None

Rekrutacja uzupełniająca w październiku

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, dokonała weryfikacji złożonych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Osoby wstępnie zakwalifikowane, które nie potwierdziły chęci studiowania poprzez złożenie świadectwa dojrzałości, nie zostały wpisane na listę przyjętych. Aktualny status każdy kandydat może sprawdzić na koncie w Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Na studia wojskowe na zwolnione miejsca, zakwalifikowano kolejnych kandydatów z list rankingowych, posiadający wymaganą liczbę punktów.


Na studia cywilne stacjonarne, po weryfikacji złożonych dokumentów, jest prowadzona rekrutacja uzupełniająca do wyczerpania limitu miejsc (nie dłużej niż do 8 października), na niżej wymienione kierunki - warunkiem uczestniczenia w niej, jest posiadanie wskazanej minimalnej wartości punktów rankingowych:

-   biogospodarka – min. 20 pkt., - ZAKOŃCZONA

-   budownictwo – min. 35 pkt.,

-   chemia – min. 25 pkt.,

-   infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny – min. 20 pkt.,

-   inżynieria bezpieczeństwa – min. 20 pkt., - ZAKOŃCZONA

-   inżynieria geoprzestrzenna – min. 20 pkt.,

-   inżynieria kosmiczna i satelitarna – min. 40 pkt., - ZAKOŃCZONA

-   inżynieria materiałowa – min. 20 pkt.,

-   inżynieria systemów bezzałogowych – min. 20 pkt., - ZAKOŃCZONA

-   lotnictwo i kosmonautyka – min. 40 pkt., - ZAKOŃCZONA

-   mechatronika – min. 40 pkt., - ZAKOŃCZONA


Kandydaci chcący uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, muszą mieć minimum wskazaną wartość punktów rankingowych na wybrany kierunek, złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji odpowiedni wniosek/ankietę osobową i przedłożyć oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.

Na studiach niestacjonarnych nie został uruchomiony kierunek „inżynieria geoprzestrzenna”. Rekrutacja uzupełniająca - do wyczerpania limitu miejsc (nie dłużej niż do 8 października)  - na studia niestacjonarne jest obecnie prowadzona na kierunki:

-   bezpieczeństwo narodowe – min. 15 pkt., - ZAKOŃCZONA

-   budownictwo – min. 20 pkt.,

-   elektronika i telekomunikacja – min. 15 pkt., - ZAKOŃCZONA

-   energetyka – min. 15 pkt., - ZAKOŃCZONA

-   geodezja i kataster – min. 15 pkt.,

-   informatyka – min. 30 pkt., - ZAKOŃCZONA

-   logistyka (profil ogólnoakademicki) – min. 15 pkt., - ZAKOŃCZONA

-   logistyka (profil praktyczny) – min. 15 pkt., - ZAKOŃCZONA

-   lotnictwo i kosmonautyka – min. 15 pkt., - ZAKOŃCZONA

-   mechanika i budowa maszyn – min. 15 pkt., - ZAKOŃCZONA

-   mechatronika – min. 15 pkt., - ZAKOŃCZONA

-   obronność państwa – min. 15 pkt., - ZAKOŃCZONA

-   zarządzanie – min. 15 pkt., - ZAKOŃCZONA


Zasady postępowania w rekrutacji uzupełniającej, takie jak dla studiów stacjonarnych, tj. mieć minimalną wartość punktów rankingowych na wybrany kierunek, złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji odpowiedni wniosek/ankietę osobową i przedłożyć oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.