Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do Szkoły Doktorskiej WAT na rok akademicki 2021/2022

W dniach od 30 sierpnia do 3 września 2021 r. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do Szkoły Doktorskiej WAT na rok akademicki 2021/2022. Celem rozmowy jest sprawdzenie przygotowania i motywacji kandydata do prowadzenia pracy naukowej i jego zainteresowań naukowych w oparciu o przedstawiony projekt badawczy oraz wiedzę ogólną z dyscypliny naukowej.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Zespół Kwalifikacyjny właściwy dla wybranej przez kandydata dyscypliny naukowej.

Rozmowa składa się z dwóch części:

  1. część pierwsza – prezentacja przez kandydata wstępnego projektu badawczego przygotowanego zgodnie z uzgodnioną z potencjalnym promotorem tematyką badawczą – max. 10 min.,
  2. część druga – pytania członków zespołu kwalifikacyjnego


Czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej to ok. 30 minut.

Prezentacja wstępnego projektu badawczego powinna obejmować:

  • zdefiniowanie problemu badawczego (cel, pytania badawcze, hipotezy),
  • proponowaną metodologię,
  • stan badań w zakresie proponowanego tematy projektu,
  • odniesienie do literatury związanej z tematyką projektu.


Liczba przyznanych przez Zespół Kwalifikacyjny punktów z rozmowy kwalifikacyjnej (max. 40 pkt) będzie wynikała z oceny przedstawionego przez kandydata projektu badawczego w zakresie zdefiniowania problemu badawczego (cel, pytania badawcze, hipotezy), proponowanej metodologii, nowatorstwa i oryginalności podjętej problematyki, przedstawienia stanu badań w zakresie projektu i literatury oraz oceny wiedzy, umiejętności i motywacji w zakresie umiejętności uzasadnienia/obrony swojego projektu, ogólnej wiedzy w zakresie dyscypliny naukowej, umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej, w tym spójności i przejrzystości argumentacji i motywacji do prowadzenia pracy badawczej.

 

Informacja o dacie, formie/miejscu i planowanej godzinie rozpoczęcia rozmowy została przesłana na adres email kandydata wskazany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.


Do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w formie zdalnej niezbędne jest połączenie internetowe, przeglądarka internetowa, mikrofon i kamera. Nie wymagane jest instalowanie komunikatora MS Teams. Aby dołączyć do spotkania/rozmowy należy przed planowaną godziną logowania wskazaną w terminarzu, kliknąć na przesłany w emailu link lub skopiować go do przeglądarki i postępować zgodnie ze wskazówkami. Po dołączeniu należy oczekiwać na „wpuszczenie” na rozmowę.

 

Szczegółowe informacje: Jak dojechać do WAT, Plan obiektów WAT i Procedury wejścia do WAT dostępne są na stronie internetowej WAT

 

Ogólny terminarz rozmów kwalifikacyjnych.