Zakres działalności Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego , do spraw zarządzania własnością intelektualną , transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

 

Centrum Transferu Technologii zapewnia wykonanie „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi,prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji”, zwanego dalej „Regulaminem”

 

Do zakresu działania CTT należy w szczególności:

  1. koordynacja przedsięwzięć mających na celu lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego WAT, transfer wyników prac naukowych do gospodarki, a także wdrożenie i komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  2. gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących dóbr intelektualnych mogących stanowić przedmiot transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  3. gromadzenie i upowszechnianie danych dotyczących innowacji i transferu wiedzy w WAT;
  4. inicjowanie współpracy pomiędzy WAT i podmiotami gospodarczymi, w zakresie będącym przedmiotem działalności CTT;
  5. obsługa organizacyjna, merytoryczna i formalno-prawna jednostek organizacyjnych WAT dotycząca działa ln ości wynalazczej, zawierania umów wdrożeniowych , licencyjnych i udostępniania know-how, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki;
  6. podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność innowacyjną, wdrożeniową, badawczą oraz szkoleniową;
  7. promocja i upowszechnianie osiągnięć naukowych WAT w zakresie nowych technologii, produktów, usług oraz udział w ich wdrażaniu;
  8. szkolenie pracowników i studentów w zakresie zarządzania własnością intelektualną, transferu technologii, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, ochrony własności intelektualnej oraz w zakresie przestrzegania postanowień regulaminu;
  9. opracowywanie szczegółowych zasad i wzorów dokumentów, w tym wzorów umów, w zakresie będącym przedmiotem działalności CTT.