Wyniki rekrutacji na studia w WAT (rok akademicki 2021/2022)

Autor zdjęcia: Alicja Szulc
Rekrutacja zasadnicza na JSM i studia I stopnia zakończona

Zakończyła pracę Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, która podjęła decyzje o kwalifikacji na jednolite studia magisterskie (JSM) na kierunki wojskowe oraz na studia I stopnia na kierunkach cywilnych – stacjonarnych i niestacjonarnych. Każdy zarejestrowany może sprawdzić swój status na koncie w Internetowej Rejestracji Kandydatów. Do każdego wstępnie zakwalifikowanego (na studia wojskowe lub cywilne) kandydata została wysłana wiadomość pocztą elektroniczną. Do osób niezakwalifikowanych dodatkowo będą wysłane decyzje pocztą tradycyjną.


Na studia wojskowe wstępnie zakwalifikowano 837 chętnych – spełniających warunki opisane w zarządzeniu nr 3/MON z 4 lutego 2021 r. Każda z tych osób uzyskała minimum 46 punktów rekrutacyjnych, liczonych za wyniki z części pisemnej matury, sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Ci, którzy spełnili warunki zgodnie z wyżej wspomnianym zarządzeniem MON i mieli zbyt mało punktów rekrutacyjnych do wstępnego zakwalifikowania, zostali umieszczeni na liście rezerwowej dla określonego kierunku studiów. Wszystkie osoby spełniające warunki do zakwalifikowania zostaną skierowane przez Wojskowe Komendy Uzupełnień na badania lekarskie do Wojskowych Komisji Lekarskich i badania psychologiczne do Wojskowych Pracowni Psychologicznych. Ci, który otrzymają orzeczenia o kategorii zdrowia „Z” (zdolny do zawodowej służby wojskowej) oraz opinię o braku przeciwskazań psychologicznych do zawodowej służby wojskowej zostaną ostatecznie zakwalifikowani i wpisani na listę studentów – zgodnie z limitem 837 miejsc. Osoby z negatywnymi orzeczeniami z badań lekarskich i psychologicznych otrzymają decyzję o niezakwalifikowaniu. W przypadku wolnych miejsc przyjmowani będą kolejni kandydaci o kategorii zdrowia „Z” z list rezerwowych, posiadający największą liczbę punktów.


Na studia I stopnia cywilne stacjonarne zakwalifikowano 2751 kandydatów na 1660 miejsc, Każda z tych osób uzyskała minimum 20 punktów rankingowych. Nie uruchomiono kierunku eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej – osoby zarejestrowane na ten kierunek zakwalifikowano na inne (wskazane przez nich) kierunki.


Na studia I stopnia cywilne niestacjonarne zakwalifikowano 633 osoby, z których każda uzyskała minimum 15 punktów rankingowych. Nie uruchomiono studiów na kierunkach eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej oraz inżynieria geoprzestrzenna.


UWAGA: Osoby zakwalifikowane na studia muszą do 24 lipca – o ile nie dokonały tego wcześniej – potwierdzić chęć studiowania w WAT, przedstawiając oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, którego kserokopia zostanie wykonana i potwierdzona przez pracownika uczelni. Na studia wojskowe dodatkowo wymagane są (o ile nie zostały złożone wcześniej): zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, kopia odpisu skróconego aktu urodzenia, życiorys w formie opisowej.


Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do wyczerpania limitu miejsc (nie dłużej niż do 24 września):

  • na studia stacjonarne na kierunku infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny;
  • na studia niestacjonarne na kierunki: budownictwo zrównoważone, energetyka, geodezja i kataster, logistyka (profil ogólnoakademicki), mechanika i budowa maszyn, obronność państwa

 

Kandydaci chcący uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, muszą mieć minimalną wartość punktów rankingowych na wybrany kierunek (szczegóły w tabeli poniżej), złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji odpowiedni wniosek i przedłożyć oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości. Po 24 lipca, po przedłożeniu przez chętnych świadectw dojrzałości, może zapaść decyzja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej, również na inne kierunki studiów.