Baza wynalazków i wzorów użytkowych Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

 • Broń automatyczna, zwłaszcza karabinek modułowy, ze zmianą kierunku wyrzucania łusek

  Nazwa/Tytuł: Broń automatyczna, zwłaszcza karabinek modułowy, ze zmianą kierunku wyrzucania łusek

   

  Data zgłoszenia: 2014-06-03

   

  Numer zgłoszenia: P.408421

   

  Data udzielenia prawa: 2016-08-11

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.224968

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony:  Wojskowa Akademia Techniczna, Fabryka Broni Łucznik-Radom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Radom PL

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Grażyna Basa

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Broń automatyczna, zwłaszcza karabinek modułowy, ze zmianą kierunku wyrzucania łusek, zawierająca co najmniej lufę, komorę zamkową, suwadło z wycięciem kształtowym, zamek z poprzecznym otworem do trzpienia sterującego, trzpień sterujący łączący zamek z suwadłem w dwóch przeciwnych pozycjach zamka oraz mechanizm powrotny, charakteryzuje się tym że w suwadle usytuowane są dwa wzdłużne otwory to jest otwór dolny  zamka i otwór górny  mechanizmu powrotnego, które połączone są ze sobą poprzecznym wycięciem kształtowym w postaci krzywki  współpracującej z trzpieniem sterującym  w czasie sterowania ruchem zamka.

 • Karabinek do badań optymalizacyjnych węzła gazowego i stanowisko badawcze do badań optymalizacyjnych węzła gazowego broni automatycznej działającej na zasadzie odprowadzenia gazów

  Nazwa/Tytuł: Karabinek do badań optymalizacyjnych węzła gazowego i stanowisko badawcze do badań optymalizacyjnych węzła gazowego broni automatycznej działającej na zasadzie odprowadzenia gazów

   

  Data zgłoszenia: 2011-03-10

   

  Numer zgłoszenia: P.394174

   

  Data udzielenia prawa: 2013-11-05

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.217155

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony:  Wojskowa Akademia Techniczna, Fabryka Broni Łucznik Radom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Radom, PL

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Grażyna Basa

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis:

 • Karabinek modułowy

  Nazwa/Tytuł: Karabinek modułowy

   

  Data zgłoszenia: 2009-12-03

   

  Numer zgłoszenia: P.389737

   

  Data udzielenia prawa: 2013-03-05

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.215028

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony:  Wojskowa Akademia Techniczna, , Fabryka Broni Łucznik- Radom

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/ Grażyna Basa

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Skrót: Karabinek modułowy, składający się z zespołu elementów bazowych i zespołu wymiennych elementów modułowych oraz mechanizmów, łączących ze sobą elementy tych zespołów, przy czym zespół elementów bazowych zawiera co najmniej komorę zamkową, charakteryzuje się tym, że zespół elementów modułowych zawiera co najmniej komorę spustową  i kolbę , przystosowane do konfiguracji karabinka w układzie kolbowym, oraz komorę spustową  i trzewik , przystosowane do konfiguracji karabinka w układzie bezkolbowym.

 • Mechanizm zaczepu zamka broni automatycznej oraz komora spustowa zwłaszcza karabinka modułowego

  Nazwa/Tytuł: Mechanizm zaczepu zamka broni automatycznej oraz komora spustowa zwłaszcza karabinka modułowego

   

  Data zgłoszenia: 2015-04-16

   

  Numer zgłoszenia: P.412008

   

  Data udzielenia prawa: 2017-05-18

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.227014

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony:  Wojskowa Akademia Techniczna, Fabryka Broni Łucznik-Radom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Radom PL

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Grażyna Basa

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Mechanizm zaczepu zamka broni automatycznej zawierający dźwignię, oraz kształtowy, pionowo usytuowany zaczep zamka, charakteryzuje się tym, że dźwignia mechanizmu jest dźwignią jednoramienną, symetryczną względem swojej osi wzdłużnej, zaś zaczep zamka jest sprzężony z dźwignią w jej osi wzdłużnej poprzez sprężynę zaczepu zamka oraz kształtową nakrętkę. Komora spustowa zwłaszcza karabinka modułowego zawierająca gniazdo magazynka, osłonę spustu, mechanizm zatrzasku magazynka, wkładkę komory spustowej, elementy mechanizmu uderzeniowo-spustowego, elementy mechanizmu zabezpieczającego oraz mechanizm zaczepu zamka, charakteryzuje się tym, że mechanizm zaczepu zamka usytuowany jest w środkowej części komory spustowej tuż za gniazdem magazynka, przy czym zaczep zamka wraz z nakrętką i sprężyną usytuowane są w pionowych otworach (5a) i (11a) komory spustowej i wkładki komory spustowej. Wynalazek zapewnia automatyczne zatrzymywanie zespołu ruchomego karabinka modułowego po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka, jak również łatwe i szybkie ręczne zwalnianie zespołu ruchomego po wymianie magazynka oraz wygodne zatrzymywanie zespołu ruchomego w razie potrzeby. Przyciski dźwigni mechanizmu są położone obustronnie, zapewniając dogodną obsługę zarówno przez strzelców prawo‑, jak i leworęcznych, jak również maksymalne skrócenie czynności obsługowych. Umieszczenie przycisków na jednostronnej dźwigni zaczepu zamka współpracującej z suwliwym zaczepem, zapewnia odpowiednie przełożenie i zmniejsza siłę niezbędną do zwolnienia zespołu ruchomego z zaczepu. Umożliwia to pełne dostosowanie broni do potrzeb strzelców prawo- lub leworęcznych, co jest zwłaszcza istotne w broni modułowej.

 • Mechanizm zatrzasku magazynka broni strzeleckiej, zwłaszcza karabinka modułowego

  Nazwa/Tytuł: Mechanizm zatrzasku magazynka broni strzeleckiej, zwłaszcza karabinka modułowego

   

  Data zgłoszenia: 2009-12-02

   

  Numer zgłoszenia: P.389736

   

  Data udzielenia prawa: 2013-03-05

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.215027

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony:  Wojskowa Akademia Techniczna, Fabryka Broni Łucznik-Radom

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/ Grażyna Basa

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Skrót: Przedmiotem wynalazku jest mechanizm zatrzasku magazynka broni strzeleckiej, zwłaszcza karabinka modułowego, który umożliwia zwolnienie magazynka pudełkowego, wyposażonego w boczne, prostokątne wycięcie ustalające, przez naciśnięcie dowolnego z przycisków, rozmieszczonych z obu stron komory spustowej broni. Mechanizm zatrzasku magazynka broni strzeleckiej, zwłaszcza karabinka modułowego, wyposażony w dźwignie, mechanizm sprężynowy i element zaczepowy, współpracujący z magazynkiem, charakteryzuje się tym, że składa się z dźwigni prawej z pionową osią obrotu  i przyciskiem oraz z dźwigni lewej  z pionową osią obrotu , przyciskiem  i występem ustalającym magazynek , które to dźwignie połączone są ze sobą obrotowo, zaś ich przyciski połączone są między sobą mechanizmem sprężynowym , przy czym zarówno pionowe osie obrotu , jak i przyciski rozmieszczone są symetrycznie względem wzdłużnej osi komory spustowej, do której mechanizm jest zamontowany.

 • Sposób otrzymywania bezwodnego nanokrystalicznego wolframianu (VI) kobaltu (II)

  Nazwa/Tytuł: Sposób otrzymywania bezwodnego nanokrystalicznego wolframianu (VI) kobaltu (II) wysokiej czystości

   

  Data zgłoszenia: 2014-11-14

   

  Numer zgłoszenia: P.410147

   

  Data udzielenia prawa: 2019-03-22

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.232674

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, PL,WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa, PL,INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: …..

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób otrzymywania nanokrystalicznego wolframianu(VI) kobaltu(II) wysokiej czystości przez zmieszanie wodnych roztworów rozpuszczalnych soli wolframu(VI) i kobaltu(II) charakteryzuje się tym, że do wodnego roztworu soli wolframu(VI) zawierającego powyżej 10 g/dm3 W, korzystnie 30 g/dm3 W dodaje się bliski nasyceniu roztwór rozpuszczonej soli kobaltu(II), korzystnie siarczanu(VI) i/lub octanu, w takiej ilości aby w uzyskanej mieszaninie stosunek molowy kobaltu do wolframu był większy od 2, korzystnie 3, całość miesza się w temperaturze wynoszącej powyżej 20°C, w ciągu 15 do 240 minut, korzystnie 60 minut, tak aby pH mieszaniny mieściło się w zakresie od 6,0 do 9,5, korzystnie 7,1 – 7,5, zaś korektę pH przeprowadza się przy użyciu 5 – 20% wodnych roztworów amoniaku i/lub wodorotlenku sodu, i tak wydzielony osad poddaje się procesowi oczyszczania a następnie suszenia.

 • Sposób otrzymywania bezwodnego nanokrystalicznego wolframianu (VI) niklu (II) wysokiej czystości

  Nazwa/Tytuł: Sposób otrzymywania bezwodnego nanokrystalicznego wolframianu(VI) niklu(II) wysokiej czystości

   

  Data zgłoszenia: 2014-11-14

   

  Numer zgłoszenia: P.410148

   

  Data udzielenia prawa: 2018-12-07

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.231694

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: : INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, PL,WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa, PL,INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik:

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób otrzymywania nanokrystalicznego wolframianu(VI) niklu(II) wysokiej czystości przez zmieszanie wodnych roztworów rozpuszczalnych soli wolframu(VI) i niklu(II) charakteryzuje się tym, że do wodnego roztworu soli wolframu(VI) zawierającego powyżej 5 g/dm3 W, korzystnie 30 g/dm3 W dodaje się bliski nasyceniu roztwór rozpuszczonej soli niklu(II) korzystnie octanu, w takiej ilości aby w uzyskanej mieszaninie stosunek molowy niklu do wolframu był większy od 1,5 a mniejszy od 15, korzystnie 2, całość miesza się w temperaturze wynoszącej powyżej 40°C, w ciągu 30 do 240 minut, korzystnie 90 minut, tak aby pH mieszaniny mieściło się w zakresie od 6,0 do 9,5, korzystnie 7,0 – 7,7, a korektę pH przeprowadza się przy użyciu 5 – 15% wodnych roztworów amoniaku i/lub wodorotlenku sodu, i tak wydzielony osad poddaje się procesowi oczyszczania a następnie suszenia.

 • Sposób otrzymywania nanokrystalicznego bezwodnego molibdenianu (VI) kobaltu (II) wysokiej czystości

  Nazwa/Tytuł: Sposób otrzymywania nanokrystalicznego bezwodnego molibdenianu(VI) kobaltu(II) wysokiej czystości

   

  Data zgłoszenia: 2015-08-28

   

  Numer zgłoszenia: P.413727

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Postępowanie w toku

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Metali Niezależnych, INNOVATOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Gliwice, PL

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób otrzymywania nanokrystalicznego molibdenianu(VI) kobaltu(II) wysokiej czystości przez zmieszanie rozpuszczalnych soli molibdenu i kobaltu charakteryzuje się tym, że do wodnego roztworu soli molibdenu(VI) zawierającego powyżej 10g/dm3 Mo, dodaje się suspensji zawierającej rozpuszczalne w wodzie sole kobaltu(II), korzystnie chlorek i/lub azotan(V) i/lub siarczan(VI) i/lub octan w takiej ilości, aby w uzyskanej mieszaninie stosunek molowy kobaltu do molibdenu był większy lub równy 1 a mniejszy niż 9, korzystnie dodaje się 5 – 25% roztwór NH4OH w ilości do 10 cm³ na każde 100 cm³ roztworu, całość miesza się w temperaturze powyżej 35°C, w ciągu 15 do 90 minut, aż do uzyskania pH końcowego mieszaniny z zakresu od 4,9 do 9,6.

 • Sposób otrzymywania nanokrystalicznego bezwodnego molibdenianu (VI) niklu (II) wysokiej czystości

  Nazwa/Tytuł: Sposób otrzymywania nanokrystalicznego bezwodnego molibdenianu(VI) niklu(II) wysokiej czystości

   

  Data zgłoszenia: 2015-08-28

   

  Numer zgłoszenia: P.413726

   

  Data udzielenia prawa: 2019-10-25

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.234351

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: : Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Metali Niezależnych, INNOVATOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Gliwice, PL

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób otrzymywania nanokrystalicznego molibdenianu(VI) niklu(II) wysokiej czystości przez zmieszanie rozpuszczalnych soli molibdenu i niklu charakteryzuje się tym, że do wodnego roztworu soli molibdenu(VI) zawierającego powyżej 5 g/dm3 Mo, dodaje się suspensji zawierającej rozpuszczalne w wodzie sole niklu(II), korzystnie chlorek i/lub azotan(V) i/lub siarczan(VI) i/lub octan, w takiej ilości aby w uzyskanej mieszaninie stosunek molowy niklu do molibdenu był większy lub równy 1 a mniejszy niż 6 i dodaje się kolejno 10 – 40% roztwór NaOH w ilości do 10 cm³ na każde 100 cm³ roztworu, całość miesza się w temperaturze wynoszącej powyżej 20°C, w ciągu 15 do 120 minut, aż do uzyskania pH z zakresu 4,8 – 8,9.

 • Sposób otrzymywania stopów ren-kobalt

  Nazwa/Tytuł: Sposób otrzymywania stopów ren-kobalt

   

  Data zgłoszenia: 2015-08-28

   

  Numer zgłoszenia: P.413729

   

  Data udzielenia prawa: 2018-07-11

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.230574

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Metali Niezależnych, INNOVATOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Gliwice, PL

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób otrzymywania stopów ren – kobalt na drodze elektrowydzielania z roztworów wodnych charakteryzuje się tym, że do wodnego roztworu siarczanu(VI) kobaltu(II) zawierającego 30 – 50 g/dm3 Co, korzystnie 45 g/dm3 Co podgrzanego do temperatury 30 – 90°C dodaje się wodny roztwór renianu(VII) amonu o stężeniu renu 1 – 30 g/dm3 Re, korzystnie 15 g/dm3 Re, w takiej ilości, aby stosunek molowy kobaltu do renu był większy niż 2,5, a mniejszy niż 10 oraz kwas borowy w ilości od 10 do 45 g/dm3, korzystnie 25 g/dm3 i siarczan(VI) sodu w ilości od 10 do 120 g na każdy 1 dm3 roztworu, korzystnie 15 g/dm3 oraz wodnego roztworu węglanu sodu o stężeniu 2 – 160 g/dm3 i/lub 20 – 40% roztworu wodorotlenku sodu, aż do uzyskania pH roztworu na poziomie 1,8 – 2,5.

 • Sposób otrzymywania stopów ren-kobalt

  Nazwa/Tytuł: Sposób otrzymywania stopów ren-kobalt

   

  Data zgłoszenia: 2015-08-28

   

  Numer zgłoszenia: P.413730

   

  Data udzielenia prawa: 2018-07-13

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.230575

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Metali Niezależnych, INNOVATOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Gliwice, PL

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób otrzymywania stopów ren-kobalt na drodze elektrowydzielania z roztworów wodnych charakteryzuje się tym, że do wodnego roztworu siarczanu(VI) kobaltu(II) zawierającego 30 – 50 g/dm3 Co, korzystnie 45 g/dm3 Co podgrzanego do temperatury 30 – 90°C dodaje się wodny roztwór renianu(VII) kobaltu(II) o stężeniu renu 1 – 30 g/dm3 Re, korzystnie 15 g/dm3 Re, w takiej ilości aby stosunek molowy kobaltu do renu był większy niż 2,5 a mniejszy niż 10 oraz jony amonowe, korzystnie w postaci siarczanu(VI) amonu i/lub wodorotlenku amonu w takiej ilości aby stosunek molowy jonów amonowych do renu był większy, bądź równy 0,5, korzystnie 1,0, kwas borowy w ilości od 10 do 45 g/dm3, korzystnie 25 g/dm3 i siarczan(VI) sodu w ilości od 10 do 120 g na każdy 1 dm3 roztworu, korzystnie 15 g/dm3, oraz wodnego roztworu węglanu sodu o stężeniu 2 – 160 g/dm3 i/lub 20 – 40% roztworu wodorotlenku sodu, aż do uzyskania pH roztworu na poziomie 1,8 – 2,5.

 • Sposób otrzymywania stopów trójskładnikowych ren-kobalt-molibden

  Nazwa/Tytuł: Sposób otrzymywania stopów trójskładnikowych ren-kobalt-molibden

   

  Data zgłoszenia: 2015-08-28

   

  Numer zgłoszenia: P.413734

   

  Data udzielenia prawa: 2018-07-18

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.230576

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Metali Niezależnych, INNOVATOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Gliwice, PL

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób otrzymywania stopów trójskładnikowych ren-kobalt-molibden na drodze elektrowydzielania z roztworów wodnych charakteryzuje się tym, że do wodnego roztworu siarczanu(VI) kobaltu(II) zawierającego 5 – 50 g/dm3 Co, korzystnie 20 g/dm3 Co podgrzanego do temperatury 30 – 90°C dodaje się przy intensywnym mieszaniu roztworu jony czynnika kompleksującego, korzystnie jony cytrynianowe w postaci kwasu cytrynowego i/lub cytrynianu trisodowego w takiej ilości aby stosunek molowy jonu cytrynianowego do kobaltu był większy niż 1, a mniejszy niż 10, następnie wprowadza się roztwór renianu(VII) amonu o stężeniu renu 1 – 20 g/dm3 Re, korzystnie 6 g/dm3 oraz roztwór molibdenianu(VI) sodu w ilości od 1 do 10 g Mo na każdy 1 dm3 roztworu, korzystnie 5,0 g/dm3 Mo, oraz dodaje się wodnego roztworu węglanu sodu o stężeniu 20 – 160 g/dm3 i/lub 20 – 40% roztworu wodorotlenku sodu, aż do uzyskania pH roztworu na poziomie 3 – 8.

 • Sposób otrzymywania stopów trójskładnikowych ren-kobalt-molibden

  Nazwa/Tytuł: Sposób otrzymywania stopów trójskładnikowych ren-kobalt-molibden

   

  Data zgłoszenia: 2015-08-28

   

  Numer zgłoszenia: P.413735

   

  Data udzielenia prawa: 2018-03-21

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.229596

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Metali Niezależnych, INNOVATOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Gliwice, PL

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/

   

  Jednostka Organizacyjna: : Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób otrzymywania stopów trójskładnikowych ren-kobalt-molibden na drodze elektrowydzielania z roztworów wodnych charakteryzuje się tym, że do wodnego roztworu siarczanu(VI) kobaltu(II) zawierającego 5 – 50 g/dm3 Co, podgrzanego do temperatury 30 – 90°C dodaje się przy intensywnym mieszaniu roztworu jony czynnika kompleksującego, korzystnie jony cytrynianowe w postaci kwasu cytrynowego i/lub cytrynianu trisodowego w takiej ilości aby stosunek molowy jonu cytrynianowego do kobaltu był większy niż 1, a mniejszy niż 10, następnie wprowadza się roztwór renianu(VII) kobaltu(II) o stężeniu renu 1 – 20 g/dm3 Re, oraz roztwór molibdenianu(VI) sodu w ilości od 1 do 10 g Mo na każdy 1 dm3 roztworu oraz dodaje się wodnego roztworu węglanu sodu o stężeniu 20 – 160 g/dm3 i/lub 20 – 40% roztworu wodorotlenku sodu, aż do uzyskania pH roztworu na poziomie 3 – 8, korzystnie 4,5

 • Sposób wytwarzania proszku ren-nikiel z zastosowaniem renianu (VII) tetraaminaniklu (II)

  Nazwa/Tytuł: Sposób wytwarzania proszku ren-nikiel z zastosowaniem renianu (VII) tetraaminaniklu (II)

   

  Data zgłoszenia: 2015-03-19

   

  Numer zgłoszenia: P.411663

   

  Data udzielenia prawa: 2018-01-24

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.229127

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania proszku stopowego ren-nikiel z renianu(VII) tetraaminaniklu (II). Sposób polega na wyżarzaniu renianu(VII) tetraaminaniklu (II) w atmosferze czystego wodoru – H2 lub w atmosferze zdysocjowanego amoniaku czyli w mieszaninie H2 + N2, o podstawowym składzie 75% obj. H2 + 25% obj. N2. Podczas wyżarzania w temperaturach od 700 do 1000°C następuje redukcja renianu(VII) tetraaminaniklu(II) wodorem

 • Sposób wytwarzania proszku stopowego ren-kobalt z renianu (VII) heksaaminakobaltu (III)

  Nazwa/Tytuł: Sposób wytwarzania proszku stopowego ren-kobalt z renianu (VII) heksaaminakobaltu (III)

   

  Data zgłoszenia: 2015-03-19

   

  Numer zgłoszenia: P.411664

   

  Data udzielenia prawa: 2018-03-22

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.229727

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Rozwiązanie dotyczy sposobu wytwarzania proszku Re-Co z renianu(VII) heksaaminakobaltu(III) w atmosferze czystego wodoru H2 lub w atmosferze zdysocjowanego amoniaku, czyli w mieszaninie H2 + N2, o podstawowym składzie 75% obj. H2 + 25% obj. N2. Podczas wyżarzania w temperaturach od 800 do 1100°C następuje redukcja renianu(VII) heksaaminakobaltu(III) wodorem, poprzez jego wyżarzanie w atmosferze redukującej zdysocjowanego amoniaku lub wodoru.

 • Stanowisko badawcze do badań parametrów odrzutu i/lub podrzutu broni strzeleckiej

  Nazwa/Tytuł: Stanowisko badawcze do badań parametrów odrzutu i/lub podrzutu broni strzeleckiej

   

  Data zgłoszenia: 2011-10-24

   

  Numer zgłoszenia: P.396750

   

  Data udzielenia prawa: 2015-09-07

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.222266

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna, Fabryka Broni Łucznik-Radom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Radom PL

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Grażyna Basa

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Stanowisko badawcze do badań parametrów odrzutu i/lub podrzutu broni strzeleckiej zawiera podstawę z prowadnicami oraz co najmniej zespół urządzeń do badania odrzutu broni strzeleckiej i korzystnie zespół urządzeń do badania podrzutu broni oraz układ pomiarowo-rejestrujący. Zespół urządzeń do badania parametrów odrzutu broni strzeleckiej zawiera co najmniej wózek przedni i wózek tylny, z których każdy osadzony jest w prowadnicach podstawy stanowiska i wyposażony w uchwyty na broń, ponadto zawiera co najmniej przetwornik położenia i/lub przetwornik, przyspieszenia, i/lub przetwornik siły. Zespół urządzeń do badania parametrów podrzutu broni strzeleckiej zawiera co najmniej stół i podstawę osi obrotu broni, zamocowane do podstawy stanowiska, przy czym na stole usytuowany jest wózek poprzeczny, ponadto zawiera przetwornik kąta.

 • Stanowisko laboratoryjne do doświadczalnego badania automatyki karabinka, działającego na zasadzie odprowadzenia gazów

  Nazwa/Tytuł: Stanowisko laboratoryjne do doświadczalnego badania automatyki karabinka, działającego na zasadzie odprowadzenia gazów

   

  Data zgłoszenia: 2011-06-14

   

  Numer zgłoszenia: P.395234

   

  Data udzielenia prawa: 2015-03-04

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.221029

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna, Fabryka Broni Łucznik – Radom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Radom PL

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Grażyna Basa

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Stanowisko laboratoryjne do doświadczalnego badania automatyki karabinka, działającego na zasadzie odprowadzenia gazów, charakteryzuje się tym, że zawiera układ pomiarowy i układ badany, który to układ badany posiada konstrukcję modułową, z zespołem wymiennych luf o zróżnicowanych długościach, z węzłem gazowym o zmiennej konfiguracji z zespołem wymiennych suwadeł o zróżnicowanej masie oraz z urządzeniami powrotnymi o różnych charakterystykach.