Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2021

Innowacyjność na rzecz Sił Zbrojnych RP, Europejski Fundusz Obronny jako szansa dla polskiego sektora obronnego czy technologie kosmiczne i satelitarne dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa to tematy Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2021, które odbędzie się 26 października br. w Wojskowej Akademii Technicznej.

Organizatorem spotkania, które będzie okazją do promocji działalności badawczo – rozwojowej realizowanej na rzecz obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa jest Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

 

Celem Forum Innowacyjności jest integracja wojska, przemysłu i nauki zgodnie z założeniami polityki innowacyjności resortu obrony narodowej. Podczas Forum zaplanowano m.in. prezentację założeń nowego podejścia do budowania priorytetowych kierunków badań naukowych na potrzeby obronności państwa w oparciu o potrzeby Sił Zbrojnych RP w perspektywie 15-letniej. Omówiona zostanie również rola i udział w tym procesie krajowego potencjału naukowego i przemysłowego oraz znaczenie dialogu pomiędzy wojskiem, przemysłem i nauką.

 

Celem spotkania jest także zainicjowanie Forum jako platformy cyklicznych spotkań wojska, nauki i przemysłu. Podczas paneli dyskusyjnych poruszone zostaną kwestie związane z priorytetami i potrzebami polskich sił zbrojnych. Forum będzie miejscem prowadzenia debaty, wymiany doświadczeń oraz budowania zrozumienia i nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną także koncepcje i pomysły polskich ośrodków badawczych, uczelni wyższych i polskiego przemysłu z obszaru bezpieczeństwa i obronności Polski.

 

Poprzez organizację Forum Innowacyjności, Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza m.in. aktywizować podmioty naukowe i przemysłowe oraz organizacje pozarządowe do działań wspierających innowacyjność w Siłach Zbrojnych RP.

 

Założenia Forum

 

  • Promocja i budowa świadomości o działalności badawczo – rozwojowej realizowanej na rzecz obszaru obronności i bezpieczeństwa
  • Propagowanie międzynarodowych narzędzi i źródeł finansowania działalności badawczo – rozwojowej w celu zwiększenia udziału polskich podmiotów w projektach międzynarodowych, w tym wykorzystanie szans tworzonych przez Europejski Fundusz Obronny.
  • Informowanie o znaczeniu Priorytetowych Kierunków Badań resortu obrony narodowej oraz nowej metodyce ich opracowywania.
  • Propagowanie innowacyjności jako efektu współpracy nauki, przemysłu i wojska w duchu nowatorstwa, współdzielenia ryzyka, konkurencyjności oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.
  • Budowa świadomości o znaczeniu dla obronności nowoczesnych i przełomowych technologiach, wsparcie dla narodowych specjalizacji technologicznych (wg. NATO STO) oraz informacja o narzędziach służących do wzmacniania potencjału narodowego w tym obszarze.
  • Upowszechnienie wiedzy o znaczeniu przestrzeni kosmicznej jako środowiska działań w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

 

Zgłoszenia do udziału w Forum

 

Forum, realizowane będzie w formie stacjonarnej, ma charakter zamkniętej konferencji, w której udział wezmą zaproszeni goście. W przypadku zwiększenia liczby zachorowań COViD-19 przewiduje się przejście na formę konferencji online, tylko prelegenci i moderatorzy będą uczestniczyli stacjonarnie.

 

Równolegle prowadzona będzie transmisja za pośrednictwem internetu dla zainteresowanych przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz wojska i środowisk zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością.

 

Zgłoszenia do udziału w formie online prosimy przesłać do 15 października br. (piątek) na adres e-mail forum@mon.gov.pl. Uczestnictwo zostanie potwierdzone poprzez link do transmisji wydarzenia. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail forum@mon.gov.pl.

 

Informacja dla przedstawicieli mediów

Do udziału w Forum Innowacyjności zapraszamy przedstawicieli mediów.
Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, redakcję, nr legitymacji prasowej, kontakt telefoniczny i mailowy, numer rejestracyjny wozu transmisyjnego prosimy przesłać do 25 października 2021 r. do godz. 16.00 na adres rzecznik.prasowy@wat.edu.pl. Wejście dziennikarzy w godz. 9.00 – 9.30 (wejście boczne Klubu WAT). Instalacja wozów transmisyjnych w godz. 7.30 – 8.30 (miejsce postoju – przy wejściu bocznym Klubu WAT, dojazd od ul Kartezjusza). Informacji na temat udziału mediów udziela Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy WAT, tel. 601 201 492.