Obszary działalności naukowo-badawczej Centrum Transferu Technologii

Zapraszamy do zapoznania się z opisem głównych obszarów działalności naukowo- badawczej prowadzonej na poszczególnych wydziałach Wojskowej Akademii Technicznej – INFORMATOR o działalności badawczej WAT w języku polskim oraz angielskim.

 

Komercjalizacja wyników prac naukowo-badawczych to szereg działań zmierzających do przekształcenia nowoczesnych pomysłów lub wyników prac badawczo-rozwojowych, w gotowe do wejścia na rynek innowacyjne technologie, procesy lub produkty. Komercjalizacja jest bodźcem dostosowywania działalności, w tym także jednostek naukowych, do coraz większych wymogów rzeczywistości gospodarczej. Podstawowym celem tego działania jest transfer wyników badań lub określonej technologii na rynek. Najczęściej, przedmiotem upowszechniania wiedzy dla biznesu są zgłoszone do opatentowania lub chronione patentami wynalazki, bądź własne know-how.

 

Kwalifikowanie wiedzy do ochrony to proces, poprzedzony wnikliwym audytem wiedzy posiadanej, polegający na wyborze rozwiązań podlegających ochronie na gruncie prawa autorskiego, wskazaniu rozwiązań do ochrony, jako wiedza know-how, a także dokonaniu wyboru rozwiązań i oznaczeń, mających podlegać ochronie w wyniku procedur przeprowadzonych przed Urzędem Patentowym.

W jednostkach naukowych i uczelniach, nie będących powołanymi do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, komercjalizacja wyników badań przybiera najczęściej postać sprzedaży praw do patentu lub patentu, udzielenia licencji do stosowania zgłoszonego do opatentowania lub opatentowanego wynalazku.

 

Sfera nauki może wykorzystywać szereg kanałów tzw. pionowego transferu technologii do sektora przedsiębiorstw, w zależności od strategii przyjętej przez władze uczelni, zasobów własnej wiedzy i dostępu do instytucji, zajmujących się procesem przekazywania wiedzy.

  • Parki naukowe, technologiczne i przemysłowe, skoncentrowane na określonym terytorium jednostki – potencjalne źródła wiedzy i technologii np. instytuty, laboratoria, czasem wydziały uczelni wyższych – wraz z młodymi, prężnymi firmami, stawiającymi na nowe produkty, technologie oraz wysoko kwalifikowane usługi technologiczne.
  • Specjalne strefy ekonomiczne wydzielone, najczęściej na rubieżach miasta, tereny o korzystnych dla potencjalnych inwestorów regulacjach prawnych i ekonomicznych.
  • Inkubatory przedsiębiorczości – miejsca, czasami przy uczelniach, gdzie ulokowane są firmy, korzystające na preferencyjnych warunkach finansowych z ogólnej infrastruktury inkubatora i dostępu do wykwalifikowanej kadry.
  • Centra Transferu Technologii – to organizacje zlokalizowane przy publicznych uczelniach lub instytucjach badawczych, które mają na celu pomagać w identyfikowaniu i zarządzaniu aktywami intelektualnymi, zwłaszcza poprzez ich ochronę i transfer do przedsiębiorców lub innych instytucji w celu dalszego rozwoju bądź wejścia na rynek.