Ruszyły CyberSKS-y – Samowolne Konsultacje Studenckie Wydziału Cybernetyki

3 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. szer. pchor. Julia Słowińska
Zajęcia organizowane przez studentów dla studentów, czyli Samowolne Konsultacje Studenckie CyberSKS-y to inicjatywa podchorążych Wydziału Cybernetyki WAT. Zagadnienia, które należy opanować podczas studiów, a których zrozumienie może sprawiać trudność objaśniane są studentom przez ich starszych kolegów w formie zajęć stacjonarnych, jak również z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Pierwsze CyberSKS-y odbyły się 28 kwietnia 2022 r. Wzięło w nich udział 25 studentów pierwszego roku studiów wojskowych Wydziału Cybernetyki. Zajęcia poprowadził pomysłodawca studenckich konsultacji sierż. pchor. Jakub Grątkiewicz, student III roku informatyki (realizujący studia w trybie indywidualnym).

 

„Pierwszy rok na uczelni jest wymagający i bardzo ważny. Przedmioty, z którymi się wtedy spotykamy są podstawą naszych pięcioletnich studiów. Nieprawidłowe przepracowanie zagadnień z początkowego etapu nauki zdecydowanie utrudnia dalszą edukację na kierunkach prowadzonych na Wydziale Cybernetyki. Stąd powstała inicjatywa, która ma pomóc studentom pierwszego roku właściwie przygotować się na dalsze cztery lata kształcenia. Dla nas, ich starszych kolegów, jest to również bardzo dobra okazja do powtórzenia materiału. Dodatkowo, jako przyszli oficerowie mamy możliwość rozwijać nasze kompetencje wychowawcze i dydaktyczne” – podkreśla pchor. Grątkiewicz.

 

Proces prowadzenia konsultacji i ustalania ich terminów odbywa się według prostych zasad. Studenci zgłaszają potrzebę realizacji zajęć podając zakres materiału do koordynatora CyberSKS-ów. Następnie koordynator ustala osobę prowadzącą konsultacje oraz ich termin. Informacja o zajęciach prowadzonych w ramach CyberSKS-ów przekazywane są za pomocą kanału komunikacyjnego na platformie Microsoft Teams. Po przeprowadzeniu konsultacji, do zadań koordynatora i osoby prowadzącej zajęcia należy sporządzenie raportu z przebiegu CyberSKS-ów.

 

W ramach pierwszych konsultacji omówiono zagadnienia dotyczące przedmiotu „Wprowadzenie do programowania”. Podczas części teoretycznej zajęć wykorzystano liczne autorskie przykłady kodu. W części praktycznej studenci mogli zweryfikować pozyskaną wiedzę wspólnie rozwiązując zadania. Konsultacje spotkały się z bardzo dużym zaangażowaniem studentów, którzy zadawali wiele pytań oraz zgłaszali różne problemy do wyjaśnienia.

 

Inicjatywa wspierana jest przez kadrę dydaktyczną Wydziału Cybernetyki. „Wśród podchorążych panuje duży zapał, żeby pomagać koleżankom i kolegom, którzy wymagają dodatkowej pracy w opanowaniu niektórych zagadnień realizowanych podczas studiów. Ten zapał nie tylko można, ale należy podtrzymywać i wspierać zarówno merytorycznie, jak i organizacyjnie, dlatego kadra dydaktyczna Wydziału Cybernetyki popiera tę bardzo wartościową inicjatywę podchorążych. W myśl zasady Verba docent, exempla trahunt (Słowa uczą, przykłady pociągają) dzięki CyberSKS-om liczymy na to, że przykład prowadzących zajęcia starszych podchorążych zmotywuje młodszych studentów do systematycznej pracy” – podkreśla płk dr inż. Rafał Kasprzyk, zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki WAT.

 

W planach są już kolejne konsultacje z zagadnień, które należy opanować podczas studiów. Inicjatywa CyberSKS-ów zapoczątkowana została przez podchorążych Wydziału Cybernetyki, ale skierowana jest zarówno do studentów wojskowych, jak i cywilnych.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. st. szer. pchor. Julia Słowińska