Wywiad z rektorem-komendantem WAT w „Przeglądzie Technicznym”

„70 lat kuźni inżynierów wojskowych” to tytuł wywiadu z płk. prof. dr. hab. inż. Przemysławem Wachulakiem, rektorem-komendantem WAT. Rozmowa została opublikowana w grudniowym wydaniu „Przeglądu Technicznego”. Zachęcamy do lektury.

Z rektorem-komendantem Wojskowej Akademii Technicznej płk. prof. dr. hab. inż. Przemysławem Wachulakiem rozmawia Bronisław Hynowski.

 

– Wojskowa Akademia Techniczna została utworzona zaledwie 6 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej, jako pierwsza w Wojsku Polskim uczelnia mająca kształcić inżynierów wojskowych. Czy tamte cele i zadania pozostają aktualne?

 

– Zadaniem Wojskowej Akademii Technicznej było szkolenie i przygotowywanie słuchaczy do objęcia kierowniczych stanowisk technicznych w Wojsku Polskim oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie techniki wojskowej. WAT po dziś dzień kontynuuje chlubne tradycje szkół wojskowych z drugiej połowy XVIII w.: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Artylerii oraz Szkoły Inżynierii Wojskowej. „Omnia pro Patria" –  „Wszystko dla Ojczyzny" – ta ciągle aktualna dewiza towarzyszy nam wszystkim, żołnierzom, studentom, pracownikom i absolwentom Akademii.

 

Historia Wojskowej Akademii Technicznej jest źródłem, z którego czerpiemy inspiracje i siłę na przyszłość, źródło to napędza nas do działania i umacnia w przekonaniu potrzeby istnienia WAT, a także motywuje do kontynuowania naszego rozwoju dla dobra Sił Zbrojnych, naszego kraju, nauki i naszej gospodarki. WAT jest unikalnym połączeniem środowisk wojskowo-cywilnych, synergią, która nie występuje nigdzie indziej i w tym kontekście WAT jest uczelnią unikalną. Dowodem tego są rzesze absolwentów, którzy co roku opuszczają mury naszej uczelni, zdolnych, znakomicie wykształconych i potrzebnych zarówno w Wojsku Polskim, jak i na rynkach cywilnych, nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Dowodem tego są również młodzi ludzie, którzy pragną kształcić się w Akademii, którzy chcą rozwijać się naukowo, związać swą przyszłość z najnowocześniejszymi technologiami i specjalizacjami naukowymi i w tym celu aplikują na nowoczesne, unikalne kierunki studiów realizowane w WAT. Dzięki studentom i dla studentów uczelnia się rozwija, a dzieje się to wysiłkiem i staraniami całej naszej akademickiej społeczności, zaś w szczególności kadry wojskowej i naukowo-dydaktycznej.

 

– WAT praktycznie od początku istnienia ma znaczący wkład w rozwój techniki, technologii i rozwiązań naukowych wykorzystywanych w wielu dziedzinach wojskowych i cywilnych. Które z nich warto szczególnie przypomnieć?

 

– Na początek może te najbardziej czasowo odległe. To między innymi wynaleziony w latach 60. przez naukowców WAT pierwszy polski laser, pierwszy komputer analogowy ELWAT, produkowany później przez ELWRO Wrocław, czy bardzo nowoczesny w 1970 r. grafoskop. Nie można też pominąć rozwijanych od 1975 r. nowych klasach związków ciekłokrystalicznych. W WAT opracowane zostały układy ABS do samochodów Fiat 125p i Polonez, instrumentarium chirurgiczne do korekcji deformacji kręgosłupa, które „rośnie wraz z dzieckiem”, unikalne rozwiązania konstrukcyjne kratownic do zbrojenia betonu, nowatorskie konstrukcje radarów z lat 90., kamera holograficzna do badania naprężeń konstrukcji, czy też termograf mikrofalowy do diagnozowania nowotworów. Opracowaliśmy na przestrzeni lat również bardzo dożo nowatorskich i unikalnych rozwiązań technologicznych na potrzeby Sił Zbrojnych. Wiele z nich zostało wdrożonych. Technologie fotoniczne, systemy laserowe i optoelektroniczne stanowią dzisiaj nieodłączny element urządzeń wojskowych, medycznych, naukowych, a także sprzętu i urządzeń powszechnego użytku.

 

– Wojskowa Akademia Techniczna na przestrzeni 70. lat wypracowała sobie rozpoznawalność i renomę nie tylko w kraju, ale i na świecie. Czy innowacyjne rozwiązania uczelni są doceniane?

 

– Przedstawiciele naszej uczelni są obecni wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy najważniejsze w kontekście nauki i rozwoju nowoczesnych technologii. Jesteśmy aktywni w strukturach Europejskiej Agencji Obrony, gdzie reprezentuje nas dwunastu przedstawicieli, w tym dziesięciu aktywnych w panelach technicznych. Specjaliści WAT biorą również czynny udział w ośmiu panelach technicznych NATO Science and Technology Organization, redagujemy, edytujemy prestiżowe, wysoko punktowane czasopisma naukowe krajowe i zagraniczne. Jako rozpoznawalna na świecie instytucja naukowo-badawcza nadal aktywnie prowadzimy badania naukowe, opracowujemy nowatorskie rozwiązania techniczne i technologiczne.

 

Bezsprzecznym dowodem na innowacyjność i skuteczność naszych badań są dwie nagrody „Defender" tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego za Bezpieczny System Komunikacji Multimedialnej oraz Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów SkanDRON. WAT miał również zaszczyt być współorganizatorem konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za opracowanie koncepcji i realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego (BSP) lub Bezzałogowego Systemu Morskiego (BSM) do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, konkursu, w którym nasi studenci i młodzi pracownicy odnieśli ogromny sukces.

 

– Wyniki konkursów potwierdzają, że w WAT studiują najzdolniejsi i pracują najlepsi naukowcy, a jak to się przekłada na program nauczania, jak również na liczby?

 

– Oferta dydaktyczna WAT jest systematycznie rozszerzana, udoskonalana i uatrakcyjniana. W tym roku akademickim obejmuje ona 28 kierunków prowadzonych na wszystkich poziomach i formach studiów. Wśród nowatorskich w skali kraju kierunków studiów, które znalazły się w ofercie Akademii, są m. in.: geodezja i kataster, infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, inżynieria systemów bezzałogowych czy budownictwo zrównoważone. Szczególną uwagę kandydatów na żołnierzy zawodowych skupiają niezmiennie takie kierunki jak: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, inżynieria bezpieczeństwa, a także uruchomiony w minionym raku akademickim kierunek logistyka ekonomiczna. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się kształcenie i rozwój naukowy w utworzonej dwa lata temu Szkole Doktorskiej.

 

W tym roku akademickim naukę na kierunkach prowadzonych w WAT podjęło prawie 10 tys. studentów, w tym ponad 3 tys. studentów wojskowych. Naukę na pierwszym roku rozpoczęło ok. 3 tys. studentów, w tym ponad 800 kandydatów na żołnierzy zawodowych, zgodnie z limitem określonym przez MON. Realizację procesu dydaktycznego w Akademii zapewnia ponad 950 nauczycieli akademickich, 95 profesorów, ponad 120 doktorów habilitowanych, 480 doktorów i 260 magistrów. To nie tylko liczby, to przede wszystkim ludzie, zdolni młodzi studenci i pełni pasji żołnierze, oficerowie oraz pracownicy kadry naukowo-dydaktycznej z ogromnym zapleczem intelektualnym, chęcią odkrywania prawdy o świecie i poszerzania wiedzy. To jest największy potencjał Wojskowej Akademii Technicznej i nasza największa wartość.

 

W poprzednim roku akademickim, pomimo pandemii i związanych z nią ograniczeń, wprowadziliśmy znaczące zmiany praktycznie we wszystkich programach studiów, aktualizując ich treści, a także wspierając naszych najmłodszych studentów w dopasowaniu stanu ich wiedzy pozyskanej ze szkoły średniej do poziomu wymaganego w WAT. Rozpoczęliśmy również trudny etap systemowego wprowadzania przez Akademię programów studiów w języku angielskim, poszerzając naszą ofertę dydaktyczną dla studentów krajowych i zagranicznych. Właśnie w odpowiedzi na wymagający i dynamicznie zmieniający się krajowy i zagraniczny rynek pracy wdrażamy nowatorskie kierunki studiów, dzięki czemu Wojskowa Akademia Techniczna to miejsce dla tych, którzy w przyszłości będą poszukiwanymi i docenianymi specjalistami w kraju i na świecie.

 

– Oprócz dydaktyki WAT słynie z licznych osiągnięć naukowych. Jakie są te najnowsze, najbardziej znaczące?

 

– Działalność naukowa jest bardzo mocnym filarem Akademii. Tylko w 2020 r. nasza kadra naukowa opublikowała ponad 700 artykułów naukowych, z których 657 ukazało się w wysoko punktowanych czasopismach, co oznacza wzrost o 38 % w stosunku do roku 2019 (475). Rozpoczęliśmy realizację ponad 140 nowych projektów naukowych, finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych, w tym w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Obecnie w Akademii realizowanych jest łącznie ponad 400 prac o charakterze badawczo-rozwojowym. Wiele z nich ma znaczenie strategiczne, nakierowane na zaspokojenie potrzeb rozwojowych i modernizacyjnych polskich Sił Zbrojnych.

 

Bezpieczeństwu i obronności państwa służą technologie, jakie rozwijamy w 11 najnowszych projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod kryptonimem SZAFIR. W ramach tego programu pracujemy między innymi nad architekturą komputera kwantowego i kryptologią kwantową. Konstruujemy narodowy system satelitarnego pozyskiwania danych niezbędnych do rozpoznawania pola walki PIAST (Polish ImAging SaTellittes). Projektujemy inteligentną mapę życia, dzięki której drony wyposażone w sensory biomedyczne pozwolą ocenić stan zdrowia osób poszkodowanych w starciach zbrojnych. Wyposażamy rakiety w coraz lepsze głowice optoelektroniczne, czy też współpracujemy z Centrum Badań Kosmicznych i z NASA nad pomiarami do instrumentu GLOWS w ramach sondy kosmicznej NASA Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP).

 

Nasze prace w ostatnim roku przyczyniły się również znacząco do walki z epidemią COVID-19, czego przykładem jest opracowany przez naukowców WAT we współpracy z partnerem przemysłowym system FACE-COV do wykrywania i monitorowania symptomów zakażenia koronawirusem. Nie sposób tu wymienić wszystkich tematów, które w Akademii realizujemy.

 

– Rozwój Wojskowej Akademii Technicznej nie byłby możliwy bez inwestycji w infrastrukturę badawczą i logistyczną. Które z nich są najbardziej znaczące?

 

– Aktualnie prowadzimy w Akademii 9 dużych inwestycji budowlanych na kwotę prawie 311 mln zł (częściowo dofinansowanych z dotacji celowych MON). Tylko w 2021 r. zaplanowano 51 zadań inwestycyjnych na kwotę ok. 93 mln zł, w tym na 31,2 mln zł w ramach dotacji MON. Takim zadaniem jest np. Radiowe Centrum Naukowo-Dydaktyczne. W najbliższych latach natomiast dzięki środkom zagwarantowanym w już podpisanych umowach dotacyjnych powstaną m. in.: Centrum Innowacji  Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki i kompleks dydaktyczny WAT z przeznaczeniem dla Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego. Inwestycje te pozwolą rozszerzyć zakres naszej działalności naukowej i dydaktycznej, wspierając jednocześnie nasz rozwój.

 

–  Życząc powodzenia Jubilatce w realizacji ambitnych planów dydaktycznych i naukowo-badawczych, bardzo dziękuję za rozmowę.

 

– Bardzo serdecznie dziękuję Panu Redaktorowi za możliwość przedstawienia informacji o Wojskowej Akademii Technicznej w tak ważnym dla nas wszystkich jubileuszu 70-lecia naszej Uczelni i gorąco zapraszam do aplikowania na WAT na studia wojskowe i cywilne, do dołączenia do naszej unikalnej społeczności akademickiej.

 

–  Dziękuję za rozmowę. 

 

Źródło: przegląd-techniczny.pl