None

Certyfikacja Wewnętrznego Systemu Kontroli przez Centrum Certyfikacji Jakości

Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej (CCJ WAT) jest upoważnione do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK). W ramach swojej działalności CCJ wydało już ponad 480 certyfikatów na zgodność z Wewnętrznym Systemem Kontroli.

Kontrola obrotu towarami o znaczeniu strategicznym stanowi istotny element polityki bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i globalnym. Dotyczy wspólnych działań podejmowanych przez przedsiębiorców i administrację rządową, związanych z obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Staje się głównym filarem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej.

Zasady obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym reguluje Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa z późn. zm. Towary o znaczeniu strategicznym podzielono na: uzbrojenie i produkty podwójnego zastosowania (dual-use items) zgodnie z klasyfikacją określoną w Rozporządzeniu Rady Wspólnoty Europejskiej nr 428/2009  z dnia 5 maja 2009 r. Obrót może obejmować: wywóz, przywóz, transfer wewnątrzunijny lub tranzyt, ale także mniej oczywiste formy jak: usługę pośrednictwa i pomocy technicznej.

Utrzymywanie i doskonalenie systemu WSK w organizacji ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa prawnego transakcji, a w przypadku obrotu uzbrojeniem prawnie wymagana jest certyfikacja zgodności tego systemu. Certyfikację mogą przeprowadzać tylko upoważnione jednostki posiadające akredytację w ramach generalnego systemu akredytacji. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 6 maja 2013 r. (Poz. 525) Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej (CCJ WAT) zostało upoważnione do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli.

Zasady certyfikacji systemu WSK stosowane przez Centrum Certyfikacji Jakości są zamieszczone na stronie internetowej: www.ccj.wat.edu.pl. Zapraszamy do kontaktu poprzez stronę lub bezpośrednio z koordynatorem WSK. W celu zdobycia wiedzy w zakresie systemu WSK i innych systemów zarządzania zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach.

Tekst i fot. Centrum Certyfikacji Jakości WAT