None

Wyniki rekrutacji na jednolite studia magisterskie wojskowe oraz studia pierwszego stopnia. Rekrutacja uzupełniająca.

Wyniki rekrutacji po weryfikacji złożonych dokumentów
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, dokonała weryfikacji złożonych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Osoby wstępnie zakwalifikowane, które nie potwierdziły chęci studiowania poprzez złożenie świadectwa dojrzałości, nie zostały wpisane na listę przyjętych. Aktualny status każdy kandydat może sprawdzić na koncie w Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Na studia wojskowe na zwolnione miejsca, zakwalifikowano kolejnych kandydatów z list rankingowych, posiadający wymaganą liczbę punktów.

Na studia cywilne stacjonarne, po weryfikacji złożonych dokumentów, będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do wyczerpania limitu miejsc (nie dłużej niż do 8 października), na niżej wymienione kierunki – warunkiem uczestniczenia w niej, jest posiadanie wskazanej minimalnej wartości punktów rankingowych:

 • biogospodarka – min. 20 pkt.,
 • budownictwo – min. 35 pkt.,
 • chemia – min. 25 pkt.,
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny – min. 20 pkt.,
 • inżynieria bezpieczeństwa – min. 20 pkt.,
 • inżynieria geoprzestrzenna – min. 20 pkt.,
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna – min. 40 pkt.,
 • inżynieria materiałowa – min. 20 pkt.,
 • inżynieria systemów bezzałogowych – min. 20 pkt.,
 • lotnictwo i kosmonautyka – min. 40 pkt.,
 • mechatronika – min. 40 pkt.,
 • Kandydaci chcący uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, muszą mieć minimum wskazaną wartość punktów rankingowych na wybrany kierunek, złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji odpowiedni wniosek/ankietę osobową i przedłożyć oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.

Na studiach niestacjonarnych nie będzie uruchomiony kierunek „inżynieria geoprzestrzenna”. Rekrutacja uzupełniająca – do wyczerpania limitu miejsc (nie dłużej niż do 8 października) – na studia niestacjonarne będzie obecnie prowadzona na kierunki:

 • bezpieczeństwo narodowe – min. 15 pkt.,
 • budownictwo – min. 20 pkt.,
 • elektronika i telekomunikacja – min. 15 pkt.,
 • energetyka – min. 15 pkt.,
 • geodezja i kataster – min. 15 pkt.,
 • informatyka – min. 30 pkt.,
 • logistyka (profil ogólnoakademicki) – min. 15 pkt.,
 • logistyka (profil praktyczny) – min. 15 pkt.,
 • lotnictwo i kosmonautyka – min. 15 pkt.,
 • mechanika i budowa maszyn – min. 15 pkt.,
 • mechatronika – min. 15 pkt.,
 • obronność państwa – min. 15 pkt.,
 • zarządzanie – min. 15 pkt.,

Zasady postępowania w rekrutacji uzupełniającej, takie jak dla studiów stacjonarnych, tj. mieć minimalną wartość punktów rankingowych na wybrany kierunek, złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji odpowiedni wniosek/ankietę osobową i przedłożyć oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.