Powołanie kandydatów na żołnierzy zawodowych

24 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Mariusz Maciejewski
W Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęło się powołanie kandydatów na żołnierzy zawodowych. Na studia wojskowe w WAT, po niełatwym procesie rekrutacji i egzaminach wstępnych, przyjętych zostało 837 młodych ludzi. Przed nimi szkolenie wojskowe, podczas którego nauczą się podstaw strzelectwa, obowiązujących regulaminów oraz zasad działania na polu walki. Zwieńczeniem szkolenia będzie uroczysta przysięga wojskowa.

Poszczególnym etapom powołania nowych studentów Akademii przyglądali się rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak oraz prorektor ds. wojskowych płk Grzegorz Kaliciak. Kan­dy­da­ci zosta­ją przy­dzie­le­ni do pod­od­dzia­łów szkol­nych, otrzy­mu­ją wypo­sa­że­nie oso­bi­ste, zapo­zna­ją się z kadrą i infra­struk­tu­rą uczel­ni oraz z zasa­da­mi żoł­nier­skie­go zacho­wa­nia, a tak­że z porząd­kiem dnia, codzien­nym tokiem służ­by i rejo­nem zakwa­te­ro­wa­nia pod­od­dzia­łu. Odwie­dza­ją też fry­zje­ra. Jeśli istnieje taka potrzeba, roz­ma­wia­ją również z psychologiem. Uczelnia zapewnia przy tym całodobową opiekę medyczną. Powołanie potrwa do jutra, tj. do 10 września.

 

W związku z pandemią koronawirusa zachowane są wszystkie zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego. „Kandydaci poddawani są testom na COVID-19. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu, mają zapewnione izolatki. Powołanie odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym. Przestrzegane są procedury związane z obowiązkiem noszenia maseczek, zachowywaniem bezpiecznej odległości i dezynfekcji” – podkreśla płk Piotr Bawoł, szef Pionu Ogólnego WAT.

 

Wyposażeni i przygotowani do służby kandydaci rozpoczną podstawowe szkolenie wojskowe. W tym roku, ze względu na wydłużenie czasu rekrutacji (spowodowane ogólną sytuacją epidemiczną w kraju) i związane z tym przesunięcie procedur administracyjnych procesu powołania do służby kandydackiej, szkolenie będzie krótsze niż zazwyczaj. „Będzie za to przebiegać intensywniej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomimo skróconego czasu w pełni zrealizować program szkolenia” – dodaje płk Piotr Bawoł.

 

Podczas tzw. unitarki kandydaci zapoznają się z tajnikami żołnierskiego rzemiosła, przejdą intensywne szkolenie bojowe i szkolenie logistyczne, zdobędą też wiedzę z zakresu edukacji obywatelskiej i wychowania wojskowego. Wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne nabyte w tym czasie zostaną zweryfikowane podczas egzaminów końcowych. Przejście wszystkich etapów szkolenia jest koniecznym warunkiem otrzymania studenckiego indeksu.

 

Po intensywnym szkoleniu młodzi adepci przystąpią do uroczystej przysięgi wojskowej, która odbędzie się 25 września br. Zostaną wówczas pełnoprawnymi kandydatami na żołnierzy zawodowych. Najlepsi otrzymają z rąk rektora-komendanta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka wyróżnienia za najlepsze wyniki zdobyte podczas szkolenia podstawowego. Wcześniej, tj. 13 września, podczas uroczystej zbiórki z udziałem władz uczelni, kandydaci otrzymają swoją pierwszą służbową broń.

 

Studia wojskowe w WAT od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia  doskonale przygotowana na przyjęcie dużej liczby nowych studentów. WAT dysponuje dobrze wyposażonym zapleczem dydaktycznym i bytowym. Do dyspozycji studentów oddane zostały duże pokoje i dobrze przygotowane wojskowe stołówki. W związku z tym, że służba w wojsku wymaga od żołnierzy dużej sprawności fizycznej, nasza Akademia zapewnia bogatą infrastrukturę sportową, dzięki której przyszli żołnierze mogą  odbywać codzienne zajęcia z wychowania fizycznego. Przez cały okres trwania podstawowego szkolenia wojskowego, kandydaci objęci są opieką medyczną. Młodych ludzi wspierają dodatkowo psycholog, kapelan WAT oraz kadra dowódcza i dydaktyczna.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Mariusz Maciejewski, Alicja Szulc