Rekrutacja uzupełniająca na studia w WAT w roku akademickim 2021/2022

Wyniki rekrutacji na studia w WAT w roku akademickim 2021/2022 (po weryfikacji złożonych dokumentów wg stanu na dzień 27 lipca 2021r.)

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR), dokonała weryfikacji złożonych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Osoby wstępnie zakwalifikowane, które nie potwierdziły chęci studiowania poprzez złożenie świadectwa dojrzałości, nie zostały wpisane na listę przyjętych. Aktualny swój status, każdy kandydat może sprawdzić na koncie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Na studia wojskowe, na zwolnione miejsca będą rozpatrywani kandydaci z list rezerwowych, posiadający wymaganą liczbę punktów – UKR będzie się z kandydatami kontaktowała telefonicznie  w celu potwierdzenia chęci podjęcia studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Wymaganym warunkiem do zakwalifikowania jest posiadanie pozytywnych orzeczeń: lekarskiego oraz psychologicznego.


Na studia cywilne stacjonarne – po weryfikacji złożonych dokumentów, będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca na niżej wymienione kierunki studiów do wyczerpania limitu miejsc (nie dłużej niż do 24 września). Warunkiem uczestniczenia w rekrutacji uzupełniającej jest posiadanie wskazanej minimalnej wartości punktów rankingowych:

 • bezpieczeństwo narodowe – min. 37 pkt.,
 • budownictwo zrównoważone – min. 40 pkt.,
 • chemia – min. 30 pkt.,
 • elektronika i telekomunikacja – min. 35 pkt.,
 • energetyka – min. 30 pkt.,
 • geodezja i kataster – min. 40 pkt.,
 • informatyka – min. 64 pkt.,
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny – min. 20 pkt.,
 • inżynieria bezpieczeństwa – min. 25pkt.,
 • inżynieria geoprzestrzenna – min. 30 pkt.,
 • inżynieria materiałowa – min. 25 pkt.,
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo – min. 64 pkt.,
 • logistyka (profil praktyczny) – min. 35 pkt.,
 • lotnictwo i kosmonautyka – min. 40 pkt.,
 • mechatronika – min. 40 pkt.


Na studia cywilne niestacjonarne
– po weryfikacji złożonych dokumentów, będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca na niżej wymienione kierunki studiów do wyczerpania limitu miejsc (nie dłużej niż do 24 września). Warunkiem uczestniczenia w rekrutacji uzupełniającej jest posiadanie wskazanej minimalnej wartości punktów rankingowych:

 • bezpieczeństwo narodowe – min. 15 pkt.,
 • budownictwo zrównoważone – min. 15 pkt.,
 • elektronika i telekomunikacja – min. 20 pkt.,
 • energetyka – min. 20 pkt.,
 • geodezja i kataster – min. 18 pkt.,
 • informatyka – min. 36 pkt.,
 • logistyka (profil ogólnoakademicki) – min. 20 pkt.,
 • logistyka (profil praktyczny) – min. 15 pkt.,
 • mechanika i budowa maszyn – min. 20 pkt.,
 • obronność państwa – min. 15 pkt.


Uwaga: Kandydaci chcący uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej na wybrany kierunek studiów, są zobowiązani złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji WAT odpowiedni wniosek/ankietę osobową i przedłożyć oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.