Baza wynalazków i wzorów użytkowych Wydziału Nowych Technologii i Chemii

 • Antyferroelektryczna ortokoniczna mieszanina o podwyższonej stabilności chemicznej i dużej wartości skoku helisy oraz związki chiralne, achiralne i racemiczne do jej wytwarzania

  Nazwa/Tytuł: Antyferroelektryczna ortokoniczna mieszanina o podwyższonej stabilności chemicznej i dużej wartości skoku helisy oraz związki chiralne, achiralne i racemiczne do jej wytwarzania

   

  Data zgłoszenia: 2009-04-14

   

  Numer zgłoszenia: P.387790

   

  Data udzielenia prawa: 2013-01-25

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.214647

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Janusz Rybiński

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Nowych Technologii i Chemii

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Ujawniono m.in. sposób otrzymywania mieszaniny antyferroelektrycznej charakteryzujący się z tym, ze miesza się ze sobą co najmniej jeden związek racemiczny (będący równomolową mieszaniną enancjomerów R i S) i/lub achiralny, wybrany ze zbioru związków o wzorze ogólnym 1, w którym podstawniki lateralne X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 i X8 znajdujące się w pierścieniach benzenowych oznaczają niezależnie atom wodoru i fluoru; grupa mostkowa Z oznacza niezależnie wiązanie pojedyncze lub grupę COO, CH2CH2, CH2O, OCH2, podstawnik Y oznacza grupę CH3, C2H5, CHF, CHF2, CF3; indeksy n, m, r i t oznaczają niezależnie liczby całkowite od 1 do 8; indeksy p i s oznaczają niezależnie liczby 0 i 1, co najmniej jeden związek chiralny (enancjomer R lub S) wybrany ze zbioru związków o wzorze 1 i/lub jeden związek chiralny (enancjomer R lub S) wybrany ze zbioru związków o wzorze 2, w którym podstawniki lateralne X1-X8 i Y; grupa mostkowa Z oraz indeksy n, m, r, t, p i s mają znaczenie jak we wzorze 1 i/lub inny znany związek optycznie czynny o dużej sile skręcającej w proporcjach odpowiadających składowi eutektycznemu.

 • Dielektrycznie dodatnie oraz ujemne nematyczne mieszaniny o obniżonej absorbcji w zakresie promieniowania 1 – 6 μm oraz związki do ich sporządzania

  Nazwa/Tytuł: Dielektrycznie dodatnie oraz ujemne nematyczne mieszaniny o obniżonej absorpcji w zakresie promieniowania 1 – 6 μm oraz związki do ich sporządzania

   

  Data zgłoszenia: 2018-07-12

   

  Numer zgłoszenia: P.426315

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status:

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Nowych Technologii i Chemii

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Zgłoszenie opisuje dwa typy mieszanin nematycznych, o dodatniej oraz ujemnej anizotropii dielektrycznej, która wykazuje obniżoną absorpcję w podczerwieni w zakresie od 1 do 6 µm oraz związki niezbędne do ich sporządzenia. Mieszaniny te złożone są ze związków przedstawionych wzorem ogólnym 1 będącymi dwu‑, trój i czteropierścieniowymi pochodnymi posiadającymi perfluorawane łańcuchy terminalne, które w znacznej części nie wykazują enancjotropowych właściwości nematycznych, jednak zastosowanie odpowiedniej strategii formułowania mieszanin umożliwia wytworzenie szerokotemperaturowych materiałów o zadanych właściwościach dielektrycznych. Zgłoszenie obejmuje też związek do wytwarzania mieszaniny ciekłokrystalicznej.

 • Mechanizm wymiany lufy, zwłaszcza karabinka modułowego

  Nazwa/Tytuł: Mechanizm wymiany lufy, zwłaszcza karabinka modułowego

   

  Data zgłoszenia: 2009-12-01

   

  Numer zgłoszenia: P.389724

   

  Data udzielenia prawa: 2013-03-05

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.215007

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna, Fabryka Broni Łucznik- Radom

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Grażyna Basa

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Skrót: Mechanizm wymiany lufy, zwłaszcza karabinka modułowego, składający się z obsady lufy oraz symetrycznego mechanizmu ryglującego, charakteryzuje się tym, że symetryczny mechanizm ryglujący składa się z tulei ryglowej lufy umieszczonej na lufie oraz z dwóch rygli połączonych gwintowo na wspólnej osi w układzie śruby rzymskiej i umieszczonych w kształtowym poprzecznym otworze obsady lufy .

 • Nematyczne medium ciekłokrystaliczne dla urządzeń fotonicznych adresowanych dwiema częstotliwościami pola elektrycznego i związki do jego wytworzenia

  Nazwa/Tytuł: Nematyczne medium ciekłokrystaliczne dla urządzeń fotonicznych adresowanych dwiema częstotliwościami pola elektrycznego i związki do jego wytworzenia

   

  Data zgłoszenia: 2010-07-05

   

  Numer zgłoszenia: P.391749

   

  Data udzielenia prawa: 2015-12-09

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.223308

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Parczewski Rafał

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Nowych Technologii I Chemii

   

  Kontakt: 261  839 088

   

  Opis: Nematyczne medium ciekłokrystaliczne o dodatniej anizotropii dielektrycznej w zakresie małych częstotliwości pola elektrycznego i o ujemnej anizotropii dielektrycznej w zakresie wyższych częstotliwości pola elektrycznego, przeznaczone do wykorzystania w urządzeniach fotonicznych i we wskaźnikach ciekłokrystalicznych, a szczególnie sterowanych matrycą aktywną – techniką podwójnego adresowania, składa się ze związku lub mieszaniny związków o dużej dodatniej anizotropii przedstawionych wzorem ogólnym 1 (składnik A), w którym R oznacza niezależnie odpowiednio grupę alkilową zawierającą od 1 do 8 atomów węgla lub grupę alkenylową zawierającą od 2 do 8 atomów węgla; pierścienie A, B, C oznaczają niezależnie pierścień benzenowy lub cykloheksanowy; grupy mostkowe Z1, Z2, Z3, oznaczają niezależnie wiązanie pojedyncze lub grupę CH2CH2, CH2O, OCH2, CF2O, OCF2, C?C; podstawniki lateralne X1 X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11 i X12 oznaczają niezależnie atom wodoru lub atom fluoru lub chloru, grupa terminalna Y oznacza niezależnie atom fluoru lub chloru lub wodoru lub grupę NCS, CN, OCF3, CF3 i zawierają związek lub mieszaninę związków o ujemnej anizotropii dielektrycznej (składnik B), korzystnie w proporcjach: składnik A od 5 do 50% wagowych i składnik B w ilości od 95 do 50% wagowych.

 • Nematyczne związki i nematyczne media je zawierające o dodatniej lub ujemnej anizotropii dielektrycznej

  Nazwa/Tytuł: Nematyczne związki i nematyczne media je zawierające o dodatniej lub ujemnej anizotropii dielektrycznej

   

  Data zgłoszenia: 2011-07-20

   

  Numer zgłoszenia: P.395708

   

  Data udzielenia prawa: 2013-12-18

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.217692

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Janusz Rybiński

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Nowych Technologii i Chemii

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku są związki ciekłokrystaliczne przedstawione wzorem ogólnym I, w którym R3 oznacza niezależnie grupę alkilową (H2n+1Cn) lub alkenylową (H2n-1Cn) zawierające od 1 do 12 atomów węgla, pierścień A oznacza niepodstawiony pierścień benzenowy, pirydynowy lub pirymidynowy lub pierścień cykloheksanowy w konfiguracji trans, r oznacza liczbę 0 lub 1, 2; X2, X3, X4, X5 oznaczają niezależnie atom wodoru lub fluoru lub chloru, X1 oznacza atom wodoru lub także atom fluoru, gdy równocześnie X2 lub X2 i X3 lub X2, X3 i X4 oznaczają atom lub atomy fluoru, Y oznacza grupę alkilową (H2m+1Cm) lub alkenylową (H2m-1Cm) alkoksylową (H2m+1CmO) lub alkenyloksylową (H2m-1CmO), zawierającą od 1 do 12 atomów węgla lub oznacza niezależnie atom wodoru, fluoru, chloru lub grupę NCS oraz media ciekłokrystaliczne zwierające tylko związki I lub związki I i inne związki. Media te mogą wykazywać ujemną lub dodatnią anizotropię dielektryczną lub zmieniać znak anizotropii dielektrycznej z dodatniej na ujemną ze zmianą częstotliwości. Są one przeznaczone do wykorzystaniach w różnych urządzeniach fotonicznych.

 • Niematyczne i chiralne medium ciekłokrystaliczne o ujemnej anizotropii dielektrycznej

  Nazwa/Tytuł: Niematyczne i chiralne medium ciekłokrystaliczne o ujemnej anizotropii dielektrycznej

   

  Data zgłoszenia: 2009-06-15

   

  Numer zgłoszenia: P.388285

   

  Data udzielenia prawa: 2012-12-20

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.214559

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Janusz Rybiński

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Nowych Technologii i Chemii

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Opisano nematyczne medium ciekłokrystaliczne o ujemnej anizotropii dielektrycznej ??, którego anizotropię optyczną można zmienić od dużych wartości (?n=0,3) do małych wartości (?n=0,05) składające się ze związku A lub mieszaniny związków A o małej anizotropii optycznej należących do rodziny węglanów alkilo‑, aliklobicykloheksylowych przedstawionych wzorem ogólnym 1, w którym R1 oznacza niezależnie odpowiednio grupę alkilową H2p+1Cp lub alkenylową H2p-1Cp i R2 oznacza grupę alkilową CrH2r+1 lub alkenylową CrH2r‑1; indeksy r i p oznaczają niezależnie liczbę naturalną od 1 do 7, mieszaniny B o dużej anizotropii optycznej (?n=0,2 – 0,3) złożonej z co najmniej dwóch lateralnie podstawionych fluorem pochodnych bifenylu i/lub terfenylu i/lub tolanu i/lub fenylotolanu.

 • Smektyczny materiał o wysokiej fotochemicznej stabilności i szerokim temperaturowym zakresie monowarstwowej fazy smektycznej A (SmA1) i urządzenie go wykorzystujące

  Nazwa/Tytuł: Smektyczny materiał o wysokiej fotochemicznej stabilności i szerokim temperaturowym zakresie monowarstwowej fazy smektycznej A (SmA1) i urządzenie go wykorzystujące

   

  Data zgłoszenia: 2017-10-31

   

  Numer zgłoszenia: P.423327

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Postępowanie w toku

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Nowych Technologii I Chemii

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Zgłoszenie dotyczy mieszaniny smektycznej o strukturze smektyka monowarstwowego (SmA1) o dodatniej anizotropii dielektrycznej i dużej fotochemicznej stabilności, która jest przeznaczona do wytworzenia przesłon okiennych lub wskaźników z pamięcią. Mieszanina jest złożona ze związków fluorowanych pochodnych bifenylu i terfenylu wybranych z rodzin związków opisanych przedstawionymi wzorami 1 – 12 i domieszkowanych jonowymi pochodnymi amidyny i/lub kompleksami utworzonymi z soli potasowych i eterów koronowych. Do zapisu informacji jest wykorzystane zjawisko dynamicznego rozproszenia – przejście ze stanu mlecznego (rozpraszającego) do stanu klarownego lub odwrotnie jest uzyskiwane przez zmianę częstotliwości pola elektrycznego. Ponadto, przedmiotem niniejszego zgłoszenia są związki o budowie jonowej, a także sposób przygotowania mieszaniny, modyfikację jej właściwości elektrooptycznych przez domieszkowanie fluorowanymi związkami czteropierścieniowymi i/lub pirymidynami i/lub fluorowanymi cyjanozwiązkami. Zgłoszenie zawiera także: urządzenie pełniące rolę szyby okiennej, sposób napełniania wskaźnika lub szyby materiałem ciekłokrystalicznym oraz pochodne pirymidyny.

 • Sposób intensyfikacji szybkości absorpcji i desorpcji wodoru

  Nazwa/Tytuł: Sposób intensyfikacji szybkości absorpcji i desorpcji wodoru

   

  Data zgłoszenia: 2014-10-27

   

  Numer zgłoszenia: P.409924

   

  Data udzielenia prawa: 2018-12-03

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.231933

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Nowych Technologii i Chemii

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Wynalazek ujawnia sposób intensyfikacji szybkości absorpcji albo desorpcji wodoru poprzez intensyfikację wymiany ciepła. Sposób polega na tym, że w złożu proszkowym absorbującym wodór umieszczonym w naczyniu, poprzez wymuszenie ruchu proszku dowolnym sposobem, prowadzi się do przemieszczania ziaren z obszarów wewnętrznych w bezpośrednie sąsiedztwo ścianek naczynia.

 • Sposób kształtowania parametrów wytrzymałościowych nanokrystalicznych taśm ze stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni₃Al

  Nazwa/Tytuł: Sposób kształtowania parametrów wytrzymałościowych nanokrystalicznych taśm ze stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al

   

  Data zgłoszenia: 2005-08-22

   

  Numer zgłoszenia: P.376700

   

  Data udzielenia prawa: 2013-05-23

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.215424

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Janusz Rybiński

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Nowych Technologii i Chemii

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania parametrów wytrzymałościowych nanokrystalicznych taśm ze stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al. Obejmuje on obróbkę plastyczną na zimno z zachowaniem określonych parametrów tego zabiegu, zastosowanego do nanokrystalicznego półfabrykatu. Dobór parametrów obróbki plastycznej zapewnia uzyskanie nanokrystalicznych taśm o kontrolowanych parametrach wytrzymałościowych, zwiększonej podatności do odkształcenia plastycznego, a także o istotnym rozdrobnieniu nanostruktury.

 • Sposób wytwarzania konwertera polimerowego do łączenia włókien światłowodowych i polimerowy konwerter do łączenia włókien światłowodowych

  Nazwa/Tytuł: Sposób wytwarzania konwertera polimerowego do łączenia włókien światłowodowych i polimerowy konwerter do łączenia włókien światłowodowych

   

  Data zgłoszenia: 2015-10-09

   

  Numer zgłoszenia: P.414328

   

  Data udzielenia prawa: 2019-06-17

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.233284

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Drągiewicz Joanna

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Nowych Technologii I Chemii

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: : Sposób wytwarzania konwertera polimerowego do łączenia włókien światłowodowych charakteryzujący się tym, że konwerter polimerowy tworzy się pomiędzy włóknami światłowodowymi wykonanymi z różnych materiałów. Konwerter polimerowy do łączenia włókien wykonanych z różnych materiałów będący mikromostkiem polimerowym, wytworzonym na czołach pary włókien światłowodowych ustawionych naprzeciw siebie, w którym co najmniej jedno z włókien jest włóknem z tworzywa sztucznego, wykonanym w procesie fotopolimeryzacji. Mieszanina substancji fotopolimeryzującej wprowadzonej w kropli pomiędzy czołowe powierzchnie, składa się z Eozyny Y, koinicjatora (MDEA – metylodietanoloamina) oraz monomerów wielofunkcyjnych: triakrylanu pentaerytrytolu (PETA) i dodatkowo akrylanu heptafluorobutylu (HFBA) do połączenia włókien światłowodowych.

 • Wielokomorowy cylinder do rozdrabniania i mechanicznej syntezy proszków stopowych w młynkach planetarnych

  Nazwa/Tytuł: Wielokomorowy cylinder do rozdrabniania i mechanicznej syntezy proszków stopowych w młynkach planetarnych

   

  Data zgłoszenia: 2012-08-06

   

  Numer zgłoszenia: P.400255

   

  Data udzielenia prawa: 2015-07-06

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.221948

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Nowych Technologii I Chemii

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku jest wielokomorowy cylinder do rozdrabniania i mechanicznej syntezy proszków stopowych metali, stopów i związków chemicznych w kulowych młynach planetarnych. Składa się on z pokrywy górnej, pierścieni mielących, usytuowanych na obwodzie pierścieni komorach mielących, kołnierza centrującego, podtoczenia osadczego, występu odpychającego kulki i otworów montażowych . Jego zastosowanie przewiduje się do uzyskiwania równocześnie i w jednakowych warunkach technologicznych oraz czasie, wieloelementowej biblioteki próbek proszków stopów metali/niemetali, różniących się między sobą w zadany sposób składem chemicznym. Silne rozdrobnienie ziarna połączone z silnym odkształceniem cząstek prowadzi do mechanicznej syntezy mielonych proszków. Pozwala to na otrzymywanie niekonwencjonalnych materiałów niemożliwych do wyprodukowania metodami tradycyjnymi. W zależności od uwarunkowań, powstały stop może mieć charakter roztworu stałego, fazy międzymetalicznej, mieszaniny składników lub materiału amorficznego. Końcowy efekt zależny jest od typu młynka, szybkości i czasu mielenia, parametrów napełnienia komory mielącej i rodzaju zastosowanej atmosfery.

 • Wielokomorowy zestaw cylindrów do jednoczesnego i niezależnego mielenia w młynkach planetarnych

  Nazwa/Tytuł: Wielokomorowy zestaw cylindrów do jednoczesnego i niezależnego mielenia w młynkach planetarnych

   

  Data zgłoszenia: 2016-11-24

   

  Numer zgłoszenia: W.125788

   

  Data udzielenia prawa: 2020-03-24

   

  Numer prawa wyłącznego: Ru.071525

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Nowych Technologii I Chemii

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Wielokomorowy zestaw cylindrów do jednoczesnego i niezależnego mielenia w młynkach planetarnych, mający kształt czworościennie ściętego walca, składający się z pierścieni mocujących i umieszczonych w nich cylindrów mielących, gdzie każdy z cylindrów składając się z miski, pokrywy i uszczelnienia pierścieniowego, dostosowany do kształtu i wymiarów przeznaczonych dla nich kieszeni osadczych pierścienia mocującego . W części dolnej pierścienia wykonane są dwa wypusty ustalające, którym odpowiadają dwa wpusty w dnie miski oraz w części górnej pierścienia mocującego wykonany jest występ, któremu odpowiada wykonany w powierzchni dolnej kolejnego pierścienia rowek, służące jednoznacznemu pozycjonowaniu poszczególnych elementów w składanym przyrządzie.

 • Wysokokątowa antyferroelektryczna mieszanina wykazująca bezpośrednie przejście z fazy antyferroelektrycznej do fazy izotropowej

  Nazwa/Tytuł: Wysokokątowa antyferroelektryczna mieszanina wykazująca bezpośrednie przejście z fazy antyferroelektrycznej do fazy izotropowej

   

  Data zgłoszenia: 2015-03-23

   

  Numer zgłoszenia: P.411723

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Postępowanie w toku

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Nowych Technologii i Chemii

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Ujawniono mieszaniny antyferroelektryczne wysokokątowe i ortokoniczne o podwyższonej stabilności chemicznej charakteryzujące się bezpośrednim przejściem z fazy antyferroelektrycznej do fazy izotropowej (SmCA-Izo) złożone z wyselekcjonowanych chiralnych związków o wzorze 1 lub 1 i 2, w których indeks n oznacza liczbę całkowitą 3 lub 4 lub 5, indeks r oznacza liczbę całkowitą od 1 do 8 korzystnie 3, indeks s oznacza korzystnie liczbę 1, indeks t oznacza liczbę całkowitą od 1 do 10, indeks w oznacza liczbę całkowitą od 0 do 5 korzystnie 2 lub 3, podstawniki lateralne: X1, X2, X3, X4, X5, X6 oznaczają niezależnie atom lub atomy wodoru i fluoru, symbol Z2 oznacza wiązanie pojedyncze lub grupę -COO- lub -CH2CH2- lub -CH2O-lub -CF2O-, symbol Z3 oznacza grupę -COO- lub -CH2O- lub -CF2O-, podstawnik Y oznacza grupę -CH3 lub -CH2F lub -CHF2 lub -CF3 lub C2H5. Przedmiotem rozwiązania jest również chiralny związek z fazą antyferroelektryczną o wzorze 2, w którym indeks n oznacza liczbę całkowitą od 1 do 8, indeks r oznacza liczbę całkowitą od 1 do 8 korzystnie 3, indeks s oznacza liczbę 0 lub 1, indeks t oznacza liczbę całkowitą od 0 do 10, indeks w oznacza liczbę od 0 do 5, podstawniki lateralne: X1, X2, X3, X4, X5, X6 oznaczają niezależnie atom lub atomy wodoru i fluoru, symbol Z2 oznacza wiązanie pojedyncze lub grupę -COO- lub -CH2CH2- lub -CH2O- lub -CF2O-, symbol Z3 oznacza grupę -COO- lub -CH2O- lub -CF2O-, podstawnik Y oznacza grupę -CH3 lub -CH2F lub -CHF2 lub -CF3 lub C2H5.