Stypendia naukowe z WFS

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WAT nr 54/RKR/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów, doktoranci Szkoły Doktorskiej mogą ubiegać się o stypendium naukowe.

Stypendium może być przyznane doktorantowi, który złożył wniosek i wskazał publikacje, którym przyporządkowano co najmniej 40 pkt w wykazach MNiSW/MEIN, i które zostały przyjęte do druku lub opublikowane w poprzednim roku akademickim.

Doktorant będący pracownikiem WAT może ubiegać się tylko o jedno stypendium: albo o stypendium naukowe dla doktorantów albo o stypendium naukowe z tytułu działalności publikacyjnej.

Wnioski można składać w terminie do 30 listopada br. w formie papierowej w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej lub przesłać na adres email: szkola.doktorska@wat.edu.pl.

Zasady przyznawania i wypłacania z WFS stypendiów naukowych dla doktorantów WAT zawiera załącznik nr 4 do ww. Zarządzenia Rektora WAT.

Zarządzenie Rektora oraz wzór wniosku doktoranta dostępne są poniżej.