None

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe

Informujemy że studenci pragnący ubiegać się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe, powinni w terminie do dnia 7 października 2020 r. złożyć w Dziale Spraw Studenckich pok. 91A (budynek główny):
  • Wniosek o przyznanie studentowi stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe, uzgodniony z właściwym Prodziekanem ds. Studenckich.
  • Oświadczenie.
  • Załączniki potwierdzające wpisane do wniosku osiągnięcia.

Wniosek o oświadczeniu muszą być wypełnione komputerowo.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów Ministra Obrony Narodowej, studentom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe.


Rodzaje znaczących osiągnięć naukowych studenta związanych ze studiami oraz rodzaje znaczących osiągnięć sportowych studenta, na podstawie których można ubiegać się o świadczenie, określa § 2 i § 3 wyżej wymienionego rozporządzenia. Sposób udokumentowania wpisanych do wniosku osiągnięć określa § 4 wyżej wymienione rozporządzenia.


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 261 – 837-147.