Została uruchomiona rejestracja kandydatów na studia II stopnia

rozpoczynające się od semestru zimowego (październik ). Rejestracja będzie trwała do 10 września 2021 r.
Rejestracja jest prowadzona na następujące kierunki:
  • bezpieczeństwo narodowe - 80 miejsc na studia stacjonarne i 40 na studia niestacjonarne,
  • zarządzanie - 60 miejsc na studia stacjonarne i 40 na studia niestacjonarne.
  • obronność państwa - 80 miejsc na studia stacjonarne i 40 na studia niestacjonarne,,
Uruchomienie kierunku na wskazanej formie studiów, będzie uzależnione od liczby zarejestrowanych kandydatów - decyzję, po zakończeniu rejestracji kandydatów, podejmie komisja rekrutacyjna dla kierunku.
Do 10 września należy założyć konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów, dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty – preferowana forma elektroniczna (skan na adres rekrutacja@wat.edu.pl) lub listownie - tj.:
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu po zakwalifikowaniu na studia (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
  • dokument potwierdzający posiadane kompetencje: suplement lub indeks, albo karta przebiegu studiów, (może być kserokopia lub skan)
oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto, którego nr został wygenerowany i podany podczas rejestracji internetowej.
Zapraszamy.