Rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego (październik)

Została uruchomiona rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego (październik). Rejestracja będzie trwała do 9 września 2022 r.

Została uruchomiona rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego (październik ). Rejestracja będzie trwała do 9 września 2022 r.

 

Rejestracja jest prowadzona na następujące kierunki:

 

bezpieczeństwo narodowe

 • studia stacjonarne – 80 miejsc
 • studia niestacjonarne – 40 miejsc

 

informatyka

 • studia stacjonarne – brak rekrutacji
 • studia niestacjonarne – 40 miejsc

 

obronność państwa

 • studia stacjonarne – 80 miejsc
 • studia niestacjonarne – 40 miejsc

 

zarządzanie

 • studia stacjonarne – 60 miejsc
 • studia niestacjonarne – 40 miejsc

 

Uruchomienie kierunku na wskazanej formie studiów, będzie uzależnione od liczby zarejestrowanych kandydatów – decyzję, po zakończeniu rejestracji kandydatów, podejmie komisja rekrutacyjna dla kierunku.

 

Do 9 września należy założyć konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, wskazując interesujący kandydata kierunek studiów.

 

Po zarejestrowaniu w IRK należy dostarczyć do uczelni osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia - po zakwalifikowaniu będzie należało w dziekanacie przedłożyć dyplom),
 • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.

 

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, dyplom ukończenia studiów I stopnia musi być w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

 

Należy  wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto, którego nr został wygenerowany i podany  podczas rejestracji internetowej.

 

Zapraszamy.