side image
Internetowa Rejestracja Kandydatów
zobacz więcej

Dla kandydatów

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Wojskowa Akademia Techniczna

 

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00 -908 Warszawa

 

tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax: 261 837 938, 261 839 159

 

e‑mail rekrutacja@wat.edu.pl

 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30

w czwartek dodatkowo w okresie lipiec-wrzesień w godz. 8.00 - 18.00

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. generała Sylwestra Kaliskiego 2.

   

  Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail iod@wat.edu.pl.

   

  Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych, a następnie przetwarzane będą  w celu zawarcia umowy pomiędzy studentem a uczelnią, w celu dokumentowania przebiegu kształcenia oraz w celach statutowych i archiwizacji.

   

  Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przepisów prawa: ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny i/lub ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Brak ich podania uniemożliwi przeprowadzenie rekrutacji.

   

  Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

   

  Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji, a po przyjęciu przez okres 50 lat od ukończenia kształcenia.

   

  Osoby, których dane osobowe przetwarza Uczelnia, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

   

  Osoby, których dane osobowe przetwarza Uczelnia, mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy w Wojskowej Akademii Technicznej studiują tylko żołnierze?

  Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi dwa rodzaje studiów: studia cywilne – realizowane bez żadnych zobowiązań wobec Ministerstwa Obrony Narodowej (na takich zasadach jak każda inna politechnika) oraz tzw. studia wojskowe – czyli studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Na studiach wojskowych studenci otrzymują na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe. Muszą jednak zobowiązać się, że po ukończeniu studiów podpiszą kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej.

 • Czy do Wojskowej Akademii Technicznej są egzaminy wstępne?

  Na studia cywilne rekrutacja odbywa się jedynie na podstawie wyników egzaminu maturalnego wpisanych na świadectwie dojrzałości. Na studia wojskowe – oprócz wyników egzaminu maturalnego – kwalifikacja obejmuje: badania psychologiczne i badania lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, sprawdzian sprawności fizycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną – mającą na celu poznanie motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Kandydaci na studia wojskowe, którzy na świadectwie dojrzałości nie maja wyniku z języka angielskiego, będą mieli w Uczelni test znajomości tego języka.

 • Czy za studia w Wojskowej Akademii Technicznej trzeba płacić?

  Studia stacjonarne w WAT są bezpłatne – tak jak w każdej uczelni publicznej. Na studiach niestacjonarnych pobierane są opłaty czesnego w wysokości określanej co roku w zarządzeniu rektora WAT. Na studiach wojskowych studenci-podchorążowie otrzymują na koszt MON: zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie oraz co miesiąc uposażenie finansowe.

 • Czy na wszystkie kierunki studiów trzeba na maturze zdawać fizykę?

  Nie. Na kierunek „chemia” i „inżynieria materiałowa” punkty rankingowe liczone są zamiennie z fizyki lub chemii; na kierunek „administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego”, „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa” i „zarządzanie” oraz wojskowe jednolite studia magisterskie na kierunek „logistyka ekonomiczna” zamiast fizyki, z geografii lub historii, lub WOS; na kierunek „biogospodarka” punkty liczone są z fizyki lub chemii, lub biologii; na „informatykę”, „kryptologię i cyberbezpieczeństwo”, „biocybernetykę i inżynierię biomedyczną”, „geoinformatykę”, „technologie przełomowe” oraz na wojskowe kierunki „elektronika i telekomunikacja” oraz „technologie elektroniczne i teleinformatyczne” punkty liczone są z fizyki lub informatyki; na kierunek „geodezja i kataster”, „geodezja i kartografia” oraz „inżynieria geoprzestrzenna” punkty liczone są z fizyki lub geografii.

 • Czy na maturze należy zdawać wszystkie cztery przedmioty?

  Nie. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie będzie wyniku z któregoś z przedmiotów uwzględnianych przy liczeniu punktów rankingowych, to za ten przedmiot będzie 0 (zero) punktów (punkty będą liczone z pozostałych dwóch lub trzech przedmiotów).

 • Czy przedmioty trzeba zdawać na poziomie rozszerzonym?

  Nie. Jednak podane wcześniej maksymalne wartości punktów można uzyskać, jeżeli przedmiot będzie zdawany na poziomie rozszerzonym.

 • Jakie dokumenty należy dostarczyć w czasie rejestracji?

  Na studia cywilne należy zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (jest ona obowiązkowa). Od kandydatów na studia I stopnia podczas rejestracji nie wymagamy żadnych dokumentów; kandydaci na studia II stopnia – po zarejestrowaniu się w Internecie – muszą dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wydrukowaną ankietę osobową z IRK, kserokopię dyplomu, kserokopię suplementu do dyplomu lub indeksu, (oryginały do wglądu). Kandydaci przyjęci na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie muszą dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wydrukowaną ankietę osobową z IRK,  kserokopię świadectwa dojrzałości lub jego odpisu oraz oryginał do wglądu.

   

  W przypadku studiów wojskowych w terminie rejestracji należy dostarczyć do dowolnego WCR komplet wymaganych dokumentów, w tym wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wygenerowany z Portalu Rekrutacyjnego Wojska Polskiego oraz inne wymagane dokumenty.

  Następnie w terminie postępowania rekrutacyjnego w WAT kandydaci zobowiązani są dostarczyć:

  • kopię świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu,
  • pisemną zgodę na przeprowadzenie wobec siebie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • uprawnienia potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej lub oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych.
   
 • Czy uczelnia oferuje zakwaterowanie dla studentów zamiejscowych?

  Tak. Studenci studiów wojskowych otrzymuje zakwaterowanie na koszt MON. Studentom zamiejscowym studiów cywilnych Wojskowa Akademia Techniczna oferuje miejsca w pokojach 1‑, 2- i 3‑osobowych w akademikach znajdujących się po drugiej stronie ulicy.

 • Czy uczelnia dopłaca studentom do akademika?

  Studenci cywilni Wojskowej Akademii Technicznej, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (z przeznaczeniem na zakwaterowanie). A ponadto mogą oni ubiegać się o stypendia socjalne, zapomogi, mogą otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów (za wyniki w nauce i/lub sporcie) – szczegóły w Dziale Spraw Studenckich.

 • Kiedy należy zarejestrować się na studia w Wojskowej Akademii Technicznej?

  Rejestrację kandydatów na studia wojskowe oraz studia cywilne I stopnia i jednolite studia magisterskie rozpoczynamy 1 marca. 

  Na studia II stopnia rejestrację kandydatów przeprowadzamy dwukrotnie: od maja do września na studia rozpoczynające się w październiku oraz od grudnia do lutego, na studia rozpoczynające się od semestru letniego (luty/marzec).

 • Ile wynosi opłata rekrutacyjna i na ile kierunków można się zarejestrować?

  Opłata za postępowanie kwalifikacyjne wynosi w granicach 85 zł na studia cywilne i 100 zł na studia wojskowe. 

   

  Na studiach cywilnych w ramach jednej opłaty kandydat może wybrać po trzy kierunki na każdym rodzaju studiów tj. trzy kierunki na studiach stacjonarnych i trzy kierunki na studiach niestacjonarnych.

   

  Na studiach wojskowych w ramach jednej opłaty kandydat może wybrać jeden kierunek studiów. 


  Na studiach II stopnia w ramach jednej opłaty można wybrać po jednym kierunku na każdym rodzaju studiów.

  W przypadku studiów cywilnych istotna jest kolejność (priorytet) wybranych kierunków w ramach danej rekrutacji, gdyż kandydat zakwalifikowany na pierwszy kierunek, nie jest już rozpatrywany na kolejnym.

 • W jaki sposób można dostarczać dokumenty na studia?

  Na studia cywilne komplet wymaganych dokumentów można dostarczyć osobiście, przesłać za pośrednictwem poczty lub też może złożyć je inna osoba – w takim wypadku nie wymagamy żadnego upoważnienia.

   

  Na studia wojskowe wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście w dniu stawienia się w WAT na czas postępowania kwalifikacyjnego.

 • Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych?

  Student studiów wojskowych jest powoływany do służby kandydackiej i tym samym – od pierwszego dnia studiów w WAT – staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego studenci wojskowi przechodzą podstawowe szkolenie wojskowe, zakończone uroczystą przysięgą.

  W czasie studiów student wojskowy realizuje równolegle dwa programy (moduły) nauczania: ogólny i wojskowy, a po zajęciach podlega porządkowi i rygorom wojskowym. Kształcenie wojskowe przygotowuje podchorążego do zawodu oficera – dlatego zajęć jest więcej, a w czasie wakacji zaledwie miesiąc urlopu (ale za to płatnego!).

  Studia wojskowe mają też dodatkowe korzyści: studenci mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w akademikach, całodzienne wyżywienie i umundurowanie, a co miesiąc wynagrodzenie w wysokości zależnej od stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – na pierwszym roku studiów ok. 4500 zł.


  Studia wojskowe kończą się egzaminem magisterskim i egzaminem na oficera (z przedmiotów wojskowych). Absolwenci otrzymują więc dwa dyplomy: tytuł magistra inżyniera oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika. Mają też zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi.

  Student studiów cywilnych realizuje jedynie program politechniki, ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia, a po zakończeniu studiów otrzymuje tytuł inżyniera/licencjata (I stopień) lub magistra inżyniera/magistra (II stopień).

 • Ile punktów rankingowych należy uzyskać, żeby dostać się na studia w WAT?

  WAT nie określa progów punktowych – kwalifikujemy na kierunek najlepszych, do wypełnienia limitu miejsc na tym kierunku. Minimalna wartość punktów rankingowych z jaką zostali zakwalifikowani kandydaci, zależy od kierunku, limitu miejsc, liczby kandydatów, ich wyników maturalnych, itp. Zobacz też ile punktów rankingowych potrzebowali kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia w latach ubiegłych, na studia wojskowe i cywilne.

 • Czy na studiach wojskowych można mieszkać poza akademikiem?

  Nie. Studentów wojskowych obowiązuje zakwaterowanie w akademikach na terenie WAT. Miejsce zakwaterowania można opuścić tylko na podstawie przepustki za zgodą przełożonego.

 • Co zabrać ze sobą na Podstawowe Szkolenie Wojskowe?

  Tylko to, co niezbędne:

  • dokumenty (skierowanie z WKU, książeczkę wojskową, dowód osobisty, kartę szczepień, numer konta bankowego, na które będzie przelewany żołd);
  • środki higieny osobistej (te, które dostaniesz mogą nie być dostosowane do twojej skóry);
  • wygodną bieliznę (na miejscu dostaniesz spodenki, ale mogą nie być tak wygodne jak bielizna);
  • obuwie sportowe: do biegania na zewnątrz oraz obuwie przystosowane do hali sportowej (dostaniesz buty sportowe, ale w sprawdzonych butach zmniejszysz ryzyko kontuzji);
  • strój pływacki (kąpielówki/kostium, czepek, klapki basenowe).


  Bardziej doświadczeni podchorążowie radzą, aby wziąć ze sobą także 2 – 3 zielone t‑shirty pasujące pod mundur i kilka par długich czarnych skarpet do wojskowych butów. W czasie „unitarki” trening jest dość intensywny, może się więc zdarzyć, że koszulka czy skarpety nie zdążą wyschnąć po upraniu, warto mieć dodatkową parę.

  Podstawowe Szkolenie Wojskowe kończy się przysięgą i przepustką – wtedy podchorążowie wracają do domów na weekend i mogą przywieźć do Akademii np. laptop, tablet czy dodatkowe rzeczy, jeśli uznają, że są im potrzebne.

 • Czego nie wolno przywozić na Podstawowe Szkolenie Wojskowe?

  Nie wolno przywozić:

  • zwierząt,
  • lokówki,
  • akcesoriów survivalowych (noże, latarki, kompasy, itd.),
  • śpiwora,
  • dodatkowych ubrań cywilnych – podczas „unitarki” nie będziesz ich potrzebował.
 • Jak wygląda zakwaterowanie i wyżywienie studentów wojskowych?

  Studentów wojskowych obowiązuje zakwaterowanie w akademikach na terenie WAT, w pokojach 2 – 6 osobowych. Każdy podchorąży ma do dyspozycji łóżko z pościelą, szafę ubraniową, miejsce do nauki (stolik lub biurko, krzesło), półkę na książki, szafkę przy łóżku.

   

  Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie w stołówkach wojskowych. Posiłki wydawane są w wyznaczonych godzinach, do stołówki chodzi się grupowo (plutonami).

   

  Pierwsze i drugie śniadanie podawane jest jednocześnie. Można zrobić sobie kanapki na później. Na terenie kampusu jest sklepik spożywczy, gdzie można kupić pieczywo, owoce, napoje, itp. Ale trzeba pamiętać, że w pokojach nie ma lodówek ani miejsca do przechowywania jedzenia.

   

  Podchorąży ma obowiązek dbać o umundurowanie. Na każdym piętrze w akademikach są do dyspozycji min. 2 – 3 pralki automatyczne, w których można uprać mundur czy bieliznę.

 • Czy w czasie „unitarki” mogę się spotkać z rodziną albo ze znajomymi?

  Tak, rodzina albo przyjaciele mogą Cię odwiedzić, ale tylko w niedziele. Spotkania odbywają się na terenie kampusu, np. w Klubie WAT, na skwerku przed biblioteką itp. Opuszczając akademik każdy podchorąży ma obowiązek zgłosić służbie dyżurnej z kim i gdzie się spotyka. Dowódcy mogą sprawdzać czy jesteś w miejscu, które podałaś/eś. Nie wolno wychodzić poza wyznaczony obszar, np. do kawiarni czy do kina – może to zostać potraktowane jako samowolne oddalenie, za co przewidziane są kary, z wydaleniem z WAT włącznie.

  Pamiętaj też, że na terenie Akademii nie można spożywać ani przebywać pod wpływem alkoholu i substancji odurzających.

 • Czy mogę zaprosić rodzinę na przysięgę?

  Tak, każdy podchorąży dostaje określoną liczbę zaproszeń na przysięgę. Można je wysłać pocztą (na terenie kampusu jest poczta) albo wręczyć osobiście podczas odwiedzin. Mogą przyjechać również osoby bez papierowych zaproszeń.

  Możesz zwrócić się do dowódcy swojej kompanii o wydanie zaświadczenia potwierdzającego termin przysięgi, jeśli ktoś zaproszonych przez Ciebie gości będzie potrzebował np. do pracy, aby uzyskać dzień wolny.

 • Czy po zajęciach studenci wojskowi mogą opuszczać akademiki?

  Podczas „unitarki” podchorążowie nie mogą sami opuszczać terenu WAT. Wszelkie wyjścia odbywają się grupowo, pod nadzorem jednego z dowódców.

   

  Ale już w czasie studiów podchorążowie mają przepustkę stałą obowiązującą na terenie Warszawy i mogą opuszczać teren uczelni po skończonych zajęciach. Dodatkowo dostają jednorazowe przepustki na urlopy i wyjazdy np. do domu.

 • Jak długo trwają zajęcia podczas „unitarki”?

  Zwykle zajęcia trwają ok. 8 – 10 godzin „lekcyjnych” dziennie. Większość zajęć odbywa się przed obiadem, ale może się też zdarzyć zajęcia popołudniowe. Związane jest to z możliwościami obiektów szkoleniowych (strzelnica, poligon), które mają ograniczoną pojemność. Przewidziane są również zajęcia nocne, które odbywają się po kolacji.

  Przykładowy plan dnia podczas „unitarki” możesz sprawdzić tutaj.

 • Czy mogę przyjechać do WAT samochodem?

  Tak, ale pamiętaj, że wokół akademików jest niewiele miejsc parkingowych, nie ma też strzeżonego parkingu. Nie można parkować na terenie zamkniętym WAT.

 • Czy w akademiku mogę mieszkać ze swoją dziewczyną / swoim chłopakiem?

  Nie ma takiej możliwości. W akademikach wojskowych kwaterowani są tylko podchorążowie z zachowaniem podziału płci. Nawet jeżeli twoją dziewczyną jest koleżanka z jednej kompanii, nie ma możliwości zakwaterowania was w jednym pokoju.

 • Czy mogę zmienić kierunek studiów?

  Zmiana kierunku studiów możliwa jest tylko w trakcie przerwy semestralnej i po zakończeniu roku, jeżeli:

  • masz zaliczone wszystkie egzaminy,
  • nie masz zaległości z poprzednich semestrów,
  • jeżeli na kierunku, na który chcesz się przenieść zwolni się miejsce,
  • zgodę wyrazi dziekan wydziału i rektor Akademii.


  Pamiętaj, że zmiana kierunku wiąże się z koniecznością wyrównania różnic programowych, czyli zaliczeniem przedmiotów, których nie uczyłaś/eś się na dotychczasowym kierunku.

   

 • Czy jako student wojskowy muszę jadać na stołówce, wolałbym dostać kasę i sam organizować sobie posiłki?

  Niestety nie ma takiej możliwości. W dniach, w których przebywasz na uczelni posiłki masz zabezpieczone na stołówce wojskowej. Zwrot kosztów żywienia otrzymasz tylko wtedy gdy wyjedziesz na przepustkę lub urlop.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie…

zadzwoń: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956

lub napisz: rekrutacja@wat.edu.pl