Rodzaje własności intelektualnej

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - niematerialny rezultat innowacyjnej, twórczej pracy człowieka niezależny od nośnika mechanicznego.

Własność przemysłowa

Wynalazek to rozwiązanie o charakterze technicznym – bez względu na dziedzinę techniki, które powinno spełniać trzy kryteria:

 1. jest nowe, czyli nie jest częścią stanu techniki,
 2. posiada poziom wynalazczy, czyli nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki,
 3. nadaje się do przemysłowego zastosowania, czyli może być wykorzystywany w jakiejkolwiek działalności przemysłowej.

 

Wynalazki mogą być:

 • produktem – materiałem, urządzeniem, substancją;
 • metodą – np. nowym sposobem wytwarzania jakiejś substancji;
 • zastosowaniem – np. nowym zastosowaniem powszechnie znanej substancji.

 

W przypadku wątpliwości czy nasze rozwiązanie o charakterze technicznym spełnia kryteria wynalazku zapraszamy do Centrum Transferu Technologii WAT, gdzie wątpliwości te rozwieje Rzecznik Patentowy.

 

Wzór użytkowy – bardzo często nazywane małym wynalazkiem – jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.  Rozwiązanie to uważa się za użyteczne, jeżeli pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniuz wyrobów.

 

Wzór przemysłowy – można przyjąć, że w tym przypadku chodzio wygląd przedmiotu, który wymyśliliśmy.  Jest to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana muw szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

 

Znak towarowy – jest to każde oznaczenie, które można przedstawićw sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

 

Oznaczenie geograficzne – oznaczenie słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.

 

Topografia układu scalonego – jest to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

Know-how

Know-how – jest to nieujawniona do wiadomości publicznej konkretna wiedza techniczna posiadająca wartość gospodarczą. Jest ona wynikiem doświadczenia, w tym prowadzenia badań naukowych. Aby móc określić wiedzę i doświadczenie, jako know-how trzeba mieć pewność, że:
 • jest ono niejawne,
 • jest istotne dla procesu produkcji lub wykonywania pewnej usługi,
 • musi być w jakiś sposób opisane.
 
W pewnych przypadkach nie opłaca się patentować niektórych dóbr intelektualnych, ponieważ czas ochrony patentowej mija po 20 latach i wszystko co zostało zgłoszone zostaje podane do domeny publicznej. Takimi przykładami jest np. receptura napoju Coca-Cola lub panierka KFC. Gdyby te rzeczy zostały opatentowane to już dawno wszyscy wiedzieliby jak to zrobić
i obie firmy prawdopodobnie ogłosiłyby upadłość.

Prawo autorskie (utwór)

Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
 
W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • plastyczne;
 • fotograficzne;
 • lutnicze;
 • wzornictwa przemysłowego;
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • muzyczne i słowno-muzyczne;
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • audiowizualne (w tym filmowe).

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Baza danych

Baza danych, czyli zbiór danych zgromadzonych wg określonej systematyki lub metody, wymagający istotnego nakładu jakościowego lub ilościowego w celu sporządzenia, weryfikacji oraz prezentacji jego zawartości.

Odmiana roślin

Odmiana rośliny – zbiorowość roślin w obrębie botanicznej jednostki systematycznej najniższego znanego stopnia, która niezależnie od tego, czy w pełni odpowiada warunkom przyznania wyłącznego prawa:

 • jest określona na podstawie przejawianych właściwości wynikających z określonego genotypu lub kombinacji genotypów,
 • jest odróżnialna od każdej innej zbiorowości roślin na podstawie co najmniej jednej z przejawianych właściwości,
 • pozostaje niezmieniona po rozmnożeniu;

Źródło: A. Bartnicki, I. Kalman, „PORADNIK TWÓRCY dla pracowników WAT”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018