None

Została uruchomiona rejestracja kandydatów na studia II stopnia

Została uruchomiona rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego (październik). Rejestracja będzie trwała do 11 września 2020 r.

Rejestracja jest prowadzona na następujące kierunki:

  • bezpieczeństwo narodowe – 80 miejsc na studia stacjonarne i 40 na studia niestacjonarne,
  • obronność państwa – 80 miejsc na studia stacjonarne i 40 na studia niestacjonarne„
  • zarządzanie – 60 miejsc na studia stacjonarne i 40 na studia niestacjonarne.


Uruchomienie kierunku na wskazanej formie studiów, będzie uzależnione od liczby zarejestrowanych kandydatów – decyzję, po zakończeniu rejestracji kandydatów, podejmie komisja rekrutacyjna dla kierunku.


Do 11 września należy założyć konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów, dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty – preferowana forma elektroniczna (skan na adres rekrutacja@wat.edu.pl) lub listownie – tj.:

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu po zakwalifikowaniu na studia (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
  • dokument potwierdzający posiadane kompetencje: suplement lub indeks, albo karta przebiegu studiów, (może być kserokopia lub skan)


oraz  wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto, którego nr został wygenerowany i podany  podczas rejestracji internetowej.

Zapraszamy.