Studenci WAT będą odbywać praktyki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji

3 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Mariusz Maciejewski
Realizacja praktyk studenckich i aktywizacja zawodowa studentów WAT to główne obszary porozumienia zawartego 20 października 2021 r. pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Motoryzacji PIMOT.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez rektora-komendanta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka i dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – PIMOT dr. hab. inż. Witolda Lutego. 

 

„Wspieramy starania naszych studentów w poszukiwaniu pracy zgodnie ze zdobytymi w murach naszej uczelni kompetencjami, szczególnie tych osób, które są już na ostatnim roku studiów. Stwarzamy możliwości odbycia praktyk w czołowych polskich firmach i instytucjach. Bardzo się cieszę, że Przemysłowy Instytut Motoryzacji będzie kolejną instytucją, w której nasi studenci mogą w praktyce zweryfikować wiedzę nabytą podczas studiów, a docelowo znaleźć zatrudnienie” – powiedział rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

 

Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji potwierdził, że porozumienie zapewnia  dostęp do szerokiego rynku doskonale wykształconych inżynierów. W Instytucie pracuje obecnie wielu absolwentów WAT, m.in. kierunku mechatronika. „Te osoby wyraźnie się wyróżniają w zakresie posiadanych kompetencji” – zapewniał dr hab. inż. Witold Luty. „Naszą misją jest wsparcie gospodarki. Chcielibyśmy więc wyszukiwać najlepszych absolwentów” – podkreślił dyrektor. Staż czy praktyka to czas weryfikacji wiedzy i umiejętności, w przypadku oceny pozytywnej Instytut gwarantuje przyszłemu pracownikowi nie tylko godziwe wynagrodzenie, ale również możliwość rozwoju naukowego poprzez realizację doktoratu.

 

W ramach zawartej umowy strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w obszarze informowania i umożliwienia odbycia praktyk i staży w PIMOT przez studentów i absolwentów WAT, rozpowszechniania przez uczelnię informacji o Instytucie, jako zaufanym pracodawcy oraz współorganizowania przez obie instytucje seminariów, spotkań czy wykładów otwartych. Udział studentów WAT w tego rodzaju przedsięwzięciach ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem. Jej wymiernym efektem będzie płynne zatrudnianie absolwentów Akademii, szczególnie kierunków cywilnych.

 

„Możliwość odbycia staży i praktyk stanowi ogromną szansę dla naszych studentów. Odpowiada naszym potrzebom i oczekiwaniom. Dodatkowo zachęcamy do udziału w Tygodniu Kariery WAT, w ramach którego firmy prezentują się naszym studentom. Jest to doskonała okazja, żeby nawiązać kontakt z przyszłymi pracownikami” – mówiła dr hab. Monika Szyłkowska, prorektor ds. studenckich WAT.  

 

Obie strony umowy zapewniły, że są otwarte na rozszerzenie współpracy w zakresie realizacji wspólnych prac naukowo-badawczych, w tematach podejmowanych na wydziałach akademickich uczelni.

 

W spotkaniu uczestniczyli prorektorzy WAT: ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, ds. kształcenia dr hab. inż. Kazimierz Worwa, ds. naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, w imieniu prorektora ds. rozwoju – płk dr inż. Tomasz Muszyński. Wydziały akademickie reprezentowali: dyrektor Instytutu Optoelektroniki dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Zbigniew Tarapata i prodziekan ds. kształcenia i rozwoju Wydziału Elektroniki dr hab. inż. Jacek Jakubowski.

 


 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut badawczy prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu: motoryzacji, doskonalenia pojazdów, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, alternatywnych źródeł zasilania pojazdów oraz paliw, biopaliw i odnawialnych zasobów energii. Instytut zapewnia merytoryczne wsparcie dla organów administracji państwowej realizujących strategiczne cele związane z bezpieczeństwem transportu, ochroną środowiska i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Mariusz Maciejewski