. 261 837 381);
 8. organizowanie aktywności dla studentów i doktorantów (tel. 261 837 381, 261 837 274):
  • Konkursu Rektora na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym,
  • Konferencja Młodych Naukowców – Wiedza i Innowacje – wiWAT,
  • Targi Pracy WAT;
 9. koordynowanie i współpraca z placówkami oświatowymi (m.in. ze szkołami im. gen. Sylwestra Kaliskiego, szkołami objętymi patronatem WAT), na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej (tel. 261 837 860);
 10. organizowanie Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych (tel. 261 837 860).