Szkolenie dla podchorążych WAT z Ustawy o obronie Ojczyzny

5 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Mariusz Maciejewski
Jakie zmiany czekają obecnych studentów wojskowych w związku z wejściem w życie Ustawy o obronie Ojczyzny? Kwestie te wyjaśnili przedstawiciele Departamentu Kadr MON podczas szkolenia zorganizowanego 25 kwietnia 2022 r. w Wojskowej Akademii Technicznej. Omówiono też zasady przydziału absolwentów do poszczególnych jednostek wojskowych.

Szkolenie dla podchorążych WAT odbyło się w związku z wprowadzeniem Ustawy o obronie Ojczyzny – nowe przepisy zaczęły obowiązywać 23 kwietnia 2022 roku. Ogólne założenia ustawy w kontekście zmian dla podchorążych omówił płk Grzegorz Mizura, naczelnik  Wydziału Polityki Kadrowej i Planowania Zasobów Departamentu Kadr MON. Ustawa  wprowadza nowy rodzaj służby wojskowej w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej. Służbę kandydacką zastąpi służba zawodowa, która będzie poprzedzona dobrowolną zasadniczą służbą wojskową podczas pierwszego roku studiów. Każdy kandydat od dnia stawienia w uczelni odbędzie szkolenie podstawowe, które potrwa do 28 dni i zakończy się uroczystą przysięgą wojskową. Powołanie do zawodowej służby wojskowej odbędzie się na wniosek podchorążego po ukończeniu pierwszego roku studiów.

 

Przepisy przejściowe dla podchorążych I, II, III i IV roku studiów

 

Przepisy ustawy weszły w życie w trakcie obowiązywania w uczelni służby kandydackiej, dlatego podchorążych I, II, III i IV roku studiów będą obowiązywać przepisy przejściowe. I tak studenci I roku zakończą go na dotychczasowych zasadach. Zawodową służbę wojskową na drugim roku rozpoczną jednak pod pewnymi warunkami. To m.in. ukończenie pierwszego roku studiów bez zaległości w nauce, złożenie wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej oraz podpisanie umowy o zwrot kosztów nauki. W przypadku niespełnienia tych warunków żołnierz będzie mógł pełnić zawodową służbę wojskową w wybranej jednostce wojskowej w korpusie szeregowych bądź podoficerów (w zależności od posiadanego stopnia wojskowego), w terytorialnej służbie wojskowej lub w aktywnej rezerwie. Jeśli nie skorzysta z żadnego z przedstawionych rozwiązań zostanie zwolniony z pełnienia służby kandydackiej i przeniesiony do rezerwy pasywnej.

 

Podchorążowie II, III i IV roku rozpoczną zawodową służbę wojskową pod warunkiem złożenia wniosku oraz podpisania umowy o zwrot kosztów związanych z odbyciem nauki. Rozkazy powołujące żołnierzy do służby zawodowej wyda Dyrektor Departamentu Kadr MON. Ustawa nie przewiduje dodatkowych rygorów dotyczących wypełnienia obowiązku nauki, dlatego podchorążowie II, III i IV roku będą mieć pół roku na wyrównanie zaległości związanych ze studiami. W przypadku, gdy termin ten nie zostanie zachowany, Rektor-Komendant rozpocznie procedurę skreślenia żołnierza z listy studentów i zwolnienia z zawodowej służby wojskowej pełnionej w uczelni. W takim przypadku żołnierz również będzie mógł dalej pełnić zawodową służbę wojskową w jednostce wojskowej, terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie. Te same zasady dotyczą podchorążych, którzy nie złożą wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej lub nie podpiszą nowej umowy o zwrot kosztów za naukę, ale w tym przypadku będą zobowiązani do zwrotu kosztów za dotychczasowe kształcenie.

 

Podchorążowie V roku będą pełnić służbę do ukończenia studiów na dotychczasowych warunkach – powołanie żołnierzy do zawodowej służy wojskowej nastąpi po promocji oficerskiej.

 

Zgodnie z nową ustawą po pierwszym roku studiów odbędzie się egzamin na podoficera, po którym podchorążowie zostaną awansowani do stopnia kaprala. Awans będzie możliwy co roku, nie co semestr, jak dotychczas. Warunkiem awansu będzie brak zaległości w nauce, średnia ocen minimum 3.51, bardzo dobra ocena z opiniowania służbowego oraz brak wyroków za przestępstwo karne lub karno-skarbowe i kar dyscyplinarnych.

 

Zwiększenie liczby podchorążych i wynagrodzenia

 

W myśl Ustawy o obronie Ojczyzny Siły Zbrojne RP zwiększą swoją liczebność do 300 tys. żołnierzy. Oznacza to również znaczny wzrost liczby podchorążych na uczelniach wojskowych. W najbliższym czasie coroczne nabory do uczelni wojskowych osiągną poziom ok. 2500 studentów. Z dniem wejścia w życie nowej Ustawy znacząco wzrasta również uposażenie podchorążych. Za wyjątkiem obecnego ostatniego roku studiów pozostali podchorążowie po powołaniu do zawodowej służby wojskowej otrzymają wynagrodzenie w wysokości najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (w 2022 r. kwota ta wynosi 4560 zł). Takie same warunki finansowe dotyczyć będą również osób powoływanych od tego roku do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na pierwszym roku studiów. Z każdym kolejnym rokiem studiów wysokość miesięcznego wynagrodzenia podchorążego będzie systematycznie wzrastać i zależeć od posiadanego stopnia wojskowego. Dodatkowym atutem dla żołnierzy i ich rozwoju jest postępująca modernizacja Sił Zbrojnych RP, w tym zakupy nowoczesnego sprzętu, który będą eksploatować, jako specjaliści w jednostkach wojskowych.

 

„Waszym najważniejszym obowiązkiem jest teraz nauka i doskonalenie sprawności fizycznej. Mam nadzieję, że wywiążecie się z niego jak najlepiej, tak by móc potem solidnie wykonywać swoje obowiązki względem przyszłej jednostki i Ojczyzny” – podsumował płk Grzegorz Mizura. 

 

Zasady przydziałów do jednostek wojskowych

 

Płk Ireneusz Gęśla z Departamentu Kadr MON odniósł się do kwestii przygotowania przydziałów żołnierzy do jednostek wojskowych po studiach w WAT. Poprzedza go analiza potrzeb w jednostkach, którą przeprowadzają ich dowódcy. Weryfikacja ta rozpoczyna się w połowie roku szkoleniowego, tj. w styczniu. Listy zapotrzebowań trafiają następnie do Departamentu Kadr MON, który podejmuje decyzję o rozdysponowaniu żołnierzy. Przydzielaniem żołnierzy na poszczególne stanowiska zajmuje się powołana do tego zadania komisja, która dysponuje zarówno listą wakatów w jednostkach jak i rankingiem podchorążych utworzonym przez WAT na podstawie osiągniętych przez nich wyników nauki. Każdy absolwent otrzymuje kilka propozycji dalszej służby z listy dostępnych w danym roku stanowisk zgodnych z wyuczoną specjalnością.  

 

Szansę na uzyskanie najlepszego stanowiska mają absolwenci z najwyższą lokatą ukończenia studiów. „Kierujemy się przede wszystkim potrzebami Sił Zbrojnych RP i priorytetami wytyczonymi przez przełożonych w zakresie uzupełnienia pierwszych stanowisk oficerskich” – podkreślił płk Ireneusz Gęśla. Absolwenci studiów pięcioletnich obejmują na ogół stanowiska dowódców plutonów. Obecnie w związku z wojną na Ukrainie pierwszeństwo w obsadzaniu stanowisk mają oddziały dyslokowane we wschodniej części Polski.

 

Podczas szkolenia poruszono również kwestię małżeństw, w których oboje małżonków jest oficerami. Najczęściej pojawiającym się problemem jest służba w jednym garnizonie. Jak wyjaśnił płk Gęśla, każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, tak aby zapewnić absolwentom dalszą służbę wojskową w tym samym garnizonie lub w pobliskich jednostkach wojskowych.

 

Na zakończenie szkolenia podchorążowie mieli możliwość zadawania pytań. Niektóre z nich nie spotkały się z jednoznaczną odpowiedzią, ponieważ szczegółowe regulacje zostaną wprowadzone w życie opracowywanymi właśnie aktami wykonawczymi do ustawy (rozporządzenia, decyzje) lub są w gestii Rektora-Komendanta WAT.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Mariusz Maciejewski

 

* * *

 

Ustawa o obronie Ojczyzny kompleksowo porządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych RP, zastępując kilkanaście aktów prawnych w tym m. in. ustawę z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony. Do głównych celów ustawy, która konsoliduje regulacje dotychczas znajdujące się w kilkunastu różnych ustawach należy m. in.: zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz daje możliwość lepszego wyszkolenia żołnierzy. Zapisy mają ułatwić także służbę ochotnikom, którzy chcieliby odbyć przeszkolenie. Stworzony zostanie nowy system zachęt dla kandydatów do służby.