None

Wirtualny Dzień Otwarty 2020

Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi dwa rodzaje studiów: pierwszy, to studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, zwane potocznie studiami wojskowymi; drugi rodzaj, to studia cywilne, bez żadnych zobowiązań wobec MON.

Studia wojskowe realizowane są jako pięcioletnie jednolite studia magisterskie i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier (magister, po kierunku logistyka ekonomiczna) oraz mianowaniem na pierwszy stopień oficerski – podporucznik. Studia cywilne realizowane są na takich samych zasadach, jak w każdej politechnice.

Aby rozpocząć studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, należy spełnić warunki określone w przepisach wojskowych, tj. posiadać obywatelstwo polskie, nie być karanym sądownie (mandaty się nie liczą), mieć ukończone 18 lat w chwili powołania do służby kandydackiej, posiadać świadectwo dojrzałości (może być matura międzynarodowa lub uzyskana poza granicami RP uprawniająca do studiowania w kraju wydania), mieć stan zdrowia pozwalający na pełnienie zawodowej służby wojskowej (kategoria „Z”). Skierowania na badania wydaje WKU tym kandydatom, którzy się zarejestrowali w WAT na ten rodzaj studiów. Ponadto, należy wykazać się znajomością języka angielskiego na maturze (jeżeli angielski na maturze nie będzie zdawany, to będzie w WAT test z tego języka), zaliczyć sprawdzian sprawności fizycznej oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną.

Rekrutacja rozpoczyna się od rejestracji, która dla kandydatów na studia wojskowe obejmuje, założenia konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz złożenie w formie papierowej, wniosku do rektora-komendanta o powołanie do służby kandydackiej. Na studia cywilne wystarczy tylko rejestracja w IRK. Po uzyskaniu wyników matury, należy je obowiązkowo wprowadzić w IRK – będą one stanowiły podstawę do obliczenia punktów rankingowych.

Na wszystkie kierunki uwzględniamy trzy przedmioty obowiązkowe na maturze: ma¬tema¬ty¬ka, język ob¬cy nowożyt¬ny, język pol¬ski – jeżeli matura będzie tylko na poziomie podstawowym, to uzyskane wyniki należy pomnożyć jeszcze przez 0,5 – oraz przedmiot dodatkowy, którym w zależności od kierunku może być: fi¬zyka, chemia, informatyka, geografia, historia, WOS lub biologia. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie będzie któregoś z wcześniej wymienionych przedmiotów, to punkty policzymy z trzech lub nawet dwóch przedmiotów. Szczegóły możesz sprawdzić w tabelach na naszych stronach: studia wojskowe, studia cywilne.

Na studia wojskowe dodatkowo przeprowadzany jest sprawdzian sprawności fizycznej, który obejmuje trzy konkurencje. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie 3 punktów rankingowych, na 15 – można je uzyskać z jednej konkurencji lub po jednym z każdej. Kolejnym elementem egzaminu dla kandydatów na studia wojskowe, jest rozmowa kwalifikacyjna, za którą należy otrzymać minimum 1 pkt na 5. Szczegóły sprawdzianu z WF i rozmowy kwalifikacyjnej możesz sprawdzić TUTAJ.

Po obliczeniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną punktów rankingowych, dla każdego kierunku sporządzana jest lista rankingowa, na podstawie której następuje kwalifikacja do przyjęcia na kierunek tylu osób, ile wynosi ustalony limit miejsc na ten kierunek. Jedynym kryterium jest liczba punktów rankingowych – nie ma znaczenia podczas kwalifikacji, na którym miejscu kierunek był wpisany w IRK – przypomnę, że można podać trzy kierunki na każdym rodzaju i formie studiów.

O zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, każdy kandydat będzie powiadomiony za pośrednictwem konta w IRK oraz pocztą elektroniczną. Planujemy to na 24 sierpnia. Do 29 sierpnia, będzie należało potwierdzić chęć studiowania w WAT poprzez dostarczenie świadectwa dojrzałości w określonej formie. Przewidujemy, że będzie to mógł być np. pdf, przesłany w formie elektronicznej (oryginał do potwierdzenia zgodności, będzie musiał być przedstawiony pracownikowi uczelni w późniejszym terminie). Na podstawie tego dokumentu, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokona weryfikacji podanych przez kandydata wyników. Również do 29 sierpnia kandydaci na studia wojskowe muszą dostarczyć inne dokumenty, o ile nie zostały one przedłożone wcześniej, jak np. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, życiorys czy odpis aktu urodzenia.

Osoby przyjęte na studia wojskowe, które potwierdzą chęć studiowania w WAT, zostaną wpisane na listę studentów i otrzymają w WKU skierowanie do WAT na określony dzień – 10 lub 11 września – do rozpoczęcia służby kandydackiej. Służba ta rozpocznie się od podstawowego szkolenia wojskowego.

Osoby przyjęte na studia cywilne otrzymają z WAT informację o terminie i miejscu rozpoczęcia roku akademickiego od października.