None

Zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji

Mając na uwadze informacje o przesunięciu egzaminów maturalnych, informujemy że Wojskowa Akademia Techniczna wprowadziła także zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji na studia wojskowe oraz cywilne, tak by nasi kandydaci – maturzyści nie znaleźli się w sytuacji bez możliwości wyboru kierunku studiów w Wojskowej Akademii Technicznej.

Podane w zasadach rekrutacji na studia wojskowe oraz studia cywilne terminy poszczególnych elementów rekrutacji, zostały dostosowane do aktualnie wprowadzanych przepisów.

Wszelkie inne zmiany będą ogłaszane na naszej stronie internetowej www.wat.edu.pl , a do zarejestrowanych w IRK kandydatów, wyślemy powiadomienia pocztą elektroniczną.

Przedstawiamy najnowsze ustalenia:

Rejestrację kandydatów na jednolite studia magisterskie, tzw. studia wojskowe, prowadzimy do 30 czerwca;

W terminie 17–21 sierpnia (jeden dzień) dla kandydatów na studia wojskowe przeprowadzimy sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną;

Przesunęliśmy do 29 sierpnia termin składania wniosku o powołanie do służby kandydackiej oraz innych dokumentów związanych z rekrutacją na jednolite studia magisterskie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego przez osoby, które zarejestrowały się w IRK do 30 czerwca;

Przesunęliśmy do 29 sierpnia możliwość dostarczenia przez WKU orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych;

Opłata rekrutacyjna może być wniesiona bezpośrednio przed rozpoczęciem kwalifikacji na studia, tj. w sierpniu – dotychczas wniesione opłaty zachowują ważność;

Rejestrację kandydatów na studia cywilne I stopnia prowadzimy do 21 sierpnia;

24 sierpnia UKR podejmie decyzję w sprawie zakwalifikowania do przyjęcia na studia na poszczególne kierunki oraz nieprzyjęcia na studia zarówno cywilne, jak i wojskowe – nastąpi ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz nieprzyjętych);

25–29 sierpnia – dostarczanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

od 30 do 31 sierpnia – weryfikacja przez UKR list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i 1 września ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji/przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów poszczególnych kierunków);

Powołanie do służby kandydackiej, tj. rozpoczęcie podstawowego szkolenia wojskowego, planujemy 10 i 11 września;

Podane wyżej terminy mogą jeszcze ulec zmianie, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i związanych z nią komunikatów organów państwowych.


Informacje na temat rekrutacji na jednolite studia magisterskie w charakterze kandydata na  żołnierza zawodowego oraz studia cywilne I i II stopnia udzielane są telefonicznie: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, 601 201 485 oraz za pomocą poczty elektronicznej rekrutacja@wat.edu.pl


Serdecznie zapraszamy na studia w Wojskowej Akademii Technicznej.