None

Konkurs MON Kosmos i Autonomia

Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Zgłaszane do Konkursu prace muszą dotyczyć technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej lub systemów autonomicznych oraz posiadać potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa. Zgłoszenia pracy do Konkursu może dokonać wyłącznie autor pracy.


KATEGORIE KONKURSU


Konkurs przeprowadzony jest w czterech kategoriach:

 • konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,
 • konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,
 • konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,
 • konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa


KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU

 • Uczestnikami Konkursu w kategorii I i II mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wcześniej niż dnia 1 października 2017 r.
 • Uczestnikami Konkursu w kategorii III i IV mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2017 r. rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot doktoryzujący, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora


NAGRODY


Suma nagród w Konkursie wynosi 86 000 zł.

 • Nagrodami w kategorii I i II są: I miejsce – 8000 zł, II miejsce – 5000 zł, III miejsce – 3000 zł
 • Nagrodami w kategorii III i IV są: I miejsce  – 12 000 zł, II miejsce – 9000 zł, III miejsce – 6000 zł


CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE DO KONKURSU


Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie autora pracy dotyczące pozwolenia, w przypadku przyznania nagrody, na publikację i rozpowszechnianie pracy oraz prezentacji przez Ministra Obrony Narodowej, komórki organizacyjne MON oraz jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej i podległe lub nadzorowane przez niego podmioty
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie doc/docx
 • Jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie pdf
 • Kopię pracy w wersji elektronicznej w formacie pdf, z usuniętymi (wyretuszowanymi w sposób uniemożliwiający ich odczytanie) danymi autora pracy oraz uczelni
 • Prezentację na temat pracy, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału jej zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa – w formacie pdf
 • Kopię prezentacji na temat pracy, o której mowa ww. pkt, z usuniętymi danymi autora oraz uczelni – w formacie pdf
 • Zaświadczenie z uczelni lub podmiotu nadającego stopień naukowy, potwierdzające złożenie i obronę przesłanej pracy (zaświadczenie powinno zawierać informacje o temacie pracy oraz nazwę jednostki wydającej zaświadczenie)


TERMIN I FORMA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU


Zgłoszenie do Konkursu należy kierować w terminie do 2 października 2020 r.

 • w zamkniętej kopercie na adres: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Al. Niepodległości 218, 00–911 Warszawa.
 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariatdnisw@mon.gov.pl.


REGULAMIN I OCENA PRAC


Laureatów konkursu wyłoni Kapituła Konkursu, której skład został zatwierdzony przez Sekretarz Stanu w MON właściwy ds. innowacji. W Kapitule zasiadają:

 • Przewodniczący Kapituły – Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej – ppłk Marcin Górka;
 • Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych- dyr. dr Paweł Olejnik;
 • Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 SG WP – gen. bryg. Norbert Iwanowski;
 • Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 SG WP – płk Piotr Chodowiec.

Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym szczegółowe wymagania i kryteria oceny prac, zawiera Regulamin.


Źródło: mon.gov.pl