Komunikat Rektora-Komendanta WAT dotyczący organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Rektora-Komendanta WAT z dnia 10 września 2021 r. dotyczący organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w Wojskowej Akademii Technicznej

Szanowni Państwo,

 

w związku z upływem terminu obowiązywania rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021 poz. 809), wprowadzającego czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni wojskowych oraz wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r., uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a także w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021 poz. 1464), kierownictwo WAT informuje, że trwają przygotowania do prowadzenia w roku akademickim 2021/2022 zajęć na studiach wyższych, podyplomowych, kursach oraz w Szkole Doktorskiej w trybie stacjonarnym, w obiektach Akademii. Powrót do trybu stacjonarnego uzasadnia także rosnący z każdym dniem poziom zaszczepienia naszej społeczności akademickiej przeciw COVID-19. Zdecydowana większość społeczności, w tym żołnierze, kadra, doktoranci i studenci, wzięła udział w akcji szczepień, a kolejne osoby nadal deklarują zamiar przystąpienia do nich. Napawa nas to optymizmem i pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. Wobec jednak nadal istniejącego zagrożenia epidemicznego ważne jest, aby w naszej Uczelni wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni oraz doktoranci i studenci czuli się bezpiecznie. W związku z tym w planowaniu procesu dydaktycznego będziemy wykorzystywać możliwości jakie stwarza §13a rozporządzenia MEiN w sprawie studiów, zgodnie z którym od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów. 

 

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich członków naszej społeczności akademickiej wykłady dla licznych grup studenckich prowadzone będą w trybie zdalnym. Zajęcia dla grup mniej licznych, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń audytoryjnych i grupowych, zajęć laboratoryjnych i projektowych, lektoratów i innych będą realizowane w większości przypadków w trybie stacjonarnym. Szczegółowe plany zajęć dla poszczególnych kierunków studiów zostaną umieszczone na stronach wydziałowych. Podejmowane w tym zakresie działania pozwolą bez przeszkód realizować programy studiów i utrzymać wysoką jakość kształcenia.

 

Decyzje dotyczące realizacji zajęć w formie zdalnej lub stacjonarnej podejmować będą kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kształcenie, mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną, możliwości osiągania przez studentów zakładanych efektów uczenia się określonych w programie studiów, liczebności grup studenckich, wielkość dostępnych sal i pomieszczeń dydaktycznych oraz konieczność przestrzegania odpowiednich przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa sanitarnego. 

 

Realizacja naszych zamierzeń będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uregulowań związanych ze zwalczaniem epidemii oraz obowiązującym bezpieczeństwem sanitarnym.

 

Rektor-Komendant

Wojskowej Akademii Technicznej

płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak